Text copied!
CopyCompare
Kisin Kiraan Kitabuna - Amosi

Amosi 3

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ɛ falani ito ramɛ, Alatala naxan falama Isirayila kaane xili ma, a xabilan naxan namini Misiran bɔxɔn ma.
2“N na ɛ tan nan gbansan sugandi dunuɲa xabilane birin tagi. Nanara, n bata a ɲɛnige n xa ɛ yulubine saran ɛ ra.”
3Muxu firin nɔɛ sigan tiyɛ yire kedenni ba, xa e mi lanxi na ma?
4Yatan wurundunɲɛ burunna ra ba, xa a mi subena nde sɔtɔxi? A a xuini tɛ a faranna ra ba, xa a munma sese suxu?
5Xɔliin birama yalaan kui bɔxɔn ma ba, xa a mabandun se mi saxi na woson ma? Yalaan woson balanɲɛ ba, xa sese mi a kui?
6Xɔtaan fema taan kui waxatin naxan yi, muxune mi kɔntɔfilɛ ba? Gbalon taan liyɛ ba, xa Alatala mi a ragidixi?
7Marigina Alatala mi fefe ligama, fɔ a wundon makɛnɛn a nabine xa, a walikɛne.
8Xa yatan bata wurundun, nde mi gaxuɛ? Marigina Alatala bata falan ti, nde tondɛ na nabiya falan naliyɛ?
9Ɛ xa ito fala Asadodi a yire makantanxine yi, e nun Misiran ma yire makantanxine yi, ɛ naxa, “Ɛ xa ɛ malan Samari geyane fari, ɛ xa a mato mɛn kaane kɔntɔfilixi kii naxan yi, e e bode ɲaxankatama kii naxan yi.
10E mi tinxinna kolon, e seene sɔtɔma gbalon nun muɲan nin, e ne se sɔtɔxine mara e banxi faɲine kui.” Alatalaa falan nan na ra.
11Nanara, Marigina Alatala ito nan falaxi, a naxa, “A mato, ɛ yaxun fama ɛ bɔxɔ kaladeni nɛn. E fama ɛ xunnakaladeni, e yi ɛ yire makantanxine kui geli.”
12Alatala ito nan falaxi, a naxa, “Yatan na yɛxɛɛni bɔ, xuruse rabaan nɔɛ yɛxɛɛn sanna hanma a tunla nan gbansan nakisɛ yatan ma. Isirayila kaane fan kisima na kiini nɛn. Samari kaan naxanye e matabuma saden ma, naxanye e magodoma Damasi karaxane ma, ɛ tan mi kisɛ.”
13Marigina Alatala, Ala Sɛnbɛn Birin Kanna falan nan na ra. “Ɛ ɛ tuli mati n na, ɛ sereyani ito ba Yaxuba bɔnsɔnna xili ma.
14N na Isirayila yulubine saran e ra waxatin naxan yi, n na e ɲaxankatama nɛn e saraxa gandene fe ra naxanye Betɛli yi. Na saraxa gandene suxu seene birama nɛn bɔxɔni.
15N mɔn e banxi faɲine rabirama nɛn, ɲɛmɛn nun sogefuren banxine birin, naxanye maxidixi sama ɲinne ra. N ne birin kalama nɛn.” Alatalaa falan nan na ra.