Text copied!
CopyCompare
Bibeli Luayãtaalá - Ikoyã

Ikoyã 25

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Tó lɛkpaa gɛ̃̀ gↄ̃ɛↄ zãnguo, aa gɛ́ yã́kpalɛkɛkĩi wà yã́pi gↄ̃́gↄ̃ńnↄ, wàli yãnakpa gbɛ̃́ pↄ́ a yã́ nawa, wi tàaede yã́'ĩikpawà.
2Tó à kũ̀ wà tàaedepi gbɛ̃ɛ sↄ̃, yã́kpalɛkɛna lí tó aà wúlɛ, i aà gbɛ̃ tàae pↄ́ a kɛ̀ lɛ́u.
3Wasuli aà gbɛ̃ dɛ flã̀ lɛ blalao. Tó wà sù wà aà gbɛ̃̀ dɛ beea, a widà a gbɛ̃́deewaɛ.
4Ásuli lɛsↄkpa zu pↄ́ lɛ́ pↄgbɛ̃ɛo.
5Tó vĩ̀i ń dãunao ku gudoũ, mɛ́ an gbɛ̃́ mɛ̀ndo gà nɛ́sai, aà gyaa su gɛ́ zãkɛi gupãleio. Aà zã́ vĩ̀i ge dãuna mɛ́ a aà sɛ nↄ ũ, i aà da'uakɛ.
6Wa nɛgↄ̃ɛ pↄ́ a i sɛ̃́ia dilɛ aà gↄ̃ pↄ́ gà gɛ̃ɛ ũ, kɛ́ aà tↄ́ e àↄ ku Isailiↄ guu.
7Tó gↄ̃ɛpi ye a vĩ̀i ge a dãuna nↄpi sɛaio, nↄpi i gɛ́ gbɛ̃zↄ̃ↄↄ le yã́kpalɛkɛkĩi, i onɛ́ a zã́ gbɛ̃do gì a da'uakɛiɛ, kɛ́ a zã́ tↄ́ su àↄ ku Isailiↄ guuo.
8Wɛ̃́lɛ gbɛ̃zↄ̃ↄpiↄ i aà sísi, aai aà la. Tó gia nↄpi sɛai ↄ̃ à zɛ̀ò,
9nↄɛpi i sↄ̃aàzi gbɛ̃zↄ̃ↄↄ aɛ, i aà kyale gbá do bↄ, i lɛ́'ika aà oawa, i mɛ: Màa wàli kɛ gbɛ̃́ pↄ́ gì a gbɛ̃do ua vuiɛ.
10Za zĩbeezĩ waliↄ o aà uaɛ kyalesai'ua.
11Tó gbɛ̃ↄn plaↄ lɛ́ sòlekɛ, mɛ́ an gbɛ̃́ mɛ̀ndo na mↄ̀ a zã́ suabai, mɛ́ à gbɛ̃́ pↄ́ lɛ́ sòlekɛ ń a zã́opi kũ̀ aà gↄ̃ɛkɛbↄwa,
12à nↄɛpi ↄzↄ̃, ásu à aà wɛ̃nagwao.
13Pↄ́gbiayↄ̃bↄ zↄ̃ↄ ń a nɛ́nao su àↄ kaa á bↄ̀ↄ guu pla píio.
14Zaa zↄ̃ↄ ń a nɛ́nao su àↄ kú á bɛ pla píio.
15À to pↄ́gbiayↄ̃bↄↄ ń á zaaↄ líↄ maa wásawasa, kɛ́ à e gɛ̃gɛ̃ bùsu pↄ́ Dii á Lua lɛ́ kpáwápiu.
16Asa Dii á Lua ye gbɛ̃́ pↄ́ aaì yãfaasai bee taa kɛↄ gĩyãio.
17À to yã́ pↄ́ Amalɛki buiↄ kɛ̀ɛ́ zɛ́u á bↄa Egipi gbɛaↄ dↄágu.
18Gↄↄ pↄ́ a kpasa, á yɛ̃̀ɛɛ làa, aai vĩakɛ Luaɛo, aa lɛ̀lɛ á gbɛ̃́ busɛ pↄ́ tɛ́ gbɛzãↄwa zɛ́uɛ.

19Tó Dii á Lua á ibɛɛ pↄ́ liaaáziↄ nàɛ́ á ↄzĩ, à á gba ĩ́ampakĩi bùsu pↄ́ àlɛ kpáwá à sipi guu, à Amalɛki buipiↄ tↄ́ dɛ dṹniau. A yã́ su sã́águo.