Text copied!
CopyCompare
Bibeli Gusunɔn Gari - Romu

Romu 9

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Nɛ Kirisiɡiiwɑ nɑ ɡem ɡerumɔ, nɑ ǹ weesu mɔ̀. Nɛn ɡɔ̃ru ɡɑ mɑn yen seedɑ diiyɑmmɛ sɑɑ Hunde Dɛɛron min di.
2Nɛn bweserun wɔnwɔndu tɑ mɑn mɔ̀ bɑɑdommɑ. Yen sɔ̃nɑ nɛn ɡɔ̃ru ɡɑ sɑnkire ɡem ɡem.
3Ǹ n ko n koorɑn nɑ, kon dɑɑ de bu mɑn bɔ̃rusi kpɑ bu mɑn kɑrɑnɑ kɑ Kirisi ben sɔ̃.
4Bɑ sɑ̃ɑ Isirelibɑ, be Gusunɔ u ɡɔsɑ bu kɑ ko win bibu. Beyɑ u win yiikon ɡirimɑ sɔ̃ɔsi. Beyɑ u kɑ ɑrukɑwɑnibɑ bɔkuɑ. U bu woodɑ wɛ̃. Berɑ u sɔ̃ɔsi mɛ bɑ koo nùn sɑ̃ɑsinɑ. U mɑɑ bu nɔɔ mwɛɛnu kuɑ.
5Bɑ sɑ̃ɑ be Gusunɔ u ɡɔsɑ yellun di. Ben bweseru sɔɔn diyɑ Kirisi wi u kpuro kere u yɑrɑ nɡe tɔnu. U mɑɑ sɑ̃ɑ Gusunɔ wi n weenɛ bu siɑrɑ kɑ bɑɑdommɑɔ. Ami.
6Nɑ ǹ ɡerumɔ mɑ Gusunɔn ɡɑri yi kɑm wɔrumɑ. Domi be bɑ mɑrɑ Isirelibɑ n ǹ mɔ be kpuro bɑ sɑ̃ɑ Isirelibɑ Gusunɔn mi.
7N ǹ mɑɑ mɔ be kpuro be bɑ mɑrurɑ Aburɑhɑmun min di beyɑ bɑ sɑ̃ɑ win bibu Gusunɔn mi. Domi Gusunɔ u Aburɑhɑmu sɔ̃ɔwɑ u nɛɛ, “Isɑkin bibɑ bɑ koo soku wunɛn bweseru.”
8Yen tubusiɑnɑ, n ǹ mɔ be bɑ mɑrɑ kɑ wɑsin bɑɑ beyɑ Gusunɔɡibu, ɑdɑmɑ bii bèn nɔɔ mwɛɛru Gusunɔ u kuɑ beyɑ u ɡɑrisi Aburɑhɑmun bweseru.
9Gɑri yi wee, yi Gusunɔ u kɑ nɔɔ mwɛɛ te kuɑ. U nɛɛ, “Gɑsɔkun ɑmɑdɑɑre kon wurɑmɑ, yen biru Sɑɑrɑɑ koo bii tɔn durɔ mɑ.”
10N ǹ mɛ tɔnɑ, Rebekɑn bibu yiru bɑ tundo turo mɔ, wiyɑ bɛsɛn sikɑdo Isɑki.
11Adɑmɑ Gusunɔ u rɑ tɔmbu ɡɔsiwɑ win himbɑ sɔɔ, n ǹ mɔ ben kookoosun sɔ̃, ɑdɑmɑ kɑ win sokurɑ. U kɑ sɔ̃ɔsi mɑ u win himbɑ ye swĩi, u Rebekɑ sɔ̃ɔwɑ u nɛɛ, “Mɔɔ u koo win wɔnɔ wiru kpĩiyɑ.” U ye ɡeruɑ Rebekɑ u sere win bibu mɑrɑ sɑnɑm mɛ bɑ ǹ ɡeɑ ǹ kun mɛ kɔ̃sɑ koore.
13Nɡe mɛ bɑ yoruɑ Gusunɔn ɡɑri sɔɔ, “Nɑ Yɑkɔbu kĩɑ ɑdɑmɑ nɑ Esɑu yinɑ.”
14Ǹ n mɛn nɑ, mbɑ sɑ ko ɡere. Gusunɔ u sɑ̃ɑwɑ ɡem sɑriruɡii? Aɑwo, bɑɑ fiiko.
15Domi u Mɔwisi sɔ̃ɔwɑ u nɛɛ, “Wìn wɔnwɔndu nɑ mɔ, wiyɑ kon wɔnwɔndu kuɑ. Wi nɑ mɑɑ kɑ duure, wiyɑ nɑ kon kɑ duurɑ.”
16Nɡe mɛyɑ n ǹ sɑ̃ɑ ɡoon kĩrun bɑɑ, n ǹ mɑɑ ɡoon sɔmburun bɑɑ, ɑdɑmɑ Gusunɔn wɔnwɔndun bɑɑwɑ.
17Domi bɑ yoruɑ mɑ Gusunɔ u Eɡibitin sunɔ sɔ̃ɔwɑ u nɛɛ, “Yenin sɔ̃nɑ nɑ nun seeyɑ, kpɑ n kɑ nɛn dɑm sɔ̃ɔsi wunɛ sɔɔ, kpɑ nɛn yĩsiru tu kɑ nɔɔrɑ hɑnduniɑ kpuro sɔɔ.”
18Nɡe mɛyɑ wi u kĩ u wɔnwɔndu kuɑ u rɑ nùn wɔnwɔndu kue, wi u mɑɑ kĩ u ɡɔ̃ru bɔbiɑsiɑ u rɑ nùn ɡɔ̃ru bɔbiɑsie.
19Ǹ n mɛn nɑ, kɑɑ mɑn bikiɑ ɑ nɛɛ, mbɑn sɔ̃nɑ u mɑɑ tɑɑrɛ wɑɑmɔ tɔnu sɔɔ. Wɑrɑ koo kpĩ u win kĩru yinɑ.

20Adɑmɑ wɑrɑ rɑ n wunɛ tɔnu, ɑ sere kɑ Gusunɔ sikirinɑ. Mɔndu tɑ koo mɔmɔ bikiɑ tu nɛɛ, mbɑn sɔ̃nɑ u tu kuɑ mɛ?
21Mɔmɔ kun dɑm mɔ sɔndun wɔllɔ? Kɑ sɔn tee te, u ǹ kpɛ̃ u tooru ko kɑ mɑɑ weke te bɑ rɑ swɛ̃?
22Mbɑ i yɛ̃ i ko ɡere Gusunɔn sɔ̃. U kĩ u win dɑm kɑ win mɔru sɔ̃ɔsi. Yen sɔ̃nɑ u kɑ bu tɛmɑnɑ be bɑ koo kɑm ko win mɔrun sɔ̃.
23U kuɑ mɛ u kɑ sun win yiikon kpɑ̃ɑru sɔ̃ɔsi, bɛsɛ be u wɔnwɔndu kuɑ, bɛsɛ be u sɔɔru kuɑ yellun di su kɑ win yiiko wɑ,
24bɛsɛ be u sokɑ n ǹ mɔ Yuubɑn suunu sɔɔn di tɔnɑ, kɑ mɑɑ tɔn tukobun suunu sɔɔn di.
25Yeniwɑ Gusunɔ u ɡeruɑ win sɔmɔ Oseen tireru sɔɔ. U nɛɛ, “Tɔn be bɑ ǹ dɑɑ sɑ̃ɑ nɛɡibu, kon bu soku nɛn tɔmbu. Bwese te nɑ ǹ dɑɑ kĩɛ, kon tu soku nɛn kĩnɑsiru.
26Yɑm mi bɑ rɑɑ mɑɑ bu sɔ̃ɔwɑ bɑ nɛɛ, bɑ ǹ sɑ̃ɑ nɛn tɔmbu, miyɑ bɑ koo bu soku Gusunɔ Yinni wɑson bibu.”
27Mɑ Gusunɔn sɔmɔ Esɑi u nɔɔɡiru suɑ u ɡeruɑ Isirelibɑn sɔ̃ u nɛɛ, “Bɑɑ Isirelibɑ bɑ̀ n dɑbiɑ, nɡe nim wɔ̃kun yɑnim, ben sukum tɔnɑwɑ koo fɑɑbɑ wɑ.
28Domi Gusunɔ koo yɑnde win ɡere yibiɑ mɑm mɑm hɑnduniɑ sɔɔ ye u rɑɑ ɡɔ̃ru doke.”
29N sɑ̃ɑwɑ nɡe mɛ Esɑi u rɑɑ ɡeruɑ u nɛɛ, “Gusunɔ, wɔllu kɑ tem Yinni ù kun dɑɑ sun bweseru tie, sɑ ko rɑɑ kowɑ nɡe Sodomu. Sɑ ko rɑɑ kɑ Gomɔrɑ weenɑ.”
30Ǹ n mɛn nɑ, mbɑ sɑ ko ɡere. Tɔn tuko be bɑ ǹ dɑɑ kɑsu bu ɡem wɑ Gusunɔn mi, bɑ ɡem wɑ nɑɑnɛ dokebun sɑɑbu.
31Adɑmɑ Isirelibɑ be bɑ kɑsu bu woodɑ swĩi bu kɑ ɡem wɑ Gusunɔn mi, bɑ ǹ mu wɑ.
32Mbɑn sɔ̃nɑ. Yèn sɔ̃ bɑ ǹ mu kɑsu kɑ nɑɑnɛ dokebu, mɑ n kun mɔ kɑ sɔmɑ. Bɑ sokurɑ kpee sokurɑtii te sɔɔ,
33tèn ɡɑri bɑ yoruɑ bɑ nɛɛ, “N wee, nɑ kpee sokurɑtiru dokemɔ Siɔniɔ, kpee te tɑ rɑ torɑsie. Adɑmɑ wi u nùn nɑɑnɛ doke u ǹ sekuru wɑsi.”