Text copied!
CopyCompare
Apanlli Kuku - Romshucheema

Romshucheema 9

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ashiriya, Isuschichis, mazinangtsa nuwaa kuki; mangishi chinakuri, Apanll Wani mangishi, zuraktishcha, táyaru, nuwsha anootstam itsinsaru kamanchintspa, watam Apanllchichinawa.
2Átana nuwaya; yaanpatatangaz Utaáshuchingaz mangi mantsakina kizpuri; zandsimun kiyung kachiykina; watam Isusoo ngatkanawa.
3¿Tamashta nda mangoonkana? Isusoo mangoonachinllinpa atina. Ashirucha, Mangoonpana turi, nuwaanaatsi tsipani nda pachindki. Utaáshuchin mangoonkinaarsin, nuwaatsina Isus waani kapeetchinda átana. Itaru, nuwaa kapeetcheeja, watam Apanllchichinawa; pinasakcha. Itaru, ngutariti zuwanlleetsi Utaáshucheetssin ksumish chinakuri tina.
4Apanllsha Utaáshuchee kizpur chinakcha, watam sirútarit zitaminaa waamat tiptsireem ínaranguwa. Sirú Apanll iyapat Utaáshuchpat taarangu, machip íwarip Apanll kuk kimarangu, waana iyashchish yakarangu, 'sinirineetsi parangusin, napuxtarangana. Anush Apanllsha: Nuwaa kuki payukinaareesa, uru siyaa wanasir istachintspa, tárangiya. Apanll waanaatsi kuk tuyandayaru, iyaamsha Utaáshucheemani zitaminarini panarangiya. Apanll Utaáshucheewaatsini waanaats kis ungirtamaam tayaspatarangiya. Ipareetsi siyap zanganchima, tárangitamta.
5Apanll zitaminarineetsini upachir chinarangu, anoo ichinguru kamanirangiya; Istachintspa, tárangiya. Iyaatstam nllurnureetsini chinaktamta. Apanll Wip Isusu Utaáshuchish nllurtarangitamta. Isus kikiritcha Apanlli; wamari kasiru. Ungirtakuni, Shiy kizpurtishcha, Isusoo, uru táchinipa. Ashirucha, Apanll Utaáshuchee kizpur chinakiya; táshina.
6Itaru, Apanll xapookparee Utaáshuchee, tárintspa, watam Utaáshuch tputs nda ichingurusin Apanllee tachitkanawa. Nitaati ichingurusin Utaáshuch Apanlleeja tiptsiri, nduni. Itaru, yuwaatsim ichinguru Apanll Utaáshuchee ashchima, tárangu, anootsimari tatsamchiya.
7Yuwaatsim Apanll waana ipusku anootsim tputsirtana tiya. Apramarinchich nlluranurini zapanimuntaa, itaru ¿antaati ichingurooja kaapa Apanll tiptsir? Watam Apanllsha Apramarineetsi: Nuw kaapa chinachi an watacha iparish Isaaka, tárangiya. Yuwamari Apanll ipusarangu anumari kaapa Apramarinchich tputsi. Yuwaatsim: Watacha shiy nutsish, tárangu, anootsim ipusarangiya.
9Apanll Apramarineetsini tárangiya; Yusur arangtachish masach kuschima. Ashparitam zari anush Sar urutarisha wip wanindachu kuschima, Apramarinee tárangiya. Ashiri yuwash tatsamoochu anush tatsipeeru, Apanll anootsim ipusarangiya Isaakarineetsimta.
10Anumunsha Isaakarin wachinayaru, kizaa yamayaru, wipaam tsimbun tinarangiya. Wizanll Rebekarini tsimbun iwipuru, tatsipurangiya.
11Itaru, ndatuma tatsipuru, ndatuma nllurtarsin, Apanll wasina minamari Akoparineetsim ipusarangiya. Ndatuma yutaritshishee yasarsin, Apanll minamtaatsimari ipusarangiya. ¿Nitaati Apanll: Incha wanasiri, in ipuschima, tárangeeja? nduni. Waana Apanll zandku anootsim ipusarangiya.
12Apanll Rebekarinee tárangiya: iparish shipamunach kizpur kurak taachiya. Itaru, iwachiztamarinsha kurakatam zuwanllimand tsipas taachiya, tárangiya.
13Yusur minu Apanll tuyandarangiya. Tárangeeja; Akoparini tputsireemi ipusarangina. Itaru, zoonllee Esawarineetsi nuw niyrarangina, tárangiya Apanlli. Ashiri Apanll Akoparineetsim ipusarangiya.
14Apanll yutaritparee, ¿mayaama ashirang? ¿tamaree kanxoo ndaturi nllurtaru anoo niyrchich? Nduni, tárintspa.
15¿Apanll Móysisarineetsi tuyandaku amaranga? Nuwaana zandkuri, tputsee yuwaa nuwaana chinaki anoo nayanichima, tárangiya.
16Ashiri Apanll waana tputsee nayanimaam zandku, nayanikiya. ¿Nitaati tputs: Apaa, ipusanda, táyaru, Apanll ipusak? nduni. Mishat, tputs: Wanasir taakuri, kiyung kachiykuri, anumand Apanll nuwaa ipusachparee, átu, ¿nitaati Apanll anumand ipusak? nduni. Waantari Apanll tputsee nayanikchu, anoo ipuschima, atiya.
17Itaru, Apanll Parawrineetsini nda ashirangiya. Apanll Parawrineetsini: Nuw shiyaa ipazapi aturi, shiyaa kurakaam ínarangina. Waani tputs ichingurusin tsapurunas ztaru nuwaa yasapana aturi, nuw shiyaa kapung waneekchuri, wizpurineetsi yasachinllinaya, tárangiya Apanlli.
18Ashirucha, Apanll tputsee ipuseeru, nayaniku istakiya; tina.
19Itaru, tputs ashpatam átpasinaya; Watam Apanll waana zandku, nda ipuskuwa. Ashiri nuwaa kasarangu, nda ipusarangu, ¿mayaamshta nuwaa wanichinda? ¿Ashiri yuwaa Apanll nda zandku anoo chiy tamaycheezich? átpasinaya tputsi.

20Itaru, siysa anoo tárintspa. ¿Tamaree tputsich Apanllee yámchich? Nitaati chiy Apanllpa waritareezich. Napa kiz muritsaa kayateeru, nitaati murits: ¿Mayaamsha shiy nuwaa muritsaam kayataksha? teeja nda.
21Watam kiz yuwaa waana zandku anoo kayatariya. Wanasirimash kayatamaam zandku, kayatkiya. Yuttamaa mangutari payumaam zandku, yuttamaama kayatkitamta.
22Apanll ashkitamcha chiyaatsi. Wapaz waana tsiyantayaru, wizpuririni tuyamandamaam zandkachu, waneekchu, ¿chiy anoo tamaree watsta; shirinllpa táchich? Itaru, Apanllsha uru nayaniku, nda musá wanitariya. Apanll wanipa tputseem kutarangu, nda musá waneerangu, ashiritaa nda mangoonkana. Tputsee wanimaam waritaktaa, Apanll nayaniku, kutakiya.
23Itaru, iyaatssha wasina ipusarangu, nda waneerangiya. Nayanisheem ipusarangiya. Iyaa kizpur chinarangu, nayanirangu, wipaam ínarangiya. Ashirucha, urutamari Apanllush wanasirimshirini kispa taachiniya; atiniya.
24Apanll iyaa Utaáshucheetsini ashpatam ipusarangiya. Siyaatstam tunareetsis ashpatatam ipusarangiya. Waana zandarangu ashirangiya.
25Watam apanllpan zitamin anootstam wasina kamaniranguwa. Tunareemtamtis Apanll Oseyasarineetsi tuyandakchu, tárangiya; Piyartacheetstaa tputs: Siyaa tputsirtana, táchina. Yuwaa nda chinarangi anootstaata: Siyaa ksumish chinaki, táchina.
26Yuwari tputsee siyaa tputsireezi, tárangi anootstaa, natshacha tputsirtana táchina. Ashiri tputs: Apanll urutamari taataru anu arapchee tputs wipaam ínarangiya; tputs ztaru táchinlliniya; tárangiya Apanlli. Ashirucha, tárangu anurisha arapcheetsis tputsis ashpatam ipusarangiya táshina.
27Itaru, iyaatssha Utaáshucheetsini Isáysarini wasina kamanirangtamta; Utaáshuchin zapantaatssin, mazach tamaparee ashirusin, Apanll waneekchu, machinshapa kamungchinlliniya, tárangiya.
28Apanll k'kuz tsimbun payutareeja nduni. Tputsee ichinguru wanichima, tárangu, ¿tamaree nda wánich? Mangu tácheeja; Isáysarini kamanku, tárangu.
29Ashirucha, sirú Isáysarini wasina natstarangu; Ndunnaari Apanll Taarashipan siyaa istarangu, Sodomaa, Gomorshucheetstam tamarangpari ashiranganapsinaya siyaa izuuru kachingaranganaya. Itaru, iyaa nayanirangu, naparangiya; tárangiya Isáysarini. Ashirucha, Apanll iyaa Utaáshucheetsini nayanirangu; machinuw katuchichparee atina. Ashiri yuwaa Apanll Utaáshuchee machinuw waama tiptsir ipusarangu anoo kamaneena.
30Ashiriya, ¿Apanll tamarangeeja? Piyartacheewa tputs kis naparangiya. Nduntaa Apanllee kamachtamarini sirú payurangusin, nat'sha Isusumun mang' tatkusin, Apanll kissha napkiya.
31Itaru, Utaáshuchsha kapung xapoorangana. Apanllee kuk payuyani táyaritaatssin, pinasarangusin, xapoorangana.
32Yuwamand Apanllimun kamachtamarini mang' taturangana anumand kaapa Apanllimun mang' nda taturangsin, xapoorangana. Waantin pinasarangana; Isusoo kapung ngatarangana. ¿Tamaree Isusumand watsipun iyaa Apanll kis napach? atusin, kapung ngatarangana; tsiyantarangana. Chiy patumbchee paktaatich, tuteeruch pantsatarich, Utaáshuch ashikpaz ashirangtamana Isusoo mangoonamaama.
33Apanll kuk anootstam kamanirangiya. Ipari patumbich tamapari ashicha, tárangiya; Utaásh watsapun patumbichpaz ngootsish wayaranguri ashiruri, anumun xararangana tina. Tuteepaz ashirangana. Itaru, yuw tputs Iparimun mang' tatkana anoo tpazacheezi nduni; tapachindachima, tárangiya Apanlli. Ashiri yuwari Apanll, tárangu anuri Utaáshuch ashkanaya.