Text copied!
CopyCompare
Wolaytta Bible - Zaarettido Wogaa

Zaarettido Wogaa 25

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1“Naa77u asati ooyettidi pirdda keettaa yiikko, daannati geeshshaa ne likke giidi, naaqqidaagaa ne mooranchcha giidi pirddona.
2Mooranchchau warai bessiyoogaa gidikko, tiran zin77issidi zokkuwaa shocanau daannai azazo; yaatobare mooranchchai daannaa sinttan ba mooruwaa keenaa shocetto.
3I oitamaa gakkanau shocettoppe attin, hegaappe daruwaa shocetoppo. Hegaappe daruwaa a shocikko, ne ishai ne sinttan kauyyana.
4“Audiyan kattaa yedhdhiya booraa doonaa qachchoppa.
5“Issippe de7iya ishanttuppe issoi na7a yelennan haiqqikko, a maccaasiyaa haraa baada geluppu; i keettaawaa ishai o aisso; aissidi iyyo koshshiyaagaa polo.
6Yaatobare ha haiqqidaagaa sunttai Israa7eelappe qucetti xayennaadan, a koiro yeliyo attuma na7ai ha haiqqidaagaa sunttan xeegetto.
7“Gido shin, i ba ishaa machchiyo aissanau koyana xayikko, a katamaa penggen uttida cimatukko baada, ‘Ta azinaa ishai ba ishaa sunttai Israa7eelan de7anau koyibeenna; tana aissidi, tau koshshiyaaba kunttennan ixxiis’ yaagada magannu.
8Magannin katamaa cimati a xeegidi oichchona; oichchin ha77ikka, ‘Taani o aissikke’ giidi ixxikko,
9he haiqqidaagaa maccaasiyaa cimatu sinttan akko shiiqada, a gediyaa caammaappe issuwaa kessada, a som77uwan cuchchaa cuchchaidda hagaadan yaagu; ‘Ba ishaassi zeretti de7anau koyenna asa bolli, hagaa mala kaushshai gakkanau bessees’ yaagu.
10Yaagin a zaree Israa7eelan, ‘Caamma Kessanttasoo’ geetetti xeegettiiddi de7ana.
11“Naa77u asati warettishin, issuwaa machchiyaa yaada, ba azinaa shociyaagaa kushiyaappe ashshanau, ba kushiyaa yeddada hinkkuwaa attumatettaa oiqqikko,
12iyyo ainne qarettennan i kushiyaa qanxxite.
13“Ne joiniyaa giddon gitanne guutta gidida naa77u meezaanati dooppona.
14Ne sooni darissidinne guuttidi likkiya naa77u makkiyoobai dooppo.
15GODAI ne Xoossai neeyyo immiyo biittan adussa laittaa ne de7anaadan kumettanne likke meezaanainne makkiyoobai neeyyo de7o.
16Aissi giikko, GODAI ne Xoossai hegaa malabaa oottidi, balettiya asaa ubbaa shenetees.
17“Intte Gibxxeppe kiyidi biiddi de7ishin, Amaaleeqati intte bolli oottidobaa hassayite.
18Eti Xoossau yayyenna asa; intte ogiyan inttenaara eqettidosona. Intte hemettishin, daafuridi guyye attida asaa ubbaa woridosona.

19Hegaa gishshau, GODAI intte Xoossai inttena he biittaa laatissidi, intte yuushuwan de7iya morkketu ubbaappe inttena shemppissiyo wode, ha biittan eta hassayiya asi xayana gakkanaashin, Amaaleeqata ubbaa salo gufanttoppe xaissite; hegaa oottanaagaa mulekka dogoppite.