Text copied!
CopyCompare
Buk Baibel long Tok Pisin - Namba

Namba 34

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Bikpela i givim Moses dispela tok
2long ol samting ol Israel i mas mekim. Em i tok olsem, “Taim yupela i go insait long kantri Kenan, dispela kantri mi laik givim yupela, bai yupela i kisim olgeta hap bilong dispela kantri.
3Mak bilong dispela kantri long hap saut i stat long ples drai ol i kolim Sen na i bihainim mak bilong Idom. Na long hap sankamap bai i stat long hap saut bilong raunwara Detsi.
4Na mak bai i tanim i go olsem long hap saut long rot i go antap long maunten Akrabim long ples daun namel long ol maunten na i katim namel long hap bilong Sen na i go inap long ples Kades Barnea. Na mak bai i tanim i go long ples Hasaradar inap long ples Asmon.
5Na mak bai i lusim Asmon na tanim i go bihainim wara long mak bilong Isip, na em bai i pinis long biksolwara Mediterenian.
6Dispela graun i stap klostu long biksolwara Mediterenian, em bai i stap olsem mak bilong yupela long hap san i go daun.
7“Mak bilong hap not bai i lusim biksolwara Mediterenian i go inap long maunten Hor,
8na bai i lusim maunten Hor na i go olgeta long ples daun Hamat. Na bai mak i go inap long ples Sedat
9na long ples Sifron, na bai i pinis long ples Hasarenan.
10“Mak long hap sankamap bai i stat long Hasarenan na i go inap long ples Sefam.
11Na bai mak i lusim Sefam na i go long hap saut inap long ples Ripla long hap sankamap bilong ples Ain na i go inap long ol liklik maunten long nambis bilong raunwara Galili long hap sankamap.
12Na bai mak i go long hap saut na bihainim wara Jordan inap long raunwara Detsi. Dispela em i mak bilong graun bilong yupela.”
13Olsem na Moses i tokim ol Israel, “Bikpela i makim ol dispela hap graun bilong yupela 9-pela lain na hap lain bilong Manase. Yupela i mas pilai satu bilong makim graun bilong yupela yet.
14Lain bilong Ruben na Gat na hap lain bilong Manase i kisim graun bilong ol pinis.
15Ol i kisim long hap sankamap long hapsait bilong wara Jordan klostu long Jeriko.”
16Na Bikpela i tokim Moses olsem,
17“Pris Eleasar na Josua, pikinini man bilong Nun, bai i tilim dispela hap graun long ol manmeri.
18Na yu mas kisim wanpela hetman long ol wan wan lain bilong helpim Eleasar na Josua.”

19Na Bikpela i makim ol dispela man. Long lain Juda em i makim Kalep, pikinini man bilong Jefune.
20Na long lain Simeon em i makim Selumiel, pikinini man bilong Amihut.
21Na long lain Benjamin em i makim Elidat, pikinini man bilong Kislon.
22Na long lain Dan, em i makim Buki, pikinini man bilong Jokli.
23Na long lain Manase em i makim Haniel, pikinini man bilong Efot.
24Na long lain Efraim em i makim Kemuel, pikinini man bilong Siptan.
25Na long lain Sebulun em i makim Elisafan, pikinini man bilong Parnak.
26Na long lain Isakar em i makim Paltiel, pikinini man bilong Asan.
27Na long lain Aser em i makim Ahihut, pikinini man bilong Selomi.
28Na long lain Naptali em i makim Pedahel, pikinini man bilong Amihut.
29Bikpela i makim ol dispela man tasol bilong helpim Eleasar wantaim Josua long tilim ol hap graun bilong ol Israel long kantri Kenan.