Text copied!
CopyCompare
परमप्रभु यावे आ लोव़ - रोमी

रोमी 9

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1ख्रीस्‍त आ नें ब्रशा, जोल मपथु, एको लोव़ पाइनुङ। परमप्रभु यावे आ सोक्‍तमी आं थुंमी थमा लोव़ बाक्‍ब, दे सांकछी गेब।
2गो इं यहूदी लोक्‍ब आन कली तशा, आं थुं शुश खाइक्‍ती। मेको आन कली दो पङ, मार पङ देंशा आं थुं खुरसाक्‍यी।
3आं लोक्‍ब, आ खिं ङा मुर आन पा ङा गो सराप रशा, ख्रीस्‍त रे तिल्‍चा पुंइसीचा यो बिस्‍सीङ वा। प्रस्‍थान ३२:३२
4मेकोपुकी इस्राएली नम। मेको परमप्रभु यावे आ तमी तौ बाक्‍नीम। आ छेङछेङम बाक्‍चा कली योव़शो मुर नम, मेको आन कली कबल पशो बाक्‍त, आ अरेशो लोव़ तुइक्‍पाइश्‍शो बाक्‍त, परमप्रभु यावे कली दोपा मान पचा, दे तुइक्‍पाइश्‍शो बाक्‍त। परमप्रभु यावेमी मेको आन कली थोक्‍शो लोव़ पशो बाक्‍त। प्रस्‍थान ४:२२; ब्‍यवस्‍था ७:६; प्रस्‍थान ४०:३४; उत्‍पत्ती १७:७; प्रस्‍थान २०:-
5नेल्‍लेम तुइश्‍शो किकी पिपी एको जात ङा बाक्‍मा बाक्‍त। मिनु मेको आन दाते रे मेको नेल्‍ल आन क्‍येङा ठेयब दुम्‍शा ख्रीस्‍त जरमेसे बाक्‍त। गोपुकीम परमप्रभु यावे कली गेना हना यो मान पय, आमेन। रोमी १:३; मत्ती १:-; लूका ३:२३-३४
6परमप्रभु यावे आ लोव़ मदुम्‍थु मलीब। मारदे हना इस्राएल रागी ङा मुर नेल्‍ल इस्राएली मदुम्‍नीम। गन्‍ती २३:१९; रोमी २:२८
7अब्राहाम आ चच युइ शुश बाक्‍तेक्‍म हना यो, मेको नेल्‍ल परमप्रभु यावे आ मुर मबाक्‍मा बाक्‍त। मेकोमी “इसहाक रे पा इ चच युइ लील” दे गेशो लोव़ खाप्‍शा, इसहाक कली ला योव़ङा बाक्‍त। उत्‍पत्ती २१:१२
8मोपा अब्राहाम आ खिंम जरमेशा लायो, परमप्रभु यावे आ तमी तौ, दे ब्रेत्‍चा मपुंइसम। तन्‍न परमप्रभु यावे आ लोव़ गेशोमी जरमेशोपुकीन अब्राहाम आ थमा चच युइ बाक्‍नीम। गलाती ४:२३
9परमप्रभु यावे आ गेशो लोव़ चहिं “बर्स का नोले लेश्‍शा जाक्‍नुङानु, सारामी तौ थीब” देंशो बाक्‍ब। उत्‍पत्ती १८:१०
10सारा कली ला लोव़ गेशो ममाइ। इं किकी इसहाक रे पा आ मीश रेबेकामी कोव़ज कुरशा, जौंले आल थिवानु,
11मेको आल निम्‍फामी रिम्‍शो मरिम्‍शो मारेइ मतुइक्‍थु, आस जरमेचा ङोंइती परमप्रभु यावेमी का कली योव़ङा बाक्‍त। आल आ पशो तशा, योव़शो ममाइ। परमप्रभु यावे आ दाक्‍शो पा ब्रेश्‍शो बाक्‍त।
12मेको आल आस गेय आ पर्बम ममाइ, परमप्रभु यावे आ दाक्‍शो पा आस म‍मा कली “आ दाग्‍युमी आ लोक्‍ब आ गेय पाइब” दे तुइक्‍पदा बाक्‍त। उत्‍पत्ती २५:२३
13मेको आल आस पर्बम “याकूब कली दाक्‍ताक्‍ङ। एसाव कली काइ मदाक्‍तु” दे ब्रेक्‍शो बाक्‍ब। मलाकी १:२-३
14मोदेंशो बाक्‍त हना, गो मार देंचा? परमप्रभु यावेमी ठीक गेय मपवा ङा? ममाइ।
15परमप्रभु यावेमी मोसा कली “सु कली शिशी पचा दाक्‍ङा, मेको कली शिशी पाइ‍नुङ। सु कली आ श्‍येत रे प्रोंइचा दाक्‍ङा, मेको कली आ श्‍येत रे प्रोंइनुङ” देंशो बाक्‍त। प्रस्‍थान ३३:१९
16मारेइ मारेइ पशोमी परमप्रभु यावे आ शिशी पाइक्‍‍चा मपुंइसीब। परमप्रभु यावेमी शिशी पचा दाक्‍ताक्‍व हना, शिशी पाइ‍ब। एफिसी २:८
17परमप्रभु यावेमी फाराओ कली “नेल्‍ल रागी ङा मुरपुकीमी आं सक्ति तशा, आं नें तुइक्‍तमेक्‍ल, दे इ कली वोइक्‍ता” देंशो बाक्‍त। प्रस्‍थान ९:१६
18मोपतीके परमप्रभु यावेमी सु कली शिशी पचा दाक्‍ता, मेको कली शिशी पाइब। सु कली आ लोव़ मटिपाइक्‍चा दाक्‍ता, मेको कली मटिपाइक्‍ब। प्रस्‍थान ४:२१; १पत्रुस २:८

19परमप्रभु यावेमी मो पाप्‍तु हना, मार, मुर आन कली दोस गेचा दुम्‍बा ङा? आ पशो सुमी तेक्‍ने चाप्‍नीमी ङा? देंनी माइ।
20गे मुर दुम्‍शा परमप्रभु यावे कली दोस गेचा दुम्‍बा ङा? सेल्‍चा पुंइसीबमी सेल्‍ब कली “मारदे ओपा सेल्‍यी” देंबा ङा? यसैया ४५:९
21खप के ग्‍योंब सेल्‍बामी आ दाक्‍शो पा खप कांइचीक के गर, नाक्‍चुक तोक्‍तीके सेल्‍ने मचाप्‍बा ङा? येरमीया १८:४-६
22परमप्रभु यावेमी आ गाइश्‍शो कोंइताक्‍व हना, मरिम्‍शो पाइब आन कली शुश फाल्‍शो बाक्‍त हना यो, नोले ला खतम दुम्‍पाइक्‍ब। रोमी २:४; हितोपदेस १६:४
23मेकोमी आ ठेयब गेय कोंइचा कली का निक्‍शी आन कली शिशी पशा, गेना हना यो काथा बाक्‍शा, आ छेङछेङ कोंइ‍चा कली योव़तीमी। एफिसी १:३-१२
24इं यहूदी कली ला ब्रेश्‍शो योव़शो ममाइ। अर्को रागी ङा मुर आन कली यो ब्रेश्‍शा, आ मुर सेल्‍शा, आ नु बाक्‍चा ताइब सेल्‍तीमी।
25होसेमी “साइ आं कली मतुइक्‍ब आन कली आं मुर सुइक्‍नुङमी। ङोंइती मदाक्‍शो कली मुल आं दाक्‍शो, दे ब्रेत्‍नुङ।
26ङोंइती मेको रागीमी परमप्रभु यावे आ मुर मबाक्‍म। नोले चहिं ब्रोंइशा बाक्‍ब परमप्रभु यावे आ तमी तौ ब्रेत्‍चा पुंइसीनीम” दे ब्रेक्‍शो बाक्‍त। होसे २:२५; होसे २:१
27यसैयामी इस्राएली आन पर्बम “इस्राएल ङा मुरपुकी समुन्‍द्र ङा बाल्‍वा खोदेंशो पा शुश दुम्‍तेक्‍म हना यो, मेको आन लीशो का निक्‍शी ला ब्रोंइचा ताइनीम। रोमी ११:५
28मारदे हना प्रभुमी आ देंशो खाप्‍शा रीब पा पाइब” दे ब्रेक्‍शो बाक्‍ब। यसैया १०:२२-२३
29मिनु ङोंइती यसैयामी “मुर नेल्‍ल आन परमप्रभु यावेमी आ तमी तौ सेल्‍चा कली का निक्‍शी मयोव़शो हना, सोदोम नु गोमोररा सहर ङा मुर खोदेंशो दुम्‍शा, नेल्‍ल बेक्‍शा नुब्‍य वा” देंशो बाक्‍त। यसैया १:९
30मिनु मुल गो मार देंचा ङा? अर्को रागी ङा मुरपुकीमी ठीक दुम्‍चा ममाल्‍थु, ठीक दुम्‍तेक्‍म। तन्‍न आन ठीक दुम्‍तीके मेको आन परमप्रभु यावे कली थमा सुइक्‍तीक रे जाक्‍त। रोमी १०:२०
31तन्‍न इस्राएलीपुकीमी चहिं ठीक दुम्‍चा कली परमप्रभु यावे आ अरेशो लोव़ टिचा माल्‍तेक्‍म हना यो, ठीक दुम्‍ने मचबेम। रोमी १०:२-३
32मारदे ठीक दुम्‍ने मचबेम देंशा हना, थमा सुइश्‍शोमी ठीक दुम्‍चा ममालेम, रिती थिती ङा गेय रे ठीक दुम्‍चा माल्‍तेक्‍म। मोपतीके दाइल पाइब फुल्‍लुमी राम्‍साक्‍म। मत्ती २१:४१,४४; १पत्रुस २:८
33मिनु “गो सियोनम फुल्‍लु का वोइक्‍नुङ। मेको फुल्‍लुमी मुर आन कली दाइल पपाइक्‍ब। मिनु शुश मुर मेको फुल्‍लुम थोक्‍सीशा राम्‍सीनीम। सुमी मेको कली थमा सुइक्‍बा, मेको खतम मदुम्‍ब” दे ब्रेक्‍शो बाक्‍ब। यसैया ८:१४; यसैया २८:१६