Text copied!
CopyCompare
Bibeli Gusunɔn Gari - Romu

Romu 12

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Yen sɔ̃, nɛɡibu nɑ bɛɛ kɑnɑmɔ wɔnwɔn te Gusunɔ u bɛɛ kuɑn sɑɑbu, i bɛɛn wɑsi nùn yiiyo nɡe yɑ̃ku wɑsiru te tɑ kun serere ɡɑɑ mɔ, te tɑ koo nùn wɛ̃re. Yeyɑ yɑ sɑ̃ɑ bɛɛn sɑ̃ɑ ɡeeru.
2I ku mɑɑ kɑ tɛ̃n tɔmbu weenɑ, ɑdɑmɑ i kɔsio kɑ bwisiku kpɑɑnu kpɑ i kɑ wunɑnɑ ye n sɑ̃ɑ Gusunɔn kĩru. Yeyɑ yɑ ɡeɑ sɑ̃ɑ, yɑ mɑɑ wɑ̃, mɑ yɑ yibɑ.
3Durom mɛn sɑɑbu mɛ bɑ mɑn wɛ̃ nɑ bɛɛn bɑɑwure sɔ̃ɔmɔ, u ku tii ɡɑrisi n kere nɡe mɛ n weenɛ u tii ɡɑrisi, ɑdɑmɑ bɛɛn bɑɑwure u tii ɡɑrisio dee dee nɡe mɛ Gusunɔ u nùn nɑɑnɛ dokebu kɑ̃ bu nɛ.
4Domi wɑsi tee yi doo dookɑ dɑbinu mɔ, mɑ yen bɑɑyere yɑ yen sɔmburu mɔ nɛnnɛnkɑ.
5Nɡe mɛyɑ, bɑɑ sɑ̀ n dɑbi, sɑ sɑ̃ɑ wɑsi tee Kirisi sɔɔ, mɑ sɑ ɡbinnɛ nɡe wɑsi teen doo dookɑ.
6Sɑ kɛ̃ɛ nɛnnɛnkɑ mɔ ni nu weenɛ su dendi nɡe mɛ Gusunɔ u sun kɑ̃ win durom sɔɔ. Ǹ n Gusunɔn ɡɑri ɡerubun kɛ̃run nɑ, su kɑ tu dendi nɡe mɛ bɛsɛn nɑɑnɛ dokebu nɛ.
7Ǹ n nɔɔribun nɑ, su ko kɑ nuku tiɑ. Wi u sɑ̃ɑ sɔ̃ɔsio, u win sɔ̃ɔsibu yibio.
8Wi u tɔmbu dɑm kɛ̃mɔ, u ku wɛ̃rɑ. Wi u kɛ̃nu wɛ̃ɛmɔ, u wɛ̃ɛyɔ kɑ ɡɔ̃ru tiɑ. Wiruɡii u win sɔmburu ko kɑ hɑniɑ. Wi u wɔnwɔndu mɔ̀, u koowo kɑ nuku dobu.
9I ku de bɛɛn kĩru tɑ n murɑfitiru mɔ. I kɔ̃sɑ dɛsirɑrio, kpɑ i ɡeɑ mɑni dim dim.
10I n kĩɑnɛ nɡe wɔnɔ kɑ mɔɔ. I n kookɑri mɔ̀ i kɑ bɛɛrɛ wɛ̃ɛnɑ.
11I ku de bɛɛn hɑniɑ yu kɑɑrɑ. I n Yinni sɑ̃ɑmɔ kɑ kĩru.
12I yɛ̃ɛrio bɛɛn yĩiyɔbun sɔ̃. I tɛmɑnɔ nɔni swɑ̃ɑru sɔɔ. I ku wɑsirɑ kɑ kɑnɑru.
13I nɑɑnɛ dokeobu wɛ̃ɛyɔ yèn bukɑtɑ bɑ mɔ. I n dɑ sɔbu yɑɑrɛ ko.
14I bu domɑru kuo be bɑ bɛɛ nɔni sɔ̃ɔmɔ. I ku bu bɔ̃rusi.
15I kɑ bu nuku dobu koowo be bɑ nuku dobu mɔ̀, kpɑ i kɑ bu swĩ be bɑ sumɔ.
16I n wɑ̃ɑ nɔɔ tiɑ sɔɔ sɑnnu. I ku de tii suɑbun bwisikunu nu n bɛɛ wɑ̃ɑsi ɑdɑmɑ i koosio tii kɑwɑbun berɑ ɡiɑ. I ku tii ɡɑrisi bwisiɡibu.
17I ku ɡoo kɔ̃sɑ kɔsie. I ɡeɑ kɑsuo tɔmbu kpuron nɔni sɔɔ.
18Ǹ n koo koorɑ, i de i n nɔɔ nɛ kɑ tɔnu bɑɑwure nɡe mɛ̀n nɔru i ko kpĩ.

19Kĩnɑsibu, i ku mɑɑ mɔru kɔsiɑ bɛɛn tii, ɑdɑmɑ i de Gusunɔ u bɛɛ mɔru kɔsiɑ, domi bɑ yoruɑ, Gusunɔ u nɛɛ, “Wiyɑ u koo bu mɔru kɔsie. Kpɑ u bu sɛɛyɑsiɑ.”
20Bɑ mɑɑ yoruɑ, “Gɔ̃ɔru tɑ̀ n wunɛn yibɛrɛ mɔ̀, ɑ nùn dĩɑnu kɛ̃ɛyɔ u di. Nim nɔru ɡɑ̀ n nùn mɔ̀, ɑ nùn nim kɛ̃ɛyɔ u nɔ. Domi ɑ̀ n kuɑ mɛ, ɑ nùn dɔ̃ɔ sɔbiwɑ mi.”
21A ku de kɔ̃sɑ yu nun kɑmiɑ, ɑdɑmɑ ɑ kɔ̃sɑ kɑmiɔ kɑ ɡeɑn kobu.