Text copied!
CopyCompare
GODE EA SIA: IDA:IWANE GALA - Mousese Ea Malasu

Mousese Ea Malasu 25

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Dunu da sia:ga gegesea, ilia da amo gegesu fofada:musa: fofada:su sogebi amoga ahoasea amola fofada:su dunu da fofada:lalu, wadela:i hame hamosu dunu hahawane halegale masa:ne sia:sea be wadela:i hamosu dunu amo se imunusa: sia:sea,
2fofada:sea, wadela:i hamosu dunu da fegasuga famusa: ilia da ilegesea, fofada:su dunu da amo dunu diasa:imusa: sia:sea, e da fegasu fasu idi ea wadela:i hou amo defele lamu.
3Be fofada:su dunu da amo dunuma efegasuga fasu idi amo 40baligi hame imunu. E da fegasuga fasu 40baligi lasea, dilia fi dunu da dunu huluane ba:ma:ne, gugunufinisi dagoi ba:mu.
4Bulamagau da gagoma oso fadegama:ne, gagoma fai amoma osa:la ahoasea, amo e da gagoma mae moma:ne, ea lafi mae la:gilisima.
5Olalali aduna da soge afae amoga esalea, afae da dunu mano mae lalelegele bogosea, ea didalo da sosogo fi eno dunu amoga hame fima:mu. Be egoa ola o eya da amo didalo lale ea esoa: ea hou ema hamomu.
6Amasea, ea magobo mano da egoa bogoi amo ea dio lale, ea dio da Isala:ili fi amoga hame fisimu.
7Be dunu da yolalali didalo amo lamu higasea, amo didalo da asigilai dunu moilai logo holeiga esala amoga asili amane sia:mu, ‘Nagoa yolaliya da yolalali amo ea dio Isala:ili fi amo ganodini dialumu higasa. E da nama bae sia:mu higasa.’
8Amasea, moilai asigilai da amo dunu ilima misa:ne sia:sea, ema sia:mu. Be e da amo hou mae fisili, ‘Amo uda na da hame lamu,’ sia:sea,
9Yolalalia didalo da asigilai dunu ba:ma:ne, ea emo salasu afae fadegale, ea odagi amoga defo aduga:le, amane sia:mu, ‘Ninia da dunu da yolalali fi hame hamosa ilima agoane hamosa.’
10Amasea, amo dunu ea fi Isala:ili soge amo ganodini ilia da ‘Emo Salasu Fadegai Fi’ ilima sia:mu.
11Dunu aduna da gegesea amola dunu afae ea uda da egoa fidimusa:, eno dunu ea gulusu gaguba:sea,
12ema mae asigima. Ea lobo damuni fasima.
13-
14Dilia da dioi ilegei o hano defei ilegei hamosea, mae ogogoma.
15Be moloidafa defei amola ilegei hamoma. Bai agoane hamosea, dilia da ode bagohame soge amo dilia Hina Gode da dilima iaha amo ganodini esalumu.
16Dilia Hina Gode da nowa dunu da ogogosu o moloihame hou hamosea, bagadewane higasa.
17Musa: dilia da Idibidi soge yolesili, logoga ahoanoba, A:malege dunu da dilima wadela:le hamosu. Amo bu dawa:ma!
18Dilia da da:i dioi amola bagade helei galea, ilia da dunu helebeba:le fa:no bobogei, amo hedofai. Ilia da Godema beda:su hou hame dawa:i.

19Mae gogolema! Dilia Hina Gode da soge E da dili gesowale fima:ne iaha, amo ganodini dilima ha lai huluane hasali dagoiba:le, dilia helefisu ba:sea, amo A:malege dunu huluane fane legema. Amasea, fa:no dunu fi da ilia dio hamedafa dawa:mu.