Text copied!
CopyCompare
Uwait nugau Ze Naliu - Rom

Rom 9

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Iz ze tub awaramoroi. Iz Kristus dual pezai darem. Guzenaimai, iz petak ze awarem. Iz polu ze awarab tam. Izal dabeleu go Uwait nugau Ah Wes nug gumaneu, gonun, dabeleu gonug ailacaneu iz polu ze awarab tam.
2Izal oiab uhu banou usalaimai, mu iweiu. Zuda duailel asiu pet, Kristus go agal igul eg ebuan imarabun aleun, agen go semoromenin. Ag izal zaiar, gonun, izal oiab eg weu.
3Petak, ag izal em ebuan ug. Izal dabeleu iz ag isanarabun Uwait guzenai auremin, “Na iz zamilamam, izal zaiar agen izal empip umam. Guzenamam gue, iz Kristus ebu be macanai.”
4Ag Zuda duailel en dabilan. Agal wanimag tub Israel duailel. Uwait nug gonugau gelegul pet dabun tapai mareun. Go getal gonugau al banou abai marena, ag abiu go ag abai dareun. Gonug duailel go abai baib beu beu meun. Uwait nug Moses ebu gonugau kasai ze mareun. Gonug ulagwag murabun igul naliu abai mareun. Uwait nug koli koli ag isanarabun petak ze meun.
5Duailel go igual emginib eiman zomen. Kristus go du sul ug go eiman zoun. Bo, ag duailel go piaran, agen Kristus semoromenin. Bo, Kristus go Uwait, go nug ece unum gumaneu, gonun, ig gonugau wanib umkoskos ulagwag murab. Petak.
6Izal zaiar, Kristus nug agal igul eg ebuan igarabun aleun, agen go semoromenin, bo, agal igul go nug Uwait nug Abraham dual baib gaul meun abai migab tam. Iz Israel duailel en awaremin iz Zekop (wanib tub Israel) nugau ug unum en awarab tam.
7Iz Abraham nugau ug awaremin iz gonugau em ebuan gelegul en awarab tam. Iz oiagab petak emenin duailel go Uwait nug Israel duailel wanimag anacaneu en awaranem. Ag don, ze go Uwait nug Abraham aureun, “Aisak eiman sag nait gelenar pet zumam.”
8Gonun, Abraham nugau em ebuan ug unum ag Uwait nugau gelegul tam. Uwait nugau ameg ebu duailel ag baib go Uwait nugtal Abraham dual meun eiman zoun duailel go ag petak Abraham nugau ug pet.
9Ig abiu go petak pet, einen, Uwait nug Abraham petak ze guzenai aureun, “Ziwas tub ebu, go izanag tapai memin ebu, iz koli zominag, Sara go mogoi soligumau.” Igul go en, ig abiu Ismael nugau ug go Abraham nugau gelegul pet tam.
10Igul gosag tam, Abraham nugau nag Aisak gonugau wau Rebeka dual daimai, go mogoi aliag soligweun. Ag igul go han dabilan.
11Igul go guzenai, Iso Zekop dual go usalab tam ebu, go mogoi aliag go igul naliu ta, igul eg ta, mab tam ebu, Uwait nug gonugau petak ze Abraham aureun go sesamoraimai, mogoi tub nugau sul tapai moroun, mogoi tub nugau tapai mab tam.
12Uwait nug go mogoi aliag en salau erunai pet memen uligaimai, in salau naliu meun en tapai murab tam. Tam, gonugau dabeleu eim sag inugau mogoi tuguiai tapai moroun. Ig go abiu einen, Rebeka go mogoi aliag soligwab tam ebu, Uwait nug guzenai aureun, “Nait kaman mogoi nug amag nugau salau du damau.”
13Uwait nugau agau ebu sikut wemen dareu, guzenai aneu, “Iz Zekop en oiab noumemin, iz Iso gasag memin.”
14Gonugun, ig ein amam? ‘Uwait go mogoi tutak sag tapai meun, tub tam, gonugun, gonugau igul naliu tam,’ amam ta? Tam pet, tam. Ig guzenai ze mabun iborain tam.
15Getal duailel Moses dual Uwait semoroimai, bulumakau nugau dorog patai mina, Moses nug agal igul eg zilagai marabun Uwait aureun. Ziwas go ebu, Uwait nug Moses koli aureun, “Iz izal dabeleu eim sag du tub en bisou piai, du tub en i bisou piai, bo, uhu murai. Iz izal oiab naliu eiman, du tub isanurai, tub i isanurai. Iz izal dabeleu eim sag guzenanai.”
16Guzenaimai, Uwait du tub tapai macaneu ebu, go nug em ebuan dudu agal dabeleu sesamorab tam. Gonug du gonugau igul naliu macaneun en tapai mab tam. Bo, Uwait nug gonugau dabeleu eim sag du go gaul tapai macaneu.
17Ag igul go dabilan. Uwait nugau agau ebu, Uwait nug Moses Izip emgasag gumaneun du banou gonugau wanib Pero guzenai aurabun aureun, “Uwait nugtal guzenai aneun, ‘Iz na du banou tapai mizem, gonugun, na izal ze i sesamorem, gonun, iz na uhu beu mizeimai, izal gusig duailel ipal abai marai. Guzenaimai, izal wanim emgasag unum iboramau.’”
18Gonun, ag abe macanemen, Uwait nug gonugau dabeleu eim du tub en bisou peimai, i uhu muraneu. Go gonugau dabeleu eim du tub nugau ougab gusig morona, du go gonugau ze i duaneu.

19Guzenaimai, ag ula, du tub nug iz guzenai ailabun iboin, “Uwait nug igual oigeb gusig migena igual igul eg en einen ig uhu miganeu?” Uwait nug igul tub guzenabun dabilaneu, du inug igul go kuatai ze mabun iboin?
20Tam, na em ebuan du nug iz guzenai ze i ailen. Duailel agen Uwait koli ze aurabun iborain tam. Wam mis nug memeg patai meun koli i auraneu, “Na einen iz guzenai patilai memen?” Go guzenai i auracaneu.
21Wam mis patai meun du gonugtal go wamis erunabun go guzenaneu. Gonugtal em kau oimai, wam mis beu beu patai macaneu. Wam mis tub sikut naliu a go na ziwas banou ebu mis mabun patai macanem, mis tub sikut tamacag go umkoskos mis mabun patai macanem.
22Igul go sul Uwait nug guzeneun. Gonugau dabeleu nug ein igul Zuda duailel abai emgasag ipal ebuan duailel ibalagab mabun go guzenamau. Ag don, Uwait nug gonugau dabeleu eiman Zuda duailel en gonugau aigsisileun duailel unum abai maraba, ag gonugau gusig pimamen. Guzenaimai, duailel agen Uwait koli aurabun iborain tam. Bo, Uwait nug Zuda duailel eg marabun aigsisileun go pigai ugarab tam. Go agal igul eg utabun ziwas huia gumarai dacaneu.
23Uwait go duailel ipal tapai mareun en bisomag piaraimai, gonugau ece naliu abai maramoroi. Gonugau dabeleu eim go duailel gue gonugau empip naliu ebu simai nug dual dabun tapai mareun.
24Duailel go, go ig. Uwait nug ig tapai migeun. Gonug Zuda duailel ipal abai emgasag ipal ebuan duailel abai ig ereg tapai migeun.
25Uwait nugau agau ebu Uwait nugau ze doimai, awaraneu du tub, Hosea nug emgasag tub ebuan duailel en guzenai sikut weun, “Uwait nug eneun, ‘Duailel ag getal izal i, duailel go izan izal anai. Dudu ipal getal izan ag en oiab i noumaneu, duailel go iz izal oiab noumaneu go ag awarai.’”
26Uwait nug koli guzenai aneun, “Emgasag ipal ebu iz getal ag izal duailel i emin, go ebu duailel ipal ag en guzenai awaramam, ‘Ag Uwait awau muzmuz dareu nugau gelegul.’”
27Bo, Aisaia nug go Israel duailel en gusig awaraimai, guzenai aneun, “Go Israel duailel asiu pet go zimagan us sul usalebi Uwait nug duailel asiu i igaramau, go duailel tutak tutak petak igaramau.
28Petak pet, Dubanou Ban nug duailel emgasag e ebu sisiaraimai, agal igul eg unum en pigai eg maramau.”
29Getal, Aisaia nug igul tub aiu ses zuabun en guzenai aneun, “Uwait Banou go gusig banou a, duailel sisiaraimai, go nug ig duailel tutak tutak oigeun. Go igul go guzenab tam zob, ig Sodom uzanan duailel guzenemen sul unum ab nug heligei heu zob. Duailel ig en guzenai anamam, ‘Zuda duailel ag Gomora uzanan duailel ab nug hilareun sul.’”
30Gonugun, ig ein amam? Emgasag ipal ebuan duailel agtal Uwait nugau ameg ebu naliu dabun salau i memen, ag ulis agal oiagab Yesus en petak emen, gonun, ag Uwait nug dual tuguiai damamen.
31Bo, Israel duailel ag Uwait nugau ameg ebu naliu dabun kasai ze unum sesamorabun salau gusig memen. Bo, ag kasai ze go unum sesamorabun abu itanab tam.
32Go einen, ag Uwait nugau ameg ebu naliu usalabun agal oiagab Yesus en petak ab tam. Ag agal salau atai macanem go eim ag Uwait nugau ameg ebu naliu darem abai murabun guzenanemen. Ag zau sanag em ebu agal abu tapelaimai, gabuai dareu piab tam, zau sanag go nug aramag wendai, ag alainomen.
33Uwait nugau ze nug zau sanag go en guzenai aneun, “Ag don. Iz zau sanag tub Saion uzan mai darem, duailel ag zau sanag go piab tam go nug aramag waba, alainumamen, gonun, zau sanag go nug duailel eg maramau. Bo, duair in go zau sanag go en ougab petak amau, go en aipag i numau pet.” Yesus go zau sanag sul, duair in go en ougab petak amau, go en aiu i numau, einen, Uwait nug duair go gonugau ameg ebu naliu dareu aneu.