Text copied!
CopyCompare
Le Devleskero Lav Andre Romaňi Čhib 2019 - MATUŠ

MATUŠ 25

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1“Akor ela o ňeboskero kraľišagos ajso, sar o deš pačivale čhaja, save ile peskere lampi a gele anglal te užarel le ternes.
2Ale pandž lendar sas goďaver a pandž nagoďaver.
3O nagoďaver ile peskere lampi, ale na ile peha olejos,
4ale o goďaver ile peskere lampi the olejos andro cakli.
5Sar imar but na avelas o terno, indraľile (zadriminde) savore a zasute.
6Ale pal jepaš rat vareko vriskinďa: ‘Dikh, o terno avel! Džan avri ke leste!’
7Akor ušťile savore čhaja a pririchtinenas peske o lampi.
8A o nagoďaver phende le goďaverenge: ‘Den amen tumare olejostar, bo amare lampi murdaľon andre.’
9Ale o goďaver lenge odphende: ‘Na! Hoj te na el frima the amen the tumen. Feder ela, te tumen peske džana te cinel ke ola, save bikenen.’
10A sar odgele te cinel, avľa o terno. Ola, save sas pririchtimen, gele leha andre pro bijav a phandľa pes andre o vudar.
11Paľis doavle the okla čhaja a phenenas: ‘Rajeja, Rajeja, phundrav amenge!’
12Ale ov odphenďa: ‘Čačipen tumenge phenav, na prindžarav tumen!’
13Vašoda ma soven, bo na džanen o džives aňi e ora, kana avela o Čhavo le Manušeskero!”
14“Oda ela avke, sar jekh manuš, savo džalas het pro droma, vičinďa peske le sluhen a diňa lenge peskero barvaľipen.
15Jekhes diňa pandž talenti, avres duj a avres jekh. Sakones diňa pal oda, so džanelas te kerel.
16Oda, savo chudľa pandž talenti, geľa takoj te kerel buči ole lovenca a zarodňa aver pandž talenti.
17Avke the oda, savo chudľa duj, zarodňa aver duj.
18Ale oda, savo chudľa jekh, odgeľa, kopaľinďa avri andre phuv chev a ode garuďa le rajeskere love.

19Paľis pal o but časos avľa pale o raj ole sluhengero a phučelas lendar, so kerde le lovenca.
20Avľa oda, savo chudľa pandž talenti, anďa aver pandž a phenďa: ‘Rajeja, pandž talenti man diňal, dikh, aver pandž lenca rodňom!’
21Leskero raj leske phenďa: ‘Mištes kerďal, lačho the pačivalo sluhona! Salas pačivalo andro frima, ačhavava tut upral but veci. Av andro radišagos tire rajeskero!’
22Avľa the oda, savo chudľa duj talenti a phenďa: ‘Rajeja, duj talenti man diňal, dikh, aver duj lenca rodňom!’
23Leskero raj leske phenďa: ‘Mištes kerďal, lačho the pačivalo sluhona! Salas pačivalo andro frima, ačhavava tut upral but veci. Av andro radišagos tire rajeskero!’
24Paľis avľa the oda, savo chudľa jekh talentos a phenďa: ‘Rajeja, džanavas, hoj tu sal bijileskero manuš. Kides upre ode, kaj na sadzinďal, a les tuke oda, so na rozčhiďal.
25Vašoda man daravas a geľom te garuvel tiro talentos andre phuv. Dikh, kade hin oda, so hin tiro!’
26Ale leskero raj leske odphenďa: ‘Nalačho the leňivo sluhona! Džanehas, hoj kidav upre ode, kaj na sadzinďom, a lav mange oda, so na rozčhinďom.
27Šaj diňal mire love olenge, save keren le lovenca, a sar me avľomas, iľomas mange pale buter.
28Vašoda len lestar o talentos a den oleske, kas hin deš talenti.
29Bo sakones, kas hin, oles ela dino a ela les pherdo. Ale olestar, kas nane, pes lela the oda, so les hin.
30A kale sluhas, savestar nane chasna, čhiven avri andro kaľipen – ode, kaj ela o roviben a randena le dandenca andre dukh.’ ”
31“Sar avela o Čhavo le Manušeskero andre peskeri slava a savore aňjela leha, akor peske bešela pro tronos andre peskeri slava.
32A savore narodi pes zdžana angle leste a rozulavela len jekhen avrendar avke, sar o pasťjeris rozulavel le bakroren the le capen.
33Thovela te ačhel le bakroren pal peskeri čači (pravo) sera a le capen pal e baľogňi (ľavo) sera.
34Akor phenela o Kraľis olenge, save ena pal leskeri čači sera: ‘Aven tumen, save san požehňimen mire Dadestar, zalen o kraľišagos, so sas pririchtimen prekal tumende, kanastar sas kerdo o svetos.
35Bo somas bokhalo a diňan man te chal, somas smedno a diňan man te pijel, somas cudzincos a priiľan man,
36somas lango a diňan man te urel, somas nasvalo a avľan pal ma, somas andre bertena a avľan man te dikhel.’

37Akor leske phenena o čačipnaskere: ‘Rajeja, kana tut dikhľam bokhales a čaľarďam tut, abo smednones a diňam tut te pijel?
38A kana tut dikhľam cudzincos a priiľam tut, abo langes a diňam tut te urel?
39Kana tut dikhľam nasvales abo andre bertena a avľam pal tute?’
40O Kraľis lenge odphenela: ‘Čačipen tumenge phenav: Savoro, so kerďan jekheske kale mire nekciknedere phralendar, mange oda kerďan.’
41Paľis phenela the olenge pal e baľogňi sera: ‘Tumen prekošle, džan mandar het andre večno jag, so hin pririchtimen prekal o beng the leskere aňjela.
42Bo somas bokhalo, a na diňan man te chal, somas smedno, a na diňan man te pijel,
43somas cudzincos, a na priiľan man, somas lango, a na diňan man te urel, somas nasvalo the andre bertena, a na avľan pal ma.’
44Akor leske the on odphenena: ‘Rajeja, kana tut dikhľam bokhales, abo smednones, abo sar cudzincos, abo langes, abo nasvales, abo andre bertena, a na kerďam pašal tu?’
45Akor lenge odphenela: ‘Čačipen tumenge phenav: Te oda na kerďan jekheske kale mire nekciknedere phralendar, mange oda na kerďan.’
46A kala džana andro večno trapišagos, ale o čačipnaskere andro večno dživipen.”