Text copied!
CopyCompare
KO E TOHI TAPU KĀTOA - Siosiua

Siosiua 13

Play LogoGoogle Play  APK Logo APK
Click on verse(s) to share them!
1Pea ko eni, kuo motuʻa ʻa Siosiua pea lahi hono taʻu; pea naʻe pehē ʻe Sihova kiate ia, “Kuo ke motuʻa, pea lahi ho taʻu, pea ʻoku kei toe lahi ʻaupito ʻae fonua ke ikuna.
2Ko e fonua eni ʻoku kei toe; ko e ngaahi ngataʻanga ʻoe fonua ʻoe kakai Filisitia, mo Kesuli kotoa pē,
3Mei Sihoa, ʻaia ʻoku ʻi he mata fonua ʻo ʻIsipite, ʻio, ʻo aʻu atu ki he ngaahi ngataʻanga ʻo Ekiloni ki tokelau, ʻaia kuo lau ia ki he kau Kēnani: ko e ʻeiki ʻe toko nima ʻoe kau Filisitia; ko e kakai Kesa, mo e kakai ʻAsitoti, mo e kakai ʻEsikoli, mo e kakai ʻa Kati, mo e kakai Ekiloni; pea mo e kakai ʻAvi foki:
4Mei he potu tonga, ko e fonua kotoa pē ʻoe kau Kēnani, mo Meala ʻaia ʻoku ʻi he potu ʻoe kakai Saitoni, ʻo aʻu ki ʻEfeki, ki he ngataʻanga ʻoe kau ʻAmoli:
5Pea mo e fonua ʻoe kau Kipila, mo Lepanoni kotoa pē ʻo hanga ki he potu hopoʻangalaʻā, meia Peali kata ʻi lalo ʻoe moʻunga ko Heamoni ʻo aʻu ki he hūʻanga ki Hemati.
6Ko e kakai kotoa pē ʻoe moʻunga mei Lepanoni ʻo aʻu ki Misilefotimeimi, mo e kakai Saitoni kotoa pē, ko kinautolu te u kapusi kituʻa mei he ʻao ʻoe fānau ʻa ʻIsileli: ka ke vahe ia ʻi he talotalo ki he kakai ʻIsileli ko honau tofiʻa ʻo hangē ko ʻeku fekau kiate koe.
7Pea ko eni, vahevahe ʻae fonua ni ki he faʻahinga ʻe hiva mo hono vaeuaʻanga ʻoe faʻahinga ʻo Manase, ko honau tofiʻa,”
8‌ʻAia naʻe maʻu fakataha mo e faʻahinga ʻo Lupeni mo Kata ʻa honau tofiʻa, ʻaia naʻe ʻatu kiate kinautolu ʻe Mōsese ʻi he potu ʻo Sioatani ki hahake, ʻio, ʻaia naʻe foaki kiate kinautolu ʻe Mōsese ko e tamaioʻeiki ʻa Sihova;
9Mei ʻAloeli ʻaia ʻoku ʻi he tafaʻaki vaitafe ʻo ʻAlanoni, pea mo e kolo ʻaia ʻoku ʻi he loto vaitafe, mo e toafa kotoa pē ʻo Metepa ʻo aʻu ki Tiponi;
10Mo e ngaahi kolo kotoa pē ʻo Sihoni ko e tuʻi ʻoe kau ʻAmoli, ʻaia naʻe pule ʻi Hesiponi, ʻo aʻu ki he ngataʻanga ʻoe fānau ʻa ʻAmoni;
11Mo Kiliati, mo e ngataʻanga ʻoe kakai Kesuli, mo Meekati, pea mo e moʻunga kotoa ʻo Heamoni, mo Pesani kotoa pē ʻo aʻu ki Salika;
12Ko e puleʻanga kotoa pē ʻo Oki ʻi Pesani, ʻaia naʻe pule ʻi ʻAsitelote, pea ʻi ʻEtilei, ʻakinautolu naʻe toe ʻi he toenga kakai lalahi: he naʻe taaʻi ʻakinautolu ʻe Mōsese, ʻo ne kapusi ʻakinautolu kituaʻā.
13Ka ko e moʻoni naʻe ʻikai kapusi ʻe he fānau ʻa ʻIsileli ʻae kakai ʻo Kesa, mo e kakai ʻo Meekati: ka kuo nofo ʻae kakai Kesa, mo e kakai Meekati fakataha mo e kakai ʻIsileli ʻo aʻu ki he ʻaho ni.
14Ko e faʻahinga pe ʻo Livai naʻe ʻikai ʻatu ʻe ia ha tofiʻa ki ai; ko e ngaahi feilaulau kia Sihova ko e ʻOtua ʻo ʻIsileli naʻe ngaohi ʻaki ʻae afi ko honau tofiʻa ia ʻo hangē ko ʻene tala kiate kinautolu.

15Pea naʻe foaki ʻe Mōsese ki he faʻahinga ʻoe fānau ʻa Lupeni ʻo fakatatau ki honau ngaahi faʻahinga.
16Pea naʻe hoko ki ʻAloeli honau ngataʻanga, ʻaia ʻoku ʻi he tafaʻaki vaitafe ʻo ʻAlanoni, mo e kolo ʻoku ʻi he loto vaitafe, pea mo e toafa kotoa pē ʻo Metepa;
17Ko Hesiponi, mo hono ngaahi kolo kotoa pē ʻi he toafa; ko Tiponi, mo Pamoti-Peali, mo e Pete-Peali-mioni,
18Mo Sehasi, mo Ketimote mo Mefeta,

19Mo Kesatemi, mo Sipima, mo Seletiseha, ʻi he moʻunga ʻoe teleʻa,
20Mo Pete Peoli, mo ʻAsitoti-pisika, mo Pete-Sesimote,
21Pea mo e ngaahi kolo ʻoe toafa, mo e puleʻanga kotoa pē ʻo Sihoni ko e tuʻi ʻoe kau ʻAmoli, ʻaia naʻe pule ʻi Hesiponi, ʻaia naʻe taaʻi ʻe Mōsese mo e houʻeiki ʻo Mitiane, ko Ivi, mo Lekimi, mo Sua, mo Hua, mo Lepa, ko e houʻeiki ʻakinautolu mo Sihoni, naʻe nofo ʻi he fonua.

22Ko Pelami foki ko e foha ʻo Peoli ko e taulatuki, naʻe tāmateʻi ia ʻe he fānau ʻa ʻIsileli ʻaki ʻae heletā fakataha mo kinautolu naʻe teʻia.
23Pea ko e ngataʻanga fonua ʻoe fānau ʻa Lupeni, ko Sioatani, mo hono kauvai. Ko e tofiʻa ia ʻoe fānau ʻa Lupeni ʻo fakatatau ki honau ngaahi faʻahinga, ko e ngaahi kolo mo e ngaahi potu kakai ʻi ai.
24Pea naʻe foaki ʻe Mōsese ki he faʻahinga ʻo Kata, ʻio, ki he fānau ʻa Kata ʻo fakatatau ki honau ngaahi faʻahinga.
25Pea ko honau ngataʻanga ko Sesa, mo e ngaahi kolo kotoa pē ʻo Kiliati, mo hono vaeuaʻanga mālie ʻoe fonua ʻoe fānau ʻa ʻAmoni, ʻo aʻu ki ʻAloeli ʻaia ʻoku ʻi he ʻao ʻo Lapa;
26Pea mei Hesiponi ʻo aʻu ki Lamamisipa, mo Petonimi; pea mei Mehanemi ʻo aʻu ki he ngataʻanga ʻo Tipa;
27Pea ʻi he teleʻa, ko Pete-ʻAlami, mo Petenimila, mo Sukote, mo Safoni, ko hono toe ʻoe puleʻanga ʻo Sihoni ko e tuʻi ʻo Hesiponi, ko Sioatani mo hono fonua ʻo aʻu ki he matātahi ʻo Kineleti ʻi he kauvai ʻe taha ʻo Soatani ki hahake.
28Ko e tofiʻa eni ʻoe fānau ʻa Kata ʻo fakatatau ki honau ngaahi faʻahinga, ko e ngaahi kolo, mo honau ngaahi potu kakai.

29Pea naʻe foaki ʻe Mōsese ʻae tofiʻa ki hono vaeuaʻanga ʻoe faʻahinga ʻo Manase: pea ko e tofiʻa eni ʻo hono vaeuaʻanga ʻoe fānau ʻa Manase ʻi honau ngaahi faʻahinga.
30Pea naʻe mei Mehanemi honau ngataʻanga, ko Pesani kotoa pē, ʻae puleʻanga kotoa pē ʻo Oki ko e tuʻi ʻo Pesani, mo e ngaahi kolo ʻo Saili, ʻaia ʻoku ʻi Pesani, ko e kolo ʻe onongofulu:
31Mo hono vaeuaʻanga ʻo Kiliati, mo ʻAsitelote, mo e ʻEtilei, ko e ngaahi kolo ʻoe puleʻanga ʻo Oki ʻi Pesani, naʻe kau ki he fānau ʻa Mekili ko e foha ʻo Manase, ʻio ʻo aʻu ki hono vaeuamālieʻanga ʻoe fānau ʻa Mekili ʻi honau ngaahi faʻahinga.
32Ko eni ia ʻaia naʻe vahe ʻe Mōsese ko e ngaahi tofiʻa ʻi he ngaahi potu tafangafanga ʻo Moape, ʻi he kauvai ʻe taha ʻo Soatani, ʻi he potu ʻo Seliko, ki hahake.
33Ka naʻe ʻikai foaki ʻe Mōsese ha tofiʻa ki he faʻahinga ʻo Livai: ko Sihova ko e ʻOtua ʻo ʻIsileli ko honau tofiʻa, ʻo hangē ko ʻene tala kiate kinautolu.