Text copied!
CopyCompare
Kisin Kiraan Kitabuna - Amosi

Amosi 8

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Marigina Alatala yi fe tooni ito yita n na alo xiyena: Deben naxan yi rafexi sansi bogi mɔxin na.
2A yi n maxɔdin, a naxa, “Amosi, i nanse toxi?” N yi a yabi, “Debe rafexi sansi bogi mɔxin na.” Alatala yi a fala n xa, a naxa, “Isirayila fan bata kɔxɔ n ma yamana. N mi diɲɛ sɔnɔn.”
3Marigina Alatalaa falan ni ito ra: “Na lɔxɔni, sigin naxan sama mangana banxini, na masarama nɛn wuga xuiin na. Binbine wolima ayi nɛn yiren birin yi, birin dunduma nɛn.”
4Ɛ falani ito ramɛ, ɛ tan naxanye yiigelitɔɔn tɔrɔma, ɛ tan naxanye tɔrɔ muxun ɲaxankatama.
5Ɛ naxa, “Kike nɛnɛn sanla ɲanma waxatin mundun yi, alogo en xa en ma seene mati? Matabu Lɔxɔn ɲanma waxatin mundun yi, alogo en ma maala yi mati? En ma se maliga seen xa xurunɲɛ ayi, en ma saren xa mate. En xa wule sikeela rafala.
6En sɛnbɛtarene masarama nɛn gbetin na, en tɔrɔ muxune masara sankidi saren na. En maala matima nɛn e nun a dagina.”
7Alatala naxan Yaxuba rakanbaxi, na yi a kɔlɔ a yɛtɛ yi, a naxa, “N mi ɲinanɲɛ e liga feene ma, han dunuɲa yi ɲan.
8Bɔxɔni ito kalama na nan ma. Be kaane birin luma nɛn sununi. Bɔxɔn xuruxurunma nɛn alo Misiran xudena, naxan tema, a mɔn yi godo.”
9Marigina Alatalaa falan ni ito ra: “N fama a ragidideni nɛn na lɔxɔni, sogen xa godo benun a waxatina, dimin xa sin bɔxɔni yanyi waxatini.
10Ɛ sanle findima nɛn ɲan feene ra, ɛ sigine findima nɛn wuga xuiin na. N kasa dugin nagodoma nɛn ɛ ma, n yi ɛ xunna bi sununi. N fama sunu xungbeen nasodeni bɔxɔni, alo dii kedenna na faxa waxatin naxan yi. Na xɔlɛn mi bɛ ɛ ma habadan!”
11Marigina Alatalaa falan ni ito ra: “Na lɔxɔne yi, kamɛn soma nɛn bɔxɔni, koni donse kamɛ mi a ra, ige xɔli fan mi a ra. Ɛ kamɛma Alatalaa falan nan ma.
12Ɛ bɔxɔn birin yisigama nɛn, keli kɔmɛnna ma han sogetedeni, Alatala a fala fendeni, koni ɛ mi a toma.
13Na lɔxɔni, ɛ sungutun tofaɲine nun ɛ banxulanne fugama a ra nɛn.
14A singeni nun, e yi e kɔlɔma Samari a suxure haramuxin nin. E a fala, e naxa, ‘Ɛ gbee ala gbo, Dan kaane!’ ‘Bɛriseba gbeen sɛnbɛn gbo!’ Koni, e fama nɛn biradeni, e mi kelɛ habadan!”