Text copied!
CopyCompare
Gilaki John - یوحنا

یوحنا 20

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1در اوّلین روزِ هفته، وخته سحر، زمانی کی هوا هنوز تاریک بو، مریم مَجْدَلیّه مقبره ورجه بوشو و بیده کی اونه سنگ اوسَده بوبوسته.
2پس بدو بدو بوشو شَمعونِ پِطرُسِ ورجه و او شاگرده دیگری کی عیسی، اونه دوست دأشتی. مریم اوشأنه بوگفته: «اَمی سروره از قبر ببردیدی و نأنیم کویه بنَه‌ییدی.»
3پس پِطرُس اویتأ شاگرده اَمره بیرون بَمو و بوشوییدی به سمته مقبره.
4هر دوتأ دووَستیدی، امّا اویتأ شاگرد تندتر بوشو، از پِطرُس پیش دکفته و اوّل اون به مقبره فَرسه.
5پس خمه بوسته و بیده کی پارچه‌یه کفن اویه نَهه. امّا مقبره دورون نوشو.
6پس شَمعونِ پِطرُسم، اونه دونبالسر بَمو و مقبره دورون بوشو و بیده کی پارچه کفنی اویه نَهه،
7امّا او دستمالی کی عیسی سر دَوَسته بید، پارچه‌یه کفنی کنار ننَه بو، بلکی جدا و تا بوبوسته جایی دیگر نَهه بو.
8پس او شاگرده دیگرم کی اوّل به مقبره فَرسه بو، بوشو بودورون، بیده و ایمأن بأورده.
9چونکی هنوز کیتابه مقدّسه درک نوکوده بید کی اون بأید از مُرده‌یأنه میأن ویریزه.
10اون وخت او دوتأ شاگرد خوشأنه خانه وأگردستیدی.
11ولی مریم بیرونه مقبره ایسه بو و گریه کودی. اون گریه اَمره خمه بوسته تا مقبره دورونه نیگاه بوکونه.
12نیگاه بوکوده و دوتأ فرشته‌یه بیده کی لیباسه سفید، دوکوده بید، او جایی کی عیسی جسده بنَه بید، ایتأ سره ورجه و اویتأ پا ورجه نیشته بید.
13اوشأن اونه بوگفتیدی: «ای زن، چره گریه کونی؟» جواب بده: «می سروره ببردیدی و نأنم کویه بنَه‌ییدی.»
14وختی اَنه بوگفته وأگردسته و عیسایه اویه سرپا بیده، ولی نشنأخته.
15عیسی اونه بوگفته: «ای زن، چره گریه کونی؟ کی دونبال گردی؟» مریم به خیال اَنکی باغبأنه، بوگفته: «ای سرور، اگر تو اونه اوسَدی مره بوگو کویه بنَه‌یی تا بشم و اونه اوسَنم.»
16عیسی دوخوأده: «مریم!» مریم خو رویه اونه طرف وأگردأنه و به زبانه عبرانیأن بوگفته: «رَبّونی!» (یعنی اوستاد).
17عیسی اونه بوگفته: «مره وله کون، چونکی هنوز می پئره ورجه بوجور نوشوم. بلکی می برأرأنه ورجه بوشو و اوشأنه بوگو، می پئر و شیمی پئره ورجه و می خدا و شیمی خدا ورجه بوجور شوئون درم.»
18مریم مَجْدَلیّه بوشو و شاگردأنه خبر بده کی: «خداونده بیدم!» و اونچی کی بوگفته بو، اوشأنه بوگفته.

19هو روز غروب کی یکشمبه بو، وختی کی شاگردأن جمعَ بوسته بید و درأن از ترسه حاکمأنه یهود قفل بو، عیسی بَمو و اوشأنه میأن بِیسه و بوگفته: «سلام بر شومأن!»
20وختی اَنه بوگفته، خو دستأنه و خو پهلویه اوشأنه نیشأن بده. شاگردأن با خداونده دِئن شاده بوستیدی.
21عیسی بازم اوشأنه بوگفته: «سلام بر شومأن! هوطو کی پئر مره اوسه کوده، منم شمره اوسه کونم.»
22وختی اَ حرفه بوگفته، شاگردأنه رو فوت بوکوده و بفرمأسته: «روح‌القدسه فیگیرید.
23اگر کسی گناهأنه ببخشید، اونه‌ره بخشیده به، و اگر کسی گناهأنه نبخشید اونه‌ره، بخشیده نیبه.»
24وختی کی عیسی بَمو، توما، ایتأ از اون دوازده نفر کی دوقولویم اونه دوخوأدیدی، اوشأنه اَمره نوبو.
25پس شاگردأنه دیگر اونه بوگفتیدی: «خداونده بیده‌ییم!» امّا اون اوشأنه بوگفته: «تا خودم جایه میخه اونه دستأنه میأن نیدینم و می انگوشته اونه جایه میخ نَنم و می دسته اونه پهلو سوراخه میأن نَنم، ایمأن نأورم.»
26بعد از یک هفته، عیسی شاگردأن، بازم خانه میأن ایسه بید و تومایم اوشأنه اَمره بو. در حالی کی درأن قفل بید عیسی بَمو و اوشأنه میأن بِیسه و بوگفته: «سلام بر شومأن!»
27اون وخت تومایه بوگفته: «تی انگوشته اَیه بنَه و می دستأنه بیدین. تی دسته جلو بأور و می پهلو سوراخه میأن بنَه. بی‌ایمأن نوبو، بلکی ایمأن بدأر.»
28توما اونه بوگفته: «می خداوند! می خدا!»
29عیسی بوگفته: «آیا چونکی مره بیده‌یی، ایمأن بأوردی؟ خوش بحال اوشأنی کی نیده‌ییدی، ایمأن بأوردیدی.»
30عیسی معجزاته زیاده دیگری در حضور خو شاگردأن انجام بده کی اَ کیتابه میأن بینیویشته نوبوسته.
31ولی اَنقدر بینیویشته بوبوسته تا ایمأن بأورید کی عیسی هو مسیح، و خدا پسره، و به توسطه اَ ایمأن صاحبه زندگی‌یه اَبدی بیبید.