Text copied!
CopyCompare
Luda yã takada kũ Bisã yão - YÃGƆ̃GƆ̃RINƆ

YÃGƆ̃GƆ̃RINƆ 8

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ɛflaimunↄ Gidiↄn là ò pì: Bↄ́ yã mɛ́ à tò n kɛ̀wɛrɛ lɛɛ? Kũ ntɛn gɛ́ zĩ̀ ká kũ Midiãnↄ, akũ ńdi ó sísiroo? Akũ ò yãkete kài lɛ manamana,
2akũ à pìńnɛ: Bↄ́n ma kɛ̀ kũ à kà á pↄ́ ũu? Ákↄ̃nↄ Ɛflaimunↄ geepi kↄ̃nↄwɛna mana de ókↄ̃nↄ Abiɛzanↄ geepikɛkɛnala.
3Luda Midiã kínanↄ Orɛbu kũ Zebuoo nàárɛ á ↄĩ. Bↄ́n ma fↄ̃ ma kɛ̀ kũ à kà á pↄ́ ũu? Kũ à òńnɛ lɛ, gbasa ń pↄfɛ̃ kpàtɛ sà.
4Gidiↄn kũ a gbɛ̃ gbɛ̃nↄn wàa do kũ basↄↄronↄ kpɛ́ òtɛn pɛ́tɛ Midiãnↄi, bee kũ ń gbãna bùsa. Kũ ò kà Yodai, akũ ò bikũ̀.
5Akũ à pì Sukodenↄnɛ: À ma gbɛ̃nↄ gba pↄ́ble. Ń gbãna bùsa akũsↄ̃ má kpɛ́ matɛn pɛ́tɛ Midiã kínanↄ Zɛba kũ Zalamunaoi.
6Akũ Suko gbɛ̃ zↄ̃kↄ̃nↄ pì: Zɛba kũ Zalamunao gɛ̃̀ n ↄĩ kↄ̀n yá? Bↄ́n tò óni n zĩ̀karinↄ gba pↄ́blee?
7Gidiↄn wèḿma à pì: Zaakũ a ò lɛ, tó Dikiri Zɛba kũ Zalamunao nàmɛnɛ ma ↄĩ, mani á kɛ yákiyaki kũ gbáranna lɛ̀ɛo.
8Zaa gwe à gɛ̀ɛ Pɛniɛli, akũ à wɛ́ kɛ̀ḿma lɛ dↄ. Pɛniɛlidenↄ wèa lákũ Sukodenↄ wèa nà dↄ,
9akũ à pìńnɛ se: Tó ma gɛ ma su aafia, mani gudãkpãki lei díkĩna gboro.
10Zɛba kũ Zalamunao kú Kako kũ ń zĩ̀karinↄ gbɛ̃nↄn dúbu gɛ̃ro. Ifãboki kpa zĩ̀kari kũ ò gↄ̃̀nↄn gwe. Ń fɛ̃nɛdadenↄ gàga gbɛ̃nↄn dúbu basuddo.
11Gidiↄn lagatarinↄ zɛ́ sɛ̀ Nↄba kũ Yↄgbɛao ifãboki kpa, akũ à sì zĩ̀karii pìnↄ tɛ́ gↄrↄ kũ ò sã̀ ń zĩda yãn.
12Midiã kína pìnↄ Zɛba kũ Zalamunao bàa lɛ̀, akũ à pɛ̀tɛńyĩ à ń kũkũ, akũ à tò ń zĩ̀karinↄ lɛ̀kↄ̃a ń pínki.
13Kũ Yoasi nɛ́ Gidiↄn bò zĩ̀lan àtɛn su, à bↄ̀tɛ Ɛrɛsi Gbɛ̀kpakotozɛn,
14akũ à Suko kɛfɛnna ke kũ̀ à a làla yãi, akũ kɛfɛnna pì Suko gbɛ̃ zↄ̃kↄ̃nↄ tↄ́ kɛ̃̀nɛ takadan gbɛ̃nↄn baaakↄ̃ akuri awɛɛsuppla.
15Akũ Gidiↄn gɛ̀ɛ à Sukodenↄ lè à pì: Zɛba kũ Zalamunaon dí. A ma lalandii kɛ̀ yã a pì, Zɛba kũ Zalamunao dí gɛ̃ ma ↄĩ kↄ̀ro. Áni fↄ̃ à ma gbɛ̃ kũ ń gbãna bùsanↄ gba pↄ́blero.
16Akũ à wɛ̃tɛ pì gbɛ̃ zↄ̃kↄ̃ↄ pìnↄ kũ̀kũ à ń kɛ́ yákiyaki kũ gbáranna lɛ̀ɛo, ò dↄ̃̀.
17Akũ à gɛ̀ɛ à Pɛniɛli gudãkpãki lei gbòro à wɛ̃tɛ gↄ̃gbɛ̃nↄ dɛ̀dɛ.
18Akũ à Zɛba kũ Zalamunao là à pì: Gbɛ̃ kũ a ń dɛdɛ Tabonↄn de deramɛɛ? Ò wèa ò pì: Ò de lán n bàmɛ, ń bona de lán kínanɛnↄ bà.

19Akũ Gidiↄn pìńnɛ: Ma vĩ̀ni dadokↄ̃nↄdenↄn gwe. Tó a ń tó yã, kũ Dikirio mani á dɛdɛro.
20Akũ à pì a daudu Yɛtanɛ: Ǹ futɛ ǹ ń dɛdɛ. Nɛ́ pì dí a fɛ̃nɛda wotoro, vĩna a kũ̀, zaakũ nɛ́ fítinnamɛ.
21Akũ Zɛba kũ Zalamunao pì: Ǹ futɛ ǹ ó dɛdɛ n zĩda. Baadi kũ a gbãnaomɛ. Akũ Gidiↄn fùtɛ à ń dɛdɛ à mↄ̀zã kũ ò dada ń lakuminↄ wakaanↄ bↄ̀tɛ.
22Isarailanↄ pì Gidiↄnnɛ: Ǹ gↄ̃ ó mìde ũ kũ n burinↄ. Zaakũ mↄkↄ̃n mɛ́ n ó bó Midiãnↄ ↄĩ.
23Akũ Gidiↄn pìńnɛ: Mani gↄ̃ á mìde ũro, bee ma nɛ́. Dikirimɛ á kína ũ.
24Akũ à ɛ̀ra à pìńnɛ: Matɛn wɛ́ kɛáwa: Á baadi pↄ́sã kũ à sìḿma kpáma mɛ̀n dodo. Midiãnↄ dìgↄ̃ wura pↄ́sã dana, zaakũ Sumaila burinↄmɛ.
25Ò pìnɛ: Óni kpámma kũ nɛ̀sɛɛo do. Ò biza kpàtɛ, akũ baadi pↄ́sã kũ à sìḿmanↄ dàn mɛ̀n dodo.
26Wura pↄ́sã kũ à gbɛ̀kaḿma pìnↄ tìkisii kà kiloo baro, mↄ̀zãnↄ kũ pↄ́sãnↄ kũ arukĩmba tɛ̃ra kũ Midiã kínanↄ dananↄ kũ mↄ̀zã kũ ò dada ń lakuminↄ wakaaanↄ baasi.
27Akũ à pì màsokɛbↄ ũ à pɛ̀tɛ a bɛ wɛ̃tɛn zaa Ɔfla. Akũ Isarailanↄ pãpã kɛ̀ ò dòi ń pínki, akũ à gↄ̃̀ tankutɛ ũ Gidiↄnnɛ kũ a bedenↄo.
28Lɛn Isarailanↄ Midiãnↄ gbãna bùsa lɛ. Midiãnↄ dí le ò mìi bò doro. Akũ Isarailanↄ bùsu gↄ̃̀ katɛna aafia Gidiↄn gↄrↄ ari wɛ̃̀ bupla.
29Yoasi nɛ́ Gidiↄn gɛ̀ɛ à vùtɛ a bɛa.
30A nɛ́gↄ̃gbɛ̃ kũ à ń ínↄ gbɛ̃nↄn baaakↄ̃ akurimɛ, zaakũ a nↄnↄn dasi.
31À nↄpose vĩ dↄ zaa Sɛkɛmu kũ à nɛ́gↄ̃gbɛ̃ ì kãao, akũ ò tↄ́ kpànɛ Abimɛlɛki.
32Yoasi nɛ́ Gidiↄn gà a wɛ̃̀managↄrↄa, akũ ò a mira kpàkũsũ kũ a de pↄ́o zaa Ɔfla Abiɛza.
33Kũ Gidiↄn gà gↄ̃̀nↄ, akũ Isarailanↄ ɛ̀ra ò pãpã kɛ̀ ò dò Baalii. Akũ ò tãna kũ òdi pi Baalibakakukũoo pɛ̀tɛ ń dikiri ũ,
34akũ Dikiri ń Luda kũ à ń bó ń ibɛrɛ kũ ò likańyĩ kpa sĩnda pínkianↄ ↄĩ yã sã̀ńgu.
35Odi gbɛ̃kɛ kɛ Gidiↄn kũ òdi pinɛ dↄ Yerubaali bedenↄnɛ yã mana kũ à kɛ̀ńnɛ pínki musuro.