Text copied!
CopyCompare
Bibeli Gusunɔn Gari - Romu

Romu 8

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Yen sɔ̃ tɛ̃, bɑ ǹ bu tɑɑrɛ wɛ̃ɛmɔ be bɑ ɡbinnɛ kɑ Kirisi Yesu.
2Domi Gusunɔn Hunden woodɑ ye yɑ wɑ̃ɑru wɛ̃ɛmɔ Kirisi Yesu sɔɔ yɑ sun yɑkiɑ sɑɑ torɑru kɑ ɡɔɔn nɔmɑn di.
3Ye woodɑ kun kpĩɑ yɑ kue yèn sɔ̃ tɔnun dɑɑ yɑ yen dɑm kpeesiɑ, Gusunɔ u ye kuɑ. U torɑru tɑɑrɛ wɛ̃ te tɑ wɑ̃ɑ tɔnun dɑɑ sɔɔ sɑnɑm mɛ u win tiin Bii ɡɔrimɑ kɑ wɑsi yi yi kɑ tɔnun wɑsi torɑruɡii weenɛ, u kɑ ko ɑbɔru torɑrun sɔ̃.
4U yeni kuɑwɑ kpɑ su kɑ ɡeɑ ko ye woodɑ yɑ yiiremɔ, bɛsɛ be sɑ sĩimɔ win Hunden dɑm sɔɔ, n ǹ mɔ bɛsɛn dɑɑn dɑm sɔɔ.
5Domi be bɑ sĩimɔ ben dɑɑn dɑm sɔɔ, beyɑ bɑ ben dɑɑɡiɑ bwisikumɔ. Adɑmɑ be bɑ sĩimɔ Gusunɔn Hunden dɑm sɔɔ, beyɑ bɑ Hundeɡiɑ bwisikumɔ.
6À n wunɛn dɑɑɡiɑ bwisikumɔ, ɡɔɔwɑ yen kɔkɔrɔ. À n mɑɑ Hundeɡiɑ bwisikumɔ, wɑ̃ɑru kɑ ɑlɑfiɑwɑ wunɛɡiɑ.
7Domi be bɑ ben dɑɑɡiɑ bwisikumɔ bɑ kuɑ Gusunɔn yibɛrɛbɑ. Bɑ ǹ Gusunɔn woodɑ mɛm nɔɔwɑmmɛ, bɑ ǹ mɑm kpɛ̃.
8Be bɑ ben dɑɑn wɑ̃ɑru wɑ̃ɑ, yɑ ǹ koorɔ bu Gusunɔ wɛ̃re.
9Adɑmɑ bɛɛ, i ǹ mɑɑ bɛɛn dɑɑn wɑ̃ɑru wɑ̃ɑ mɑ n kun mɔ Gusunɔn Hundeɡiru yèn sɔ̃ win Hunde u wɑ̃ɑ bɛɛ sɔɔ. Wunɛ wi ɑ kun Kirisin Hunde mɔ, ɑ ǹ sɑ̃ɑ wiɡii.
10Ǹ n mɛn nɑ, Kirisi ù n wɑ̃ɑ bɛɛ sɔɔ, bɑɑ bɛɛn wɑsi yì n ɡu torɑrun sɔ̃, bɛɛn hunde yɑ wɑsi yèn sɔ̃ i ɡem wɑ Gusunɔn mi.
11Gusunɔ wi u Yesu seeyɑ ɡɔrin di, win Hundewɑ wɑ̃ɑ bɛɛ sɔɔ. Yen sɔ̃nɑ wi u Yesu Kirisi seeyɑ ɡɔrin di u koo mɑɑ bɛɛn wɑsi ɡɔɔɡii wɑ̃ɑru wɛ̃ sɑɑ win Hunden min di, wi u wɑ̃ɑ bɛɛ sɔɔ.
12Ǹ n mɛn nɑ, nɛɡibu, sɑ dibu nɛni, ɑdɑmɑ n ǹ mɔ dɑɑɡibu sɑ n kɑ bɛsɛn dɑɑn kĩru mɛm nɔɔwɑmmɛ.
13Domi ì n bɛɛn wɑsin kĩru mɔ̀ i ko ɡbi, ɑdɑmɑ ì n bɛɛn wɑsin kĩrun kookoosu deri kɑ Hunde Dɛɛron somiru i ko n wɑ̃ɑ.
14Domi be Gusunɔn Hunde u kpɑrɑmɔ, beyɑ bɑ Gusunɔn bibu.
15Domi bɑ ǹ bɛɛ hunde kɑ̃ ye yɑ koo bɛɛ ko yobu kpɑ i n kɑ kpɑm nɑnde. Adɑmɑ bɑ bɛɛ Hunde kɑ̃wɑ wi u bɛɛ kuɑ Gusunɔn bibu, mɑ kɑ win dɑm sɑ Gusunɔ sokumɔ Bɑɑbɑ.
16Gusunɔn Hunden tii u bɛsɛn hunde sɔ̃ɔmɔ mɑ sɑ sɑ̃ɑ win bibu.
17Tɛ̃ yèn sɔ̃ sɑ sɑ̃ɑ win bibu sɑ mɑɑ sɑ̃ɑ tubi diobu, mɑ sɑ ko win tubi bɔnu ko kɑ Kirisi sɑnnu, domi sɑ̀ n Kirisin nɔni swɑ̃ɑru bɔnu kuɑ, sɑ ko mɑɑ win yiiko bɔnu ko.
18Nɑ ǹ sɑɑ yenin nɔni swɑ̃ɑru ɡɑrisi ɡɑ̃ɑnu yiiko ye sɑ ko rɑ wɑn sɔ̃.

19Tɑkɑ koorɑ kpuro yɑ diirɑ sɑɑ yu nɑ yè sɔɔ Gusunɔ u koo win bibu terɑsiɑ.
20Domi u tɑkɑ koorɑ kpɛ̃ɛ kɑm kobun swɑɑ sɔɔ, n ǹ mɔ yen tiin ɡɔ̃ru kĩrun sɔ̃, win kĩrun sɔ̃nɑ. Adɑmɑ yĩiyɔ bini bu wɑ̃ɑ,
21mɑ bɑ koo rɑ tɑkɑ koorɑn tii yɑkiɑ sɑɑ kɑm kobun yorun di, kpɑ yu kɑ Gusunɔn bibun tii mɔɔ yiikoɡiru bɔnu ko.
22Sɑ yɛ̃ mɑ sere kɑ tɛ̃ tɑkɑ koorɑ kpuro yɑ kpɑsɑ wɔri mɔ̀wɑ kɑ wuriribu nɡe mɑrubun wuriribu.
23Adɑmɑ n ǹ mɔ tɑkɑ koorɑ tɔnɑ, bɛsɛn tii bɛsɛ be Gusunɔ u sunɑ burɑ sɑnɑm mɛ u sun Hunde Dɛɛro kɑ̃, sɑ mɑɑ kpɑsɑ wɔri mɔ̀ bɛsɛn tii sɔɔ sɑ n kɑ mɑrɑ sere Gusunɔ ù n bɛsɛn wɑsi yɑkiɑ mɑm mɑm, u kɑ sɔ̃ɔsi mɑ sɑ kuɑ win bibu.
24Domi fɑɑbɑ yɑ sɑ̃ɑ bɛsɛɡiɑ, ɑdɑmɑ sɑ ɡinɑ wɑ̃ɑ yen yĩiyɔbu sɔɔ. Sɑ̀ n wɑɑmɔ ye sɑ yĩiyɔ, yĩiyɔbu kun mɑɑ wɑ̃ɑ. Ye tɔnu wɑɑmɔ u ko n mɑɑ ye yĩiyɔ?
25Adɑmɑ sɑ̀ n ɡɑ̃ɑnu yĩiyɔ ni sɑ ǹ wɑɑmɔ, sɑ ko n nu mɑrɑwɑ kɑ tɛmɑnɑbu.
26Nɡe mɛyɑ mɑɑ Hunde Dɛɛro u rɑ sun somi bɛsɛn dɑm sɑriru sɔɔ, domi sɑ ǹ yɛ̃ ye n weenɛ su Gusunɔ kɑnɑ. Adɑmɑ Hunde wi, u rɑ nùn kɑnɛ bɛsɛn sɔ̃ kɑ kpɑsɑ wɔri ye yɑ ǹ kɑ nɔɔ ɡerurɔ.
27Gusunɔ wi u rɑ tɔmbun ɡɔ̃rusu tubu, u mɑɑ yɛ̃ ye Hunde wi, u bwisikumɔ yèn sɔ̃ kɑ win kĩrɑ Hunde wi, u rɑ n nùn kɑnɑmɔ nɑɑnɛ dokeobun sɔ̃.
28Domi sɑ yɛ̃ mɑ bɑɑyere kpuro sɔɔ ye yɑ rɑ tɔnu deemɛ, Gusunɔ u sɔmburu mɔ̀ u kɑ bu ɡeɑ kuɑ be u sokɑ win himbɑ sɔɔ, mɑ bɑ nùn kĩ.
29Domi be u yɛ̃ yellun di u mɑɑ bu ɡɔsɑ u yi bu kɑ ko win Biin weenɑsibu, kpɑ win Bii u kɑ ko yerumɑ wɔnɔ dɑbiruɡii.
30Nɡe mɛyɑ be u ɡɔsɑ u yi, u mɑɑ bu sokɑ. Be u sokɑ mi, u mɑɑ bu ɡem wɛ̃. Be u ɡem wɛ̃ u mɑɑ kɑ bu win yiiko bɔnu kuɑ.
31Ǹ n mɛn nɑ, mbɑ sɑ ko ɡere kɑ ɡɑri yi. Gusunɔ ù n sɑ̃ɑ bɛsɛɡii, wɑrɑ koo kɑ sun yibɛrɛ tɛɛru ko.
32Gusunɔ wi u kun win tiin Bii tii yiiye, ɑdɑmɑ u nùn wɛ̃ bɛsɛ kpuron sɔ̃, u ǹ koo mɑɑ sun kpuro kɛ̃ kɑ Bii wi sɑnnu kɔsiɑru sɑri?
33Wɑrɑ koo tɔmbu durum mɑni be Gusunɔ u ɡɔsɑ. Sɑri, domi Gusunɔn tiiwɑ u rɑ tɔnu ɡem wɛ̃.
34Wɑrɑ koo bu tɑɑrɛ wɛ̃. Sɑri, domi Kirisi Yesu u ɡu u mɑɑ seewɑ ɡɔrin di u wɑ̃ɑ Gusunɔn nɔm ɡeuɔ. Wiyɑ u rɑ mɑɑ Gusunɔ kɑnɛ bɛsɛn sɔ̃.
35Wɑrɑ u koo kpĩ u sun kɑrɑnɑ kɑ Kirisin kĩru. Tɔ̃yɑ? Wɑhɑlɑ? Nɔni swɑ̃ɑru? Gɔ̃ɔru? Tereru? Kɑri? Tɑkobi?
36Nɡe mɛ bɑ yoruɑ, “Wunɛn sɔ̃nɑ bɑ sun ɡoomɔ tɔ̃ru bɑɑtere. Bɑ sun mɛɛrɑ nɡe yɑ̃ɑ ni bɑ koo sɑkɑ.”

37Adɑmɑ ye kpuro sɔɔrɑ sɑ nɑsɑrɑ wɑ mɑm mɑm sɑɑ win min di wi u sun kĩɑ.
38Domi nɑ yɛ̃ kɑm kɑm mɑ ɡɔɔ kɑ wɑ̃ɑru kɑ wɔllun ɡɔrɑdobɑ kɑ wɛrɛkunu kɑ sɑɑ yeni, kɑ sɑɑ ye yɑ sisi, kɑ wɔllun yiikoɡibu,
39kɑ ye yɑ wɑ̃ɑ wɔllɔ, kɑ ye yɑ wɑ̃ɑ tem sɔɔwɔ, kɑ tɑkɑ koorɑ ɡɑɑ, yen ɡɑɑ kun kpɛ̃ yu sun kɑrɑnɑ kɑ Gusunɔn kĩru te tɑ sɔ̃ɔsirɑ Yesu Kirisi bɛsɛn Yinni sɔɔ.