Text copied!
CopyCompare
Bibeli Gusunɔn Gari - Romu

Romu 6

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ǹ n mɛn nɑ, mbɑ sɑ ko ɡere. Sɑ ko n dɑ n torɑmɔwɑ durom mu kɑ sosi?
2Aɑwo, n ǹ mɛ. Bɛsɛ bè sɔɔ torɑrɑ kun mɑɑ dɑm mɔ, ɑmɔnɑ sɑ ko n mɑɑ kɑ wɑ̃ɑ ten dɑm nɔmuɔ.
3I ǹ yeni yɛ̃? Sɑnɑm mɛ bɑ sun bɑtɛmu kuɑ su kɑ ɡbinnɑ kɑ Yesu Kirisi, win ɡɔɔ sɔɔrɑ sɑ kɑ nùn ɡbinnɑ.
4Bɑtɛmu ye sɔɔ, bɑ sun sikɑ kɑ wi sɑnnu, mɑ sɑ win ɡɔɔ bɔnu kuɑ, kpɑ nɡe mɛ Kirisi u seewɑ ɡɔrin di kɑ Bɑɑbɑn yiiko, bɛsɛ mɑɑ sɑ n sĩimɔ kɑ wɑ̃ɑ kpɑɑru.
5Domi sɑ̀ n ɡbinnɑ kɑ wi sɑnɑm mɛ sɑ win ɡɔɔ bɔnu kuɑ, sikɑ sɑri sɑ ko mɑɑ win seebu ɡɔrin di bɔnu ko kpɑ su ɡbinnɑ kɑ wi.
6Sɑ yɛ̃ mɑ bɑ bɛsɛn dɑɑ ɡurɑ kpɑre dɑ̃ɑ bunɑnɑru sɔɔ kɑ wi sɑnnu, kpɑ bɛsɛn wɑsi torɑruɡii yi ko dɑm sɑriruɡii kpɑ sɑ kun mɑɑ sɑ̃ɑ torɑrun yobu.
7Domi wi u ɡu u yɑkiɑrɑ torɑrun nɔmɑn di.
8Tɛ̃, nɡe mɛ sɑ ɡu kɑ Kirisi sɑnnu, sɑ mɑɑ nɑɑnɛ sɑ̃ɑ mɑ sɑ ko mɑɑ wɑ̃ɑru di kɑ wi sɑnnu.
9Domi sɑ yɛ̃ mɑ Kirisi u seewɑ sɑɑ ɡɔrin di u ǹ mɑɑ ɡbimɔ, ɡɔɔ kun mɑɑ dɑm mɔ wi sɔɔ.
10Domi ɡɔɔ wi u ɡu min sɔ̃, torɑrɑ kun mɑɑ dɑm mɔ win wɔllɔ, ɑdɑmɑ wɑ̃ɑ te u dimɔ tɛ̃, u tu dimɔwɑ Gusunɔn wuswɑɑɔ.
11Mɛyɑ mɑɑ bɛɛn tii i tii ɡɑrisio ɡonu torɑrun wuswɑɑɔ, kpɑ i n sɑ̃ɑ wɑsobu Gusunɔn wuswɑɑɔ Kirisi Yesu sɔɔ.
12Ǹ n mɛn nɑ, i ku mɑɑ de torɑru tɑ n bɑndu dii bɛɛn wɑsi yi yi koo ɡbi sɔɔ. I ku yin binɛ mɛm nɔɔwɑ.
13I ku rɑ bɛɛn wɑsin doo dookɑ torɑru nɔmu sɔndiɑ tu kɑ kɔ̃sɑ ko, ɑdɑmɑ i bɛɛn tii Gusunɔ nɔmu sɔndio nɡe wɑsobu be bɑ wurɑmɑ ɡɔrin di, kpɑ i bɛɛn wɑsin doo dookɑ Gusunɔ nɔmu sɔndiɑ yu kɑ ɡeɑ ko.
14Torɑru tɑ ǹ ko n yiiko mɔ bɛɛ sɔɔ, domi i ǹ wɑ̃ɑ woodɑn nɔmɑ sɔɔ mɑ n kun mɔ durom nɔmɑɔ.
15Ǹ n mɛn nɑ, ɑmɔnɑ sɑ ko ko. Sɑ ko n torɑmɔ yèn sɔ̃ sɑ wɑ̃ɑ durom nɔmɑ sɔɔ, n ǹ mɔ woodɑn nɔmɑ sɔɔ? Aɑwo, n ǹ mɛ.
16I yɛ̃ sɑ̃ɑ sɑ̃ɑ mɑ ì n tii ɡoo nɔmu sɔndiɑ nɡe yobu i kɑ nùn mɛm nɔɔwɑ, win yobɑ i sɑ̃ɑ. Ǹ n torɑrun nɑ, terɑ tɑ kɑ ɡɔɔ nɑɑmɔ. Ǹ n mɑɑ mɛm nɔɔbun nɑ, biyɑ bu kɑ ɡem wɛ̃ɛbu nɑɑmɔ.
17Adɑmɑ su Gusunɔ siɑrɑ, domi i rɑɑ sɑ̃ɑ torɑrun yobu, ɑdɑmɑ tɛ̃ i sɔ̃ɔsi te mɛm nɔɔwɑmmɛ kɑ ɡɔ̃ru tiɑ te bɑ bɛɛ nɔmu sɔndiɑ.
18Ye i mɑɑ yɑkiɑrɑ torɑrun di i kpɑ, i kuɑ ɡem yobu.

19Nɑ ɡɑri mɔ̀ nɡe tɔn diro yèn sɔ̃ i sɑ̃ɑ dɑm sɑriruɡibu. Nɡe mɛ ɡɑsɔ i bɛɛn wɑsin doo dookɑ disinu kɑ kɔ̃sɑ nɔmu sɔndiɑ nɡe yobu i kɑ kɔ̃sɑ ko, tɛ̃, i bɛɛn wɑsin doo dookɑ ɡem nɔmu sɔndio nɡe yobu kpɑ bɛɛn dɑɑ yu dɛɛrɑ.
20Domi sɑnɑm mɛ i rɑɑ sɑ̃ɑ torɑrun yobu, ɡem kun dɑm mɔ bɛɛ sɔɔ.
21Are yirɑ̀ i rɑɑ wɑ yè sɔɔ sekurɑ bɛɛ mɔ̀ tɛ̃. Yen wii ɡoberu mɑɑ ɡɔɔwɑ.
22Adɑmɑ tɛ̃ ye i yɑkiɑrɑ torɑrun di i kuɑ Gusunɔn yobu, bɛɛn ɑre sɑ̃ɑ dɑɑ dɛɛrɑ, bɛɛn wii ɡoberu tɑ mɑɑ sɑ̃ɑ wɑ̃ɑru te tɑ ku rɑ kpe.
23Domi ɡɔɔwɑ torɑrun ɑre, ɑdɑmɑ Gusunɔn kɛ̃rɑ wɑ̃ɑru te tɑ ku rɑ kpe Yesu Kirisi bɛsɛn Yinnin min di.