Text copied!
CopyCompare
Kâte Bible - Mataio

Mataio 25

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1“Sambâŋte kikefuŋ ine naru ŋokac 10 jumbiŋ jaŋerao sâc hepe: Jaŋe ŋicbomboŋ hatao bâfuaniŋte lambe‐jeŋic barâ rambiŋ.
2Naru ŋokac 5 jaŋe mutucne â 5 jaŋe mamanahec.
3Mutucne jaŋe lambe‐jeŋic sawa bambiŋ, kiruŋko opâne ine mi rombiŋ.
4Mamanahec jaŋe ine lambe‐jeŋic rohuc kiruŋko opâne mâmâc bambiŋ.
5Eme ŋicbomboŋ e jume ʒorame woŋec ŋeku dockerâ guŋ fombiŋ.
6Fohapie ŋafe ʒâŋiŋkeme wiwira moc kecʒiŋuc fuawec: ‘Ŋicbomboŋ warekac, ajoc, faharerâ ra bâfuaniŋ!’
7Eme naru ŋokac jaŋe mana ɋâɋârerâ faharerâ lambe‐jeŋic ba bâpiaŋ embiŋ.
8Eme mutucne jaŋe mamanahec ʒiŋuc jazambiŋ: ‘Nâŋe lambe‐nâŋec hâpokac, irec ŋoŋe opâ moc qoŋgiŋke‐nâreniŋ.’
9Mupie mamanahec jaŋe ʒiŋuc jazambiŋ: ‘I wemocko ezo, opâ i mâmâc jaha mi sâcnâpoocmu. Ŋoŋe situâcko rarâ furine baniŋ‐ŋeŋic.’
10Eme jaŋe lambe opâ furine bazo rahapie ŋicbomboŋ e fisirâ naru ŋokac ʒawierâ lambe‐jeŋichec domambiŋ jaŋe jowac‐jopame rambiŋ. Erâ haeo fisirâ ficko ferâ motâc ki barâ tiwâ bâzi nâhuc ŋembiŋ.
11Ŋehapie naru ŋokac mutucne jaŋe warerâ wirahuc mumbiŋ, ‘Bomboŋ‐nâŋec, motâc ronârec mac.’
12Wirapie jazawec, ‘No jâmbomac ŋazape, no ŋoŋe ʒâŋe ruruŋ‐ŋopakopac.’
13Dameŋ mi manaŋgopieŋte maŋŋeŋiczi rucjari bahuc junʒepieŋ.
14“Juki ŋicbomboŋ moczi ewec irec sâcko fuazokac. Ŋicbomboŋ moczi mâreŋ wiwicko raocte soŋaŋfâc‐ticne hefârec‐joparâ moneŋ‐ticne soŋaŋkecneniŋte bâtâc bajarewec.
15Ehuc soŋaŋ moc moneŋfoŋ 5 râcnewec, moc foŋ 2 râcnewec, moc foŋ 1 râcnewec. I giere tâpiri fojarewec sâc manahuc iŋuc ejarewec. Moneŋ jare‐fârerâ rawec.
16Raha rahame izia soŋaŋ moneŋfoŋ 5 roweczi fuŋkerâ giene bahuc kime kiŋ qakume moneŋfoŋ 5 jaha kitâcnewec.
17Â âgone foŋ 2 rowec eki iŋuc jaha ekume foŋ 2 jaha kitâcnewec.
18Foŋ mocjaha rowec eki ine bomboŋ‐ticnere moneŋ bararâ duckeme fowec.

19Eme ŋicbomboŋ‐jeŋic dameŋ ʒora juku risiewec. Risierâ soŋaŋ moneŋte hetumaŋ‐jopawec.
20Eme moneŋfoŋ 5 râcnekicne eki fisirâ foŋ furune 5 jaha râehuc muwec, ‘Bomboŋ‐nane, go moneŋfoŋ 5 naremeŋ, eme noni giene bahuc hotâckekupe 5 jaha mocwâc fuawec.’
21Mume bomboŋ‐ticnezi ʒiŋuc âzâcnewec: ‘Kiŋaŋ motec biaŋne â micrereŋhec, go wiac omanere soŋaŋ sâcne jumeŋte noni wiac fârinere soŋaŋ râecgupemu, irec go bomboŋgere ʒerimaŋko raʒizemec.’
22Iŋuc mume soŋaŋ foŋ 2 râcnekicne eki fisirâ muwec, ‘Bomboŋ‐nane, go moneŋfoŋ 2 naremeŋ, eme noni giene bahuc hotâckekupe 2 jaha mocwâc fuapic.’
23Mume bomboŋ‐ticnezi ʒiŋuc âzâcnewec: ‘Kiŋaŋ motec biaŋne â micrereŋhec, go wiac omanere soŋaŋ sâcne jumeŋte noni wiac fârinere soŋaŋ râecgupemu, irec go Wofuŋgere ʒerimaŋko raʒizemec.’
24“Mume ʒâhec moneŋfoŋ mocjaha râcnekicne eki fisirâ muwec, ‘Bomboŋ, no fuŋnege kecʒiŋuc manakopac, go ŋic gereŋ gereŋne, go gie he sarac mi ehuc nareckonec nânâ bâfuarâ gagarere muekic, erâ kise ficko mi guruckehuc mâc sawaonec bâfuarâ gagarere muekic.
25Eme no irec hâwicnume moneŋge duckepe fowec, eme ʒi bârisie‐garekopac.’
26Mume bomboŋ‐ticnezi dâŋ kecʒiŋuc bâtikiecnewec: ‘Go kiŋaŋ motec sâqocne â ojoŋne. No gie mi he sarac ehuc nareckonec nânâ bâfuarâ nanarere muekopac, â kise ficko mi guruckehuc mâc sawaonec nanarere muekopac,
27nore iŋuc manahuc moneŋ‐nane moneŋŋic jaŋerao râetec jaŋe kime kiŋ qakupie sawehame risierâ rozapo.
28Irec ŋoŋe moneŋfoŋ jâoc rorâ foŋ 10 bajukac e râcneniŋ.
29Moc e wiac râcnekicne i bajume kiqecnecnezo, eme mâriri fuacnezejec, â moc e wiac râcnekicne mi bajume jâoc rozo, eme mâc juzejec.
30Kiŋaŋ motec ojoŋne ine ro duŋdapâcko sârockepie huzejec. Ira ki oowa ehuc mic kikiaric kihuc fozejec.’
31“Juku Ŋic Fâri Wâtuŋne e sambâŋ hawari‐ticnehec â aŋelo guru ŋondeŋnao fisirâ eri ŋeŋe‐ticnao fe ŋezokac.
32Ehuc ŋic mâreŋne mâreŋne hefârec‐jopame ere maio tumaŋne‐fârenʒoŋgopieŋ. Eme soŋaŋ moczi lama â noniŋ bâtâc bacjopaekac, iŋuc bâtâc bacjoparâ
33lama fârenaopec guru bacjopaocmu â noniŋ qananaopec guru bacjopaocmu.
34Iŋuc erâ Wofuŋ Sâko e fârenaopec ʒiŋuc jazaocmu: ‘Mamac‐nanezi jambuŋ‐ŋopawec ŋoŋe ware sambâŋ hae mâreŋ‐ŋeŋic rauckeniŋ, i mârâc jaha mâreŋ fuaweckonecteaŋ biŋe qaŋarekicne.
35Ŋoŋe wiac kecʒiŋuc enarembiŋ irec: Nânâre enareme nânâ gumecnumbiŋ. Opâre enareme opâ gumecnumbiŋ. Ŋeŋe hae tâmiric juhape ŋoŋe hezu hewâneŋ enarembiŋ.
36Ŋaqi basape ŋoŋe moc qikiŋne‐narembiŋ. Huc fohape ŋoŋe jauŋ bacnumbiŋ. Kâpâcwâru ficko ŋehape ŋoŋe iqicnumbiŋ.’

37Iŋuc mume biaŋkekicnezi dâŋ ʒiŋuc bâtikiecneniŋmu: ‘Wofuŋ, go wena moc nânâre egareme nânâ gumecgumbeŋ? Me wena moc opâre egareme opâ gumecgumbeŋ?
38Me wena moc ŋeŋe hae tâmiric juhaŋtec hezu hewâneŋ egarembeŋ? Me wena moc ŋaqi basatec qikiŋne‐garembeŋ?
39Me wena moc hucko me kâpâcwâru ficko ŋehaŋtec iqicgumbeŋ?’
40“Mupie Wofuŋ e ʒiŋuc jazaocmu: ‘No jâmbomac ŋazape, qomâfâc‐nane wahakicne jaŋeraonec mocjaha mac âgo jauŋ ecnembiŋ i no enarembiŋ ekac.’
41Iŋuc murâ qanaopec jaŋe ʒiŋuc jazaocmu: ‘Sâwec‐ŋopakicne, ŋoŋe Mamac‐nanezi Sataŋ â aŋelofâc‐ticne ʒocsanaŋ ruqe‐jarewec ira hurâ junʒepieŋ.
42Ŋoŋe kecʒiŋuc embiŋ irec: No nânâre enareme nânâ mi gumecnumbiŋ. Opâre enareme opâ mi gumecnumbiŋ.
43Ŋeŋe hae tâmiric juhape hezu hewâneŋ mi enarembiŋ. Ŋaqi basape moc mi qikiŋne‐narembiŋ. Hucko â kâpâcwâru ficko fohape mi iqicnumbiŋ.’
44Iŋuc jazame qanaopec jaŋe ʒiŋuc muniŋmu: ‘Wofuŋ, go wena moc nânâ opâ tâmiric, me ŋaqi fic hae tâmiric jutecne hone qâoma egarembeŋ? Me wena moc hucko me kâpâcwâru ficko fohaŋtec hone takic egarembeŋ?’
45Mupie e ʒiŋuc jazaocmu: ‘No jâmbomac ŋazape, qomâfâc‐nane wahakicne jaŋeraonec mocjaha mac âgo jauŋ mi ecnembiŋ i no mi enarembiŋ ekac.’
46Eme jaŋe sisipiric sanaŋ haeo huniŋmu, â biaŋkekicne jaŋe juju sanaŋ haeo feniŋmu.”