Text copied!
CopyCompare
Luda yã takada kũ Bisã yão - YÃGƆ̃GƆ̃RINƆ

YÃGƆ̃GƆ̃RINƆ 16

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Samusi gɛ̀ɛ Gaza à karua ke è gwe, akũ à gɛ̃̀ à wutɛ kãao.
2Ò pì Gazadenↄnɛ: Samusi kú la. Akũ ò lìka zↄ̃̀ gu pìii, òtɛni a dã wɛ̃tɛ gɛ̃kia gwãani. Ò yĩ̀tɛ gwãani pìia ò pì: Tó gu dↄ̀, óni a dɛmɛ.
3Samusi wùtɛ gwe ari lizãndo, akũ à fùtɛ à gɛ̀ɛ à wɛ̃tɛ gɛ̃ki gbàa kũ̀ kũ a lípɛtɛna mɛ̀n planↄ à gà à wò kũ a gbãngao lɛɛlɛ. À dà a gã̀n à gɛ̀ɛ à zùkũna sĩ̀sĩ kũ à arɛ dↄ Ɛblↄnua musu.
4Abire gbɛra Samusi yè nↄgbɛ̃ kei zaa Sↄrɛki guvutɛn, a tↄ́n Dɛlila.
5Akũ Filisitini kínanↄ gɛ̀ɛ ò nↄgbɛ̃ pìi lè ò pìnɛ: Ǹ ↄ̃ndↄ̃ kpátɛi de ǹ le ǹ a gbãna zↄ̃kↄ̃ↄ pìi asiri dↄ̃ kũ lákũ óni kɛ nà ò gbãna mↄnɛo. Tó o a yĩ̀ bàao o a gbãna bùsa, ó baadi ni n gba andurufu ↄgↄ mɛ̀n wàa sↄↄro kũ basↄↄroo.
6Akũ Dɛlila pì Samusinɛ: Ǹ ń gbãna zↄ̃kↄ̃ↄ asiri omɛnɛ kũ deran oni kɛ nà ò n yĩ kũ bàao ò n gbãna busao.
7À wèa à pì: Tó ò ma yĩ kũ kyã yĩda mɛ̀n supplao, abire mɛ́ ani ma busa màgↄ̃ de lán baadi bà.
8Filisitini kínanↄ sù Dɛlilanɛ kũ kyã yĩda kũ adi kori kɛroo mɛ̀n suppla, akũ à a yĩ̀o.
9A kũ̀rinↄn utɛna kpɛ́nɛn, akũ Dɛlila pì Samusinɛ: Samusi! Filisitininↄn zɛ la díee! Akũ à kyã pìnↄ kɛ̃̀kɛ̃ lán bà mùkumukuu bà, odi a gbãna asiri dↄ̃ro.
10Akũ Dɛlila pìnɛ: Ntɛni ma lalandi kɛ, ntɛn ɛ́kɛ tomɛnɛmɛ. Ǹ omɛnɛ sà lákũ oni n yĩ nà.
11Akũ à pìnɛ: Tó ò ma yĩ kũ bà gbìgiri dufu kũ odi zĩ kɛo kↄ̀ro, ani ma busa màgↄ̃ de lán baadi bà.
12Akũ Dɛlila bàa pìi sɛ̀ à a yĩ̀o. A kũ̀rinↄn utɛna kpɛ́nɛn, akũ à pì: Samusi! Filisitininↄn zɛ la díee! Akũ Samusi bà kũ à dↄ a ↄaa pìi kɛ̃̀kɛ̃ lán buu bàa bà.
13Dɛlila pìnɛ: Ntɛni ma lalandi kɛ ari tera. Ntɛn ɛ́kɛ tomɛnɛ. Ǹ omɛnɛ sà lákũ oni n yĩ nà? Akũ à pìnɛ: Tó n ma mìkã gbã̀na mɛ̀n supplanↄ kũ̀ n dà àsan n tã̀ lán gòdoo bà, tó n káro pɛ̀a, mani busa màgↄ̃ de lán baadi bà. Dɛlila tò i a sɛ̀, akũ à a mìkã gbã̀na mɛ̀n suppla pìnↄ kũ̀ à tã̀ lán gòdoo bà
14à káro pɛ̀a. Akũ à pì: Samusi! Filisitininↄn zɛ la díee! Akũ à vù à àsaa pìi gà à wò kũ a mìkão.
15Dɛlila ɛ̀ra à pìnɛ dↄ: Ndìgↄ̃ pi ń yemai, akũsↄ̃ ndì ma náani kɛroo? N ma lalandii kɛ̀ à kà gɛ̃̀n aakↄ̃. Ńdi n gbãna zↄ̃kↄ̃ↄ asiri omɛnɛro.
16Lɛn àdigↄ̃ nakaraa lɛ kũ yã pìi takao lakanaa sari. Àtɛni a zĩda yↄ́yↄnɛ ari à gɛ̀ɛ à fù mɛnaa à ye à ga.
17Akũ à yã kũ à kú a swɛ̃̀n ònɛ pínki sà à pì: Gɛ̃ dí na ma mìia zikiro, zaakũ ò ma kɛ Luda pↄ́ ũmɛ. Tó ò ma mìi bò, ma gbãna ni bo ma gũn, mani busa màgↄ̃ de lán baadi bà.
18Kũ Dɛlila è à yã kũ à kú a swɛ̃̀n òarɛ pínki, akũ à lɛ́gbãzã kɛ̀ Filisitini kínanↄnɛ à pì: À ɛra à su gɛ̃̀n do dↄ, zaakũ à a sĩnda pínki òmɛnɛ sà. Akũ ò ɛ̀ra ò sù a kĩnaa, ò andurufuu pì kũna.

19Dɛlila tò i Samusi sɛ̀ a gbála, akũ à gↄ̃gbɛ̃ ke sìsi. À a mìkã gbã̀na mɛ̀n suppla pìnↄ bò, akũ à nà busanaaa a gbãna pìi bò.
20Dɛlila pì: Samusi! Filisitininↄn zɛ la díee! Akũ à vù àtɛn da áni kɛ lán yã bà à a zĩda bomɛ. À dↄ̃ kũ Dikiri a tonlo.
21Akũ Filisitininↄ a kũ̀, ò a wɛ́nↄ bòbo, akũ ò gɛ̀ɛ kãao Gaza. Ò mↄ̀gotɛ̃ kpàtii kpànɛ, akũ ò a dà àtɛn wísi lↄ́ kpɛ́siran.
22A mìkã pìi ɛ̀ra à nà kunaa dↄ a bonaa gbɛra.
23Filisitini kínanↄ kↄ̃ kàkara de ò ń tãna Dagↄni gbagba, akũ òtɛn pↄnna kɛ ò pì: Ó tãna ó ibɛrɛ Samusi nàwɛrɛ ó ↄĩ.
24Kũ Filisitininↄ a è, ò ń tãna sáabu kpà ò pì: Ó ibɛrɛ ó bùsuu dɛ̀, à ó gbɛ̃nↄ dɛ̀dɛ dúgudugu, akũ ó tãna a nàwɛrɛ ó ↄĩ.
25Lákũ ń pↄ kɛ̀ nna nà, ò pì: À Samusi sísi à fàai pↄ́ kɛwɛrɛ. Akũ ò a bò kpɛ́siran à yáadↄyã kɛ̀ńnɛ. Kũ ò a zɛ̀ kpɛ́ gbɛ̀gbanↄ dagura,
26à pì kɛfɛnna kũ à a ↄ kũnaanɛ: Ǹ gɛ́ kũmao gbɛ̀gba kũ ò kpɛ́ kũnanↄ sarɛ de mà ↄ nanaa mà gbãna lea.
27Tãnakpɛ pìi pà, gↄ̃gbɛ̃nↄ kũ nↄgbɛ̃nↄn kú gwe kũ Filisitini kínanↄ ń pínki. Gbɛ̃ kũ ò kú kpɛ́ pìi musu kà gbɛ̃nↄn wàa gɛ̃ro, kũ ò sù Samusi fàai gwa.
28Samusi wɛ́ kɛ̀ Dikiria à pì: Dikiri Luda, ǹ tó ma yã dↄngu. Luda, ǹ ma gba gbãna gɛ̃̀n do dↄ de mà fĩna boo Filisitininↄa ma wɛ́ mɛ̀n pla yã musu.
29À ↄ nàna gbɛ̀gba mɛ̀n pla kũ ò kpɛ́ pì kũna guraguranↄa, a ↄpla kú a doa a ↄzɛ kú a doa dↄ.
30À pì: Ǹ tó mà ga kũ Filisitininↄo! À kutuu kɛ̀, akũ à ↄ yĩ̀paa kũ gbãnao, akũ kpɛ́ pìi gbòro à sì Filisitini kínanↄa kũ gbɛ̃ kũ ò kú a gũnnↄ ń pínki. Gbɛ̃ kũ Samusi ń dɛdɛ a gagↄrↄanↄn dasi de gbɛ̃ kũ à ń dɛdɛ gↄrↄ kũ à kú kũ wɛ̃̀ndiiola.
31A dakũnanↄ kũ a de bedenↄ sù ń pínki ò a gɛ̀ɛ sɛ̀ ò tào, akũ ò a mira kpàkũsũ kũ a de Manↄa pↄ́o, Zↄra kũ Ɛsɛtaoluo dagura. À yã gↄ̃̀gↄ̃ Isarailanↄnɛ ari wɛ̃̀ baro.