Text copied!
CopyCompare
Balaan nga Bibliya - Deuteronomio

Deuteronomio 25

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Kung adunay panaglalis tali sa mga tawo ug mangadto sila sa hukmanan, ug ang mga maghuhukom mohukom kanila, nan pagabuhian nila ang matarong ug silotan ang daotan.
2Kung ang tawong sad-an angay nga latuson, nan ang maghuhukom magpatikubo kaniya ug latuson sa iyang atubangan sumala sa gisugo nga gidaghanon sa mga latos, sa iyang daotang binuhatan.
3Pagalatuson siya sa maghuhukom sa 40 ka latos, apan dili siya magpalabaw niini; kay kung palabwan niya ang gidaghanon ug molatos pa kaniya sa makadaghan, nan mapakaulawan ang imong isigka-Israelita diha sa inyong mga mata.
4Dili nimo pagbusalan ang baka kung mogiok kini sa trigo.
5Kung ang managsoong lalaki mag-ipon sa pagpuyo ug mamatay ang usa kanila, nga wala makabaton ug anak nga lalaki, nan ang asawa sa namatay nga tawo kinahanglan dili maminyo ngadto sa laing lalaki sa gawas sa pamilya. Kondili, ang igsoon sa iyang bana kinahanglan makigdulog kaniya ug mangasawa kaniya, ug buhaton ang katungdanan isip igsoon sa iyang bana.
6Kini aron nga ang panganay nga iyang ipanganak mopabangon sa ngalan sa namatay nga igsoon sa lalaki, aron ang iyang ngalan dili mawala sa Israel.
7Apan kung ang lalaki dili buot modawat sa asawa sa iyang igsoon, nan ang asawa sa iyang igsoon moadto sa ganghaan sa mga kadagkoan ug moingon, 'Ang igsoon sa akong bana nagdumili sa pagpabangon sa ngalan sa iyang igsoon sa Israel; dili niya buot buhaton kanako ang katungdanan ingon nga igsoong lalaki sa akong bana.'
8Unya ang mga kadagkoan sa iyang siyudad mopatawag kaniya ug makigsulti kaniya. Apan kung magdumili gayod siya ug moingon, 'Dili nako gusto nga mangasawa kaniya.'
9Nan moduol kaniya ang asawa sa iyang igsoon sa atubangan sa mga kadagkoan, tangtangon ang iyang sandalyas gikan sa iyang tiil, ug luwaan ang iyang nawong. Motubag siya kaniya ug moingon, 'Mao kini ang pagabuhaton sa lalaki nga dili motukod sa pinuy-anan sa iyang igsoon nga lalaki.'
10Paganganlan siya sa Israel, 'Ang balay niadtong tinangtangan sa sandalyas.'
11Kung mag-away ang duha ka tawo, ug moabot ang asawa sa usa aron moluwas sa iyang bana gikan sa kamot sa nagsamad kaniya, ug kung sa pagtuy-od sa iyang kamot didto ug naigo sa kinatawo sa lalaki,
12nan kinahanglan imong putlon ang iyang kamot; ang imong mata dili gayod maluoy.
13Dili ka magbutang diha sa imong puntil sa nagkalainlain nga timbangan, usa ka dako ug usa ka gamay.
14Dili ka magbaton sa imong balay sa nagkalainlaing taksanan, usa ka dako ug usa ka gamay.
15Magbaton ka ug timbangan nga hingpit ug insakto; magbaton ka ug taksanan nga hingpit ug insakto, aron nga lugwayan pa ang imong mga adlaw diha sa yuta nga ihatag kanimo ni Yahweh nga imong Dios.
16Kay ang tanan nga nagabuhat nianang mga butanga, ang tanan nga mobuhat ug dili matarong, maoy usa ka dulumtanan kang Yahweh nga imong Dios.
17Hunahunaa kung unsa ang gibuhat kanimo ni Amalek didto sa dalan paggawas mo sa Ehipto,
18kung giunsa ka niya pagsugat didto sa dalan ug milaglag niadtong naulahi, ang tanang mahuyang nga naulahi kanimo, sa dihang naluya ka na ug gikapoy; wala siyay pagpasidungog sa Dios.

19Busa, sa dihang gihatag na ni Yahweh nga imong Dios ang kapahulayan gikan sa tanan nimong mga kaaway nga mialirong, diha sa yuta nga gihatag kanimo ni Yahweh nga imong Dios nga panag-iyahan ingon nga panulundon, kinahanglan dili nimo hikalimtan nga papason mo ang handomanan ni Amalek sa ilalom sa langit.