Text copied!
CopyCompare
Buk Baibel long Tok Pisin - Namba

Namba 8

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Bikpela i tokim Moses olsem,
2“Yu mas tokim Aron, taim em i putim ol 7-pela lam long stik lam insait long Rum Tambu, em i mas putim ol gut, bai lait i sut i go namel long dispela rum.”
3Orait Aron i bihainim tok bilong Bikpela. Na em i putim ol lam long ol han bilong stik lam na lait i sut i go namel long Rum Tambu.
4Ol i bin kisim sampela gol na paitim long hama bilong wokim dispela stik lam na ol han bilong en na bilas bilong en i olsem plaua. Ol i wokim wankain olsem piksa Bikpela i bin soim Moses.
5Na Bikpela i skruim tok long Moses olsem,
6“Yu mas singautim ol Livai tasol i kam na mekim ol i kamap klin long ai bilong mi.
7Yu mas mekim olsem. Kisim sampela wara bilong mekim man i kamap klin long ai bilong mi na tromoi long ol. Na ol i mas katim olgeta gras long bodi bilong ol na wasim klos bilong ol. Ol i mekim olsem pinis, orait bai ol i kamap klin.
8Bihain ol i mas kisim wanpela yangpela bulmakau man na sampela gutpela plaua ol i bin tanim wantaim wel bilong oliv bilong mekim ofa bilong kukim wit, na ol i mas ofaim wantaim dispela bulmakau. Na ol i mas kisim narapela bulmakau man bilong ofa bilong rausim sin.
9Na bringim ol Livai i kam sanap klostu long dua bilong haus sel bilong mi na bungim olgeta lain bilong Israel wantaim ol.
10Na taim ol Livai i sanap long ai bilong mi, yupela ol Israel i mas putim han long het bilong ol.
11Na Aron i mas mekim pasin bilong makim ol Livai olsem ofa bilong holim long han na mekim i go i kam long ai bilong mi. Na long dispela pasin ol Israel bai i mekim ofa bilong makim ol Livai i kamap wokman bilong mi.
12Na ol Livai i mas putim han long het bilong dispela tupela bulmakau man. Na ol i mas ofaim wanpela olsem ofa bilong rausim sin na wanpela olsem ofa bilong paia i kukim olgeta. Dispela tupela ofa i bilong rausim olgeta sin bilong ol Livai.
13“Yu mas givim ol Livai long mi olsem gutpela presen, na Aron wantaim ol pikinini man bilong en i mas bosim ol.
14Long dispela pasin bai yu makim ol Livai i kamap narakain long ol arapela lain bilong Israel na ol bai i stap lain bilong mi yet.
15Taim yu mekim ol i kamap klin pinis na givim ol long mi, orait ol i inap mekim wok insait long haus sel bilong mi.
16Mi senisim olgeta namba wan pikinini man bilong yupela Israel na kisim ol Livai, na ol Livai i bilong mi wanpela tasol.
17Harim. Olgeta namba wan pikinini bilong yupela Israel na bilong ol bulmakau sipsip samting tu i bilong mi tasol. Mi makim ol pinis taim mi kilim ol namba wan pikinini man bilong ol Isip.
18Olsem na nau mi kisim ol Livai bilong senisim ol namba wan pikinini bilong yupela Israel.

19Na mi givim ol long Aron wantaim ol pikinini man bilong en bilong mekim dispela wok mi bin tokim yupela Israel long mekim insait long haus sel bilong mi. Olsem na ol i senisim yupela, na yupela i no inap i go klostu tru long Rum Tambu. Nogut yupela i go klostu na bai mi bagarapim yupela.”
20Orait Moses i bihainim dispela tok na em wantaim Aron na olgeta manmeri bilong Israel i makim ol Livai i kamap lain bilong Bikpela.
21Ol Livai i bihainim pasin bilong kamap klin long ai bilong God na ol i wasim klos bilong ol yet. Na Aron i givim ol long Bikpela olsem ofa bilong holim long han na mekim i go i kam long ai bilong Bikpela. Na em i mekim ol ofa bilong rausim sin bilong ol, bai ol i kamap klin.
22Ol manmeri i mekim olgeta samting long ol Livai olsem Bikpela i bin tokim Moses. Olsem na ol Livai inap mekim wok insait long haus sel bilong God, na Aron wantaim ol pikinini man bilong en i bosim ol.
23Na Bikpela i tokim Moses olsem,
24“Ol Livai i gat 25 krismas pinis, ol i ken mekim wok insait long haus sel.
25Ol i ken mekim dispela wok inap ol i gat 50 krismas tasol.
26Bihain long dispela ol i no ken holim dispela wok moa, tasol ol i ken helpim ol wanwok insait long haus sel. Yu mas givim dispela tok long ol Livai na bai ol i mekim olsem.”