Text copied!
CopyCompare
Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri - Isɑ̃ɑ̃

Isɑ̃ɑ̃ 20

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Dìmɑ́ɑ̀sì kó kukṹnwentóo kɛ̀ dɛ̀ nkpɑɑ́ kɛ uu kɛ̀ Mɑɑri, Mɑkitɑdɑɑ ɛì kouu, kɔtɛ kufɔ̃ti kɛ́nsɔ̃́ nditɑ̃́rì pòòtɛ.
2Kòo cokɛ́ kɛ́wɛ̃tɛ kɛ́nɑ́kɛ́ Piɛri nɛ̀ Yesu tɑncɔ́ùntì tɔù Yesu dɔ́ wè kɛ dɔ̀: Bɛ̀ kũtɛ́mu ti Yiɛ̀, nti mɛ n yí yɛ̃́ bɛ̀ ò yĩ́mɛ̀.
3Piɛri nɛ̀ Yesu tɑncɔ́ùntì tɔù kɛ̀ bɛ̀ɛ ítɛ́ kɛ́nkɔri kufɔ̃ti
4kɛ cokù kɛ̀ Yesu tɑncɔ́ùntì tɔùu diɛ́nnɛ̀ Piɛri kɛ́tuɔkɛ kufɔ̃ti,
5kɛ́síékɛ́ kɛ́yɑ̀ tiyɑ̀ɑ̀tì bɛ̀ do pɔ̃ṹ ntì Yesu kɛ̀ tì duɔ́ ò mɛ nyí ntɑ.
6Kɛ̀ Simɔɔ Piɛrii tuɔkɛní kɛ́tɑ kɛ́yɑ̀ tiyɑ̀ɑ̀tì bɛ̀ pɔ̃ṹ ntì Yesu kɛ̀ tì duɔ́ kɛtenkɛ̀.
7Kɛ̀ kuyɑ̀ɑ̀kù kùù do fĩ ndiyuu kɛ̀ kù kpɛ́ú kɛ cɑ̃ɑ̃ nkɛ duɔ́.
8Kɛ̀ Yesu tɑncɔ́ùntì tɔù wèè do niitɛ́ kɛ́tuɔkɛ, kòò múnkɛɛ tɑ kɛ́yɑ̀ kɛ́ntɑ̃́.
9(Yesu tɑncɔ́ùmbɛ̀ mu ndo í bɑntɛ́ tìì wɑ̃̀ri kɛ tú: Yesu do nkɛ́yɑ̃́ntɛ́.)
10Dɛ kó difɔ̃nkúò kɛ̀ Yesu tɑncɔ́ùmbɛ̀ɛ kò.
11Kɛ̀ Mɑɑri kpɑɑ́ kɛ́cómmú kufɔ̃ti bɛ̀nnì kɛ kuɔ̀, nkɛ sĩ́nnɛ́ kɛ́síékɛ́
12kɛ́yɑ̀ Kuyie ntɔ̃rɛ̀ yɛ̀dɛ́ɛ̀ kɛ̀ yɛ̀ dɑ̀ɑ́tí tiyɑɑ̀pɛ́ítì kɛ kɑri bɛ̀ do dɔú ndɛ̀ Yesu, dii nho yuu do duɔ́ dɛ̀, ditɛrì o nɑɑ̀cɛ̀i do borɛ̀.
13Kɛ̀ yɛ̀ɛ ò bekɛ kɛ dɔ̀: Onitipòkù ɑ kuɔ̀nnɛ̀ bɑ? Kòo yɛ̀ tɛ̃̀ńnɛ́ kɛ dɔ̀: Bɛ̀ tùótɛ́ n Yiɛ̀ nwe, m mɛ nyí yɛ̃́ bɛ̀ ò yĩ́mɛ̀.
14Ò bɛ́i mɛmmɛ kɛ́wɛ̃ɛ̃tɛ kɛ́yɑ̀ Yesu kòò còḿmú, ò mɛ nyí nhò bɑntɛ́.
15Kɛ Yesu ò bekɛ kɛ dɔ̀: Onitipòkù dɛ̀ dòmmɛ kɑ̀ɑ kuɔ̀? A wɑɑ̀ nwe? Kòo yɛ̀mmɛ̀ ńdo okũnyɔ́ɔ̀rìwè nwe, kɛ dɔ̀: Kɛ̀ fɔ̃́ɔ̃̀ ò tùótɛ́, m bɛnkɛ ɑ ò dɔú ndɛ̀ kɛ̀ n kɔtɛ kóò tùótɛ́.
16Kɛ̀ Yesu ò yu kɛ dɔ̀: Mɑɑri! Kòo bunnɔ́ɔ kɛ dɔ̀: Okótì! Nɛ̀ bɛ kó tinɑ́ɑǹtì miɛkɛ dɑbunnii!
17Kɛ̀ Yesu ò nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Bɑ́ n kɑ́ɑ́kɛ́, m mu nyí dèkɛ n cicɛ borɛ̀. Kɔtɛ kɛ́nɑ́kɛ́ n kɔbɛ kɛ dɔ̀: N deètì n cicɛ borɛ̀ ndɛ, wèè tu di kóo cicɛ, Kuyie nkùù di te.
18Kɛ̀ Mɑɑri Mɑkitɑdɑɑ ɛì kouu kɔtɛ Yesu tɑncɔ́ùmbɛ̀ borɛ̀ kɛ dɔ̀: N yɑ̀mu ti Yiɛ̀. Kòo bɛ̀ nɑ̀kɛ́ wè ò nɑ̀kɛ́ tì.

19Dɛ kóò dìmɑ́ɑ̀sì kó kuyuoku kòo tɑncɔ́ùmbɛ̀ ntíkú tɛcĩ́ɛ̃̀tɛ̀ mɑtɛ̀ miɛkɛ, kɛ kpetínnɛ́ yɛbòrɛ̀ kɛ pɑ̀ɑ́, mbɛ̀ dé mɛ̀ɛ̀ kpɛ́í nSifubɛ, kɛ̀ Yesu tɑroo kɛ́cómmú bɛ cuokɛ̀ kɛ dɔ̀: Kunɑɑtí ndi bonɛ̀!
20Ò bɛ́i mmɛmmɛ kɛ́deè kɛ́bɛnkɛ o nɔu nɛ̀ o píkù kɛ̀ diwɛ̀ìi bɛ̀ pĩ mbɛ̀ yɑ̀mɛ̀ bɛ Yiɛ̀.
21Kɛ̀ Yesu yíɛ́ kɛ́bɛ́i nkɛ dɔ̀: Kunɑɑtí ndi bonɛ̀! N cicɛ n tɔ̃nní mɛ̀ɛ̀ botí m mɛ ndi tũɔ̃̀.
22Ò bɛ́i mmɛmmɛ kɛ́deè kɛ́fuutɛ bɛ ĩ́nkɛ̀ kɛ dɔ̀: Cɔutɛ́nɛ̀ Muyɑɑ́nsɑ̀ɑ̀mù.
23Di bo cĩ́ɛ̃́ mbɛ̀ bɛ yɛi mbɛ̀ bo pɛ́tɛ́ mɛcĩ́ɛ̃́mmɛ̀, kɛ̀ di í cĩ̀ɛ̃́ mbɛ̀ bɛ yɛi, mbɛ̀ bɑ́ɑ́ pɛ́tɛ́ mɛcĩ́ɛ̃́mmɛ̀.
24Dɛ̀ do sɔ̃́ nTomɑɑ, Yesu tɑncɔ́ùmbɛ̀ kóò mɔù, bɛ̀ tu wè Didimmu í dɛ̀ bo.
25Kɛ̀ Yesu tɑncɔ́ùmbɛ̀ tɔbɛ̀ɛ ò nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Ti yɑ̀ ti Yiɛ̀. Kɛ̀ Tomɑɑ dɔ̀: Kɛ̀ n yí yɑ̀ sikɑ̃ũ kó yɛbòrɛ̀ o nɔu kɛ bɑɑ́ n nɔ́mbii, kɛ̀ n yí bɑɑ́ n nɔ́mbii o píkù m bɑ́ n tɑ̃́.
26Kɛ̀ dɛ̀ mmɔkɛ semɛ́nnì òmɑ́ɑ̀ kɛ̀ Yesu tɑncɔ́ùmbɛ̀ɛ wɛ̃tɛ kɛ́tíí nkudieku miɛkɛ kɛ̀ Tomɑɑ ndɛ̀ bo, kɛ̀ yɛbòrɛ̀ kpetí kɛ pɑ́kɛ́, kɛ̀ Yesu tɑroo kɛ́cómmú bɛ cuokɛ̀ kɛ dɔ̀: Kunɑɑtí ndi bonɛ̀!
27Kɛ́deè kɛ́nɑ́kɛ́ Tomɑɑ kɛ dɔ̀: Youtɛní ɑ nɔ̀ùtɛ̀ kɛ́bɑɑ́ ɑ nɔ́mbii yɛbòrɛ̀, kɛ bɑɑ́ m píkù kɛ́ntɑ̃́ kɛ bɑ́ nyĩɛ̃̀kù.
28Kɛ̀ Tomɑɑ kuɔ́nko kɛ dɔ̀: N Yiɛ̀! N kó Kuyie!
29Kɛ̀ Yesu ò nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: A n yɑ̀mu kɛ tɑ̃́. Dɛ̀ ńnɑɑti bɛ̀ɛ̀ í n yɑ̀ kɛ tɑ̃́.
30Yesu dɔ̀ɔ̀mu tidiɛtì pɛ́u kòo tɑncɔ́ùmbɛ̀ yɑ̀, bɑ́ ti í wɑ̃̀ri dipɑ́tíri dii mmiɛkɛ.
31Tii nwɑ̃̀ri kɛ̀ di bo bɑntɛ́ Yesu Kirisi túmɛ̀ mmɛ Kuyie mBirɛ kɛ́ nhò tɑ̃́ kɛ́pɛ́tɛ́ mufòmmu.