Text copied!
CopyCompare
Kisin Kiraan Kitabuna - Amosi

Amosi 2

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Alatala ito nan falaxi, a naxa, “Moyabaa hakɛ saxanna, hanma naanin ma fe ra, n mi xɛtɛma n ma fe ragidixin fɔxɔ ra. E bata Edɔn mangan xɔnne gan han e findi a fuɲin na.
2Nanara, n Moyaba ganma nɛn. Tɛɛn nan fama Kɛriyoti yire makantanxin kaladeni. Moyaba ɲanma yɛngɛ sɔnxɔn nin, yɛngɛ so xɔtaan na fe waxatin naxan yi.
3N na e mangan halagima nɛn, e nun e kuntigine.” Alatala naxa na kiini.
4Alatala ito nan falaxi, a naxa, “Yuda kaane hakɛ saxanna, hanma naanin ma fe ra, n mi xɛtɛma n ma fe ragidixin fɔxɔ ra. E bata e mɛ Alatalaa sariyan na, e mi a tɔnne suxi. Bayo e bata la wule alane ra, e fafane yi naxanye fɔxɔ ra. Na nan e ralɔxi ayi.
5Nanara, n Yuda yamanan ganma nɛn. Tɛɛn nan fama Yerusalɛn yire makantanxin kaladeni.”
6Alatala ito nan falaxi, a naxa, “Isirayila a hakɛ saxanna, hanma naanin ma fe ra, n mi xɛtɛma n ma fe ragidixin fɔxɔ ra. E tinxin muxune masara gbetin na, e tɔrɔ muxune masara sankidi saren na.
7Yiigelitɔne tɔrɔn nafan e ma han e e dunuɲa yi gidin bama e yii. Diine nun e baba kafuma sungutun kedenna ma. Nayi, e bata n xili sariɲanxin xɔsi.
8E e sa saraxa ganden dɛxɔn dugine ma e naxanye sɔtɔ tolimaan na. E dɔlɔn min e suxurene banxin kui e naxan sɔtɔ tinxintareyani.”
9“Anu, n tan nan Amorine halagi e xa, naxanye sɛnbɛn yi gbo alo suman wudina alo warine. N na Amorine fangan birin ɲan fefe, alogo e nama fa keli sɔnɔn.
10N mɔn yi ɛ ramini Misiran bɔxɔn ma, n yi ɛ rasiga ti ɲɛɛ tonge naanin tonbonni alogo ɛ xa Amori bɔxɔn sɔtɔ.
11N yi nabine ramini ɛ diine tagi, e nun Dɛ Ti Nasiri muxune. Isirayila kaane, a mi na kiini ba?” Alatalaa falan nan na ra.
12“Koni ɛ tan bata dɔlɔn so Dɛ Ti Nasiri muxune yii. Ɛ bata tɔnna dɔxɔ nabine ma a e nama nabiya falane ti.”
13“Nanara, n na ɛ yibutuxunma nɛn, alo wontorona, goron binyen naxan fari.
14Muxu xulunxin mi nɔɛ a giyɛ. Sɛnbɛmaan sɛnbɛn ɲanma nɛn. Sofaan faxama nɛn yɛngɛni.
15Xalimakuli wonla mi tiyɛ. Naxan san mafura, na mi a giyɛ. Soo ragiin mi a niin nakisɛ.
16Sofa wɛkilɛxin nagenla a gima nɛn na lɔxɔni.” Alatalaa falan nan na ra.