Text copied!
CopyCompare
Soso Kitaabuie: Tawureta, Yabura, Inyila - Yɛtɛ sɔtɔɛ

Yɛtɛ sɔtɔɛ 39

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1E naxa sose sɛniyɛnxie dɛgɛ Haruna nun sɛrɛxɛdubɛe bɛ naxee walima hɔrɔmɔlingira kui. Na sose yailanxi gɛsɛ gɛrɛ daaxi, bulu daaxi, a gbeeli, nun suwa dugi ra, alɔ Alatala a yamari Munsa bɛ ki naxɛ.
2E donma kuye yailan nɛ xɛɛma gɛsɛ ra, gɛsɛ gɛrɛ daaxi, bulu daaxi, a gbeeli, nun suwa dugi ra.
3E naxa xɛɛma kebela itala, e a ixaba e a yailan waya ra. E naxa gɛsɛ gɛrɛ daaxi, bulu daaxi, a gbeeli, nun suwa dugi masɔxɔ na waya ra. A findi wali tofanyi nan na.
4E naxa tunki raxunmase firin yailan naxee xirima donma kuye ra.
5Bɛlɛti fan yailan na ki nɛ gɛsɛ gɛrɛ daaxi, bulu daaxi, a gbeeli, nun suwa dugi ra. Na bɛlɛti nun donma findi keren na. Na birin yailanxi alɔ Alatala Munsa yamari ki naxɛ.
6E naxa onixi gɛmɛe rawali, e naxa e rabilinyi findi xɛɛma ra. E naxa Isirayila xa die xili masoli e ma, alɔ e sɛbɛli masolima xurundɛ ma ki naxɛ.
7E naxa e sa tunki raxunmasee ma, e xa findi tɔnxuma see ra Isirayila xa die xa fe ma, alɔ Alatala Munsa yamari ki naxɛ.
8E donma kanke raxunmase yailan nɛ a fanyi ra alɔ donma kuye. E na suwa dugi sɔxɔ xɛɛma gɛsɛ, gɛsɛ gɛrɛ daaxi, bulu daaxi, nun a gbeeli ra.
9A xa kuyɛ nun a xa igboya lan nɛ suxui keren ma, a findi dugi firin na.
10Gɛmɛ tofanyie safɛ naani nu na a ma. Safɛ singe findi gɛmɛe nan na, naxee xili sariduwani, topasi, nun emerode.
11Safɛ firin nde, esikaribukulu, safiri, nun diyaman.
12Safɛ saxan nde, opale, agati, nun ametisite.
13Safɛ naani nde, kirosolite, onixi, nun yasipe. Xɛɛma nu na na gɛmɛ birin rabilinyi ma.
14Isirayila xa die xilie masoli na gɛmɛ fu nun firin ma, alɔ sɛbɛli masolima xurundɛ ma ki naxɛ. Kankan xili masoli gɛmɛ nde ma. E findi Isirayila bɔnsɔɛ fu nun firinyi matɔnxuma se nan na.
15E luuti die dɛgɛ nɛ na donma kanke raxunmase ma, naxee yailanxi xɛɛma ra.
16E xurundɛ firin yailan xɛɛma ra, e e dɛgɛ donma kanke raxunmase ma a dɛ kiri firinyie ma a fuge ra.
17E na luuti xɛɛma daaxie xiri na xurundɛ firinyie ma, naxee dɛgɛxi donma kanke raxunmase dɛ kiri ma.
18E man na luuti firinyie xiri donma kuye tunki raxunmasee ma.

19E xurundɛ firin gbɛtɛ yailan xɛɛma ra, naxee dɛgɛma donma kanke raxunmase dɛ kirie ma a labe ra. E nee dɛgɛ donma kuye sɛɛti ma.
20E man naxa xurundɛ firin gbɛtɛ yailan xɛɛma ra, naxee dɛgɛma tunki raxunmasee labe ra, dɛnnaxɛ ilanma bɛlɛti ra.
21Donma kanke raxunmase naxa xiri donma kuye ma luuti gɛrɛ daaxi ra naxan nasoma xurundɛe kui naxee dɛgɛxi donma kanke raxunmase nun donma kuye ma, alɔ Alatala a yamari Munsa bɛ ki naxɛ.
22E naxa sɛrɛxɛdubɛ xa donma kuye bun magoroe sɔxɔ gɛsɛ gɛrɛ daaxi ra.
23E naxa a xunyi rasode xaba a tagi, e na sode dɛ masɔxɔ, alako bɔɔde yo naxa lu a ma.
24E naxa a raxunma pirinti gɛrɛ daaxi, bulu daaxi, nun a gbeeli ra naxee misaalixi wuri bogi ra a rabilinyi birin ma.
25E naxa tɔlɔnyi xɛɛma daaxie dɛgɛ na pirintie tagi, alako tɔlɔnyi nde xa lu wuri bogi birin tagi na donma kuye bun magoroe sanbunyi birin ma.
26Tɔlɔnyi nde lu wuri bogi birin tagi na donma kuye bun magoroe sanbunyi birin ma, alako sɛrɛxɛdubɛ xa wali raba alɔ Alatala a yamari Munsa bɛ ki naxɛ.
27E naxa donma kuye bun magoroe gbɛtɛ dɛgɛ suwa dugi ra, naxan sɔxɔxi a fanyi ra, Haruna nun a xa di xɛmɛe bɛ.
28Xunmasee naxa yailan suwa dugi ra. E naxa wantan bun soe fan dɛgɛ suwa dugi ra.
29E naxa bɛlɛti yailan suwa dugi ra, naxan masɔxɔxi a gɛrɛ daaxi, a bulu daaxi, nun a gbeeli ra, alɔ Alatala a yamari Munsa bɛ ki naxɛ.
30E naxa walaxɛ lanmadi yailan xɛɛma ra, a findi tɔnxuma sɛniyɛnxi ra. E naxa sɛbɛli masoli a ma, alɔ e sɛbɛli masolima xurundɛ ma ki naxɛ, a masenfe ra, «Mixi sɛniyɛnxi Alatala bɛ.»
31E naxa a xiri gɛsɛ gɛrɛ daaxi nun gɛsɛ bulu daaxi ra xunmase ma a tigi ra, alɔ Alatala Munsa yamari ki naxɛ.
32Hɔrɔmɔlingira xa wali raɲɔn na ki nɛ, Ala mixi lima dɛnnaxɛ. Isirayilakae a birin naba nɛ alɔ Alatala Munsa yamari ki naxɛ.
33E naxa hɔrɔmɔlingira xanin Munsa xɔn ma nun a se birin: tɛtɛ nun a see, suxusee, xebenyie, wuri kuyee mɔɔli firin, wuri sanbunyie,
34hɔrɔmɔlingira makotosee, naxan yailanxi yɛxɛɛ kontonyi kiri gbeeli ra, a nun naxan yailanxi peremui kiri ra, dugi naxan gbakuxi yire sɛniyɛnxi fisamante sode dɛ ra,
35saatɛ kankira nun a xa wuri kuyee, seede kankira dɛrakote,
36teebili, teebili xa yirabase birin, taami naxan sama teebili fari sɛrɛxɛ ra,

37lanpui dɔxɔse xɛɛma daaxi, lanpuie nun e yirabase birin, lanpui ture,
38Surayi sɛrɛxɛbade xɛɛma daaxi, ture sɛniyɛnxi, surayi, dugi naxan gbakuxi tɛtɛ sode dɛ ra,
39sɛrɛxɛbade wure gbeeli daaxi, a xa wuri kuyee, wuree sube sama naxee fari, a xa yirabase birin, ye sase xungbe nun a dɔxɔse,
40tɛtɛ dugie, wurie dugie gbakuma naxee ma nee sanbunyie, dugi naxan gbakuxi hɔrɔmɔlingira sode dɛ ra, luutie, wurie luutie xirima naxee ra, a nun hɔrɔmɔlingira xa yirabase birin, Ala maxandi yire,
41sɛrɛxɛdubɛe xa sose naxee rawalima yire sɛniyɛnxi kui, Haruna nun a xa die xa sose sɛniyɛnxie naxee rawalima e xa sɛrɛxɛdubɛ wali kui.
42Isirayilakae naxa na wali birin naba, alɔ Alatala a yamari Munsa bɛ ki naxɛ.
43Munsa to na wali birin to a rabaxi alɔ Alatala a yamari ki naxɛ, a naxa duba Isirayilakae bɛ.