Text copied!
CopyCompare
Buk Baibel long Tok Pisin - Matyu

Matyu 18

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Long dispela taim ol disaipel i kam long Jisas na ol i askim em olsem, “Husat bai i gat biknem tru long kingdom bilong heven?”
2Orait Jisas i singautim wanpela pikinini i kam na em i sanapim em namel long ol.
3Na em i tok olsem, “Mi tok tru long yupela, sapos yupela i no senis na kamap olsem ol liklik pikinini, bai yupela i no inap i go insait long kingdom bilong heven.
4Man i daunim em yet na i kamap olsem dispela liklik pikinini, dispela man bai i gat biknem tru long kingdom bilong heven.
5“Na sapos wanpela man i tingting long mi na i helpim wanpela liklik pikinini olsem dispela pikinini, orait em i helpim mi.”
6Jisas i tok moa olsem, “Sapos wanpela man i mekim wanpela bilong ol dispela liklik pikinini i bilip long mi i pundaun long sin, orait mobeta ol man i pasim wanpela bikpela ston long nek bilong dispela man na tromoi em i go daun tru long solwara na bai em i dai.
7“Sori tumas long ol man bilong dispela graun, ol i wok long mekim ol arapela i pundaun long sin. Tru, dispela pasin nogut bai i kamap. Tasol sori tru long man i mekim em i kamap.
8Sapos han bilong yu o lek bilong yu i pulim yu long mekim sin, orait yu mas katim na tromoi i go. Mobeta yu gat wanpela han tasol, o wanpela lek tasol, na yu kisim laip bilong i stap oltaim. Nogut yu gat tupela han o tupela lek na ol i tromoi yu i go long paia i no save dai.
9Na sapos ai bilong yu i pulim yu long mekim sin, orait yu mas kamautim na tromoi i go. Mobeta yu gat wanpela ai tasol na yu kisim laip bilong i stap oltaim. Nogut yu gat tupela ai na ol i tromoi yu i go long paia bilong hel.
10“Yupela lukaut gut. Nogut yupela i ting wanpela namel long ol dispela liklik pikinini em i olsem samting nating. Nogat. Mi tokim yupela, long heven ol ensel bilong ol, oltaim ol i save stap long pes bilong Papa bilong mi em i stap long heven.
12Jisas i tok moa olsem, “Yupela i ting wanem? Sapos wanpela man i gat 100 sipsip, na sapos wanpela sipsip i lus, ating bai em i no wok long painim, a? Nogat. Bai em i lusim ol 99 sipsip i stap long maunten, na bai em i go painim dispela wanpela sipsip i lus.
13Mi tok tru long yupela, sapos em i kisim sipsip pinis, orait bai em i amamas moa yet. Em i save amamas long ol 99 sipsip i no bin lus, tasol taim em i kisim bek dispela wanpela sipsip i bin lus, amamas bilong en bai i moa moa yet.
14Olsem tasol Papa bilong yupela i stap long heven em i no laik bai wanpela bilong ol dispela liklik pikinini i lus.”
15Jisas i tok moa olsem, “Sapos brata bilong yu em i mekim rong long yu, orait yu go lukim em, na taim yutupela tasol i stap, yu mas traim stretim tok wantaim em. Sapos em i harim tok bilong yu, orait bai yu kisim bek brata bilong yu.
16Na sapos em i no harim tok bilong yu, orait yu mas kisim wanpela o tupela man moa i go wantaim yu. Olsem na bai i gat tupela o tripela man bilong strongim tok.
17Tasol sapos em i no laik harim tok bilong ol, orait yu mas tokim ol manmeri bilong sios. Na sapos em i no laik harim tok bilong ol tu, orait yu mas lukim em i olsem wanpela haiden na olsem man bilong kisim takis.
18“Mi tok tru long yupela, olgeta samting yupela i pasim long graun, em bai God i pasim long heven. Na olgeta samting yupela i lusim long graun, em bai God i lusim long heven.
19“Na mi tok moa long yupela. Sapos tupela bilong yupela hia long graun i wanbel long wanpela samting na yutupela i beten long kisim dispela samting, orait Papa bilong mi em i stap long heven em bai i givim long yutupela.

20Sapos tupela o tripela man i kam bung long nem bilong mi, orait mi yet mi stap namel long ol.”
21Long dispela taim Pita i kam long Jisas na i askim em olsem, “Bikpela, hamas taim brata bilong mi i ken mekim rong long mi, na mi mas lusim rong bilong en? Ating inap long 7-pela taim?”
22Na Jisas i tokim em olsem, “Mi no tok long yu mas lusim rong bilong en inap 7-pela taim tasol. Nogat. Mi tok, yu mas lusim inap 70 taims 7-pela taim.
23“Harim. Kingdom bilong heven em i olsem wanpela king, em i laik bai ol wokboi bilong en i kam stretim dinau wantaim em.
24Em i statim wok bilong stretim dinau, na ol i bringim wanpela man i kam long em, em i gat dinau inap 10 milion kina.
25Tasol em i no gat mani inap long bekim dispela dinau. Olsem na king i tok long ol i mas salim dispela man wantaim meri pikinini bilong en, bai ol i kamap wokboi nating bilong narapela man. Na ol i mas salim tu olgeta samting bilong en, na long dispela pasin ol i mas kisim mani bilong bekim dinau.
26Wokboi i harim dispela tok na em i brukim skru klostu long lek bilong king na i tokim king olsem, ‘Yu mas sori long mi na wetim mi. Bai mi bekim olgeta dinau mi bin kisim long yu.’
27Na bikman bilong dispela wokboi em i sori long en na i lusim em, na i lusim dinau bilong en tu.
28“Orait dispela wokboi i go ausait na i lukim wanpela wanwok bilong en, em i gat dinau long em inap 10 kina tasol. Na em i holimpas dispela wanwok na i pasim strong nek bilong en, na i tokim em olsem, ‘Yu mas bekim olgeta dispela dinau yu bin kisim long mi.’
29“Wanwok bilong en i harim dispela tok na em i brukim skru na tokim dispela man olsem, ‘Yu mas sori long mi na wetim mi. Bai mi bekim dinau mi bin kisim long yu.’
30Tasol dispela man em i no laik. Nogat. Em i go putim wanwok i stap long kalabus inap em i bekim dinau.
31“Ol arapela wanwok bilong dispela man i lukim dispela pasin em i mekim na ol i bel nogut tru. Na ol i go tokim bikman bilong ol long olgeta pasin dispela wokboi i bin mekim.
32Olsem na dispela bikman i singautim dispela wokboi na i tokim em olsem, ‘Yu wokboi nogut. Pastaim yu krai long mi, na mi lusim olgeta dinau bilong yu.
33Mi bin sori long yu. Olsem na watpo yu no sori tu long wanwok bilong yu?’
34Na bikman bilong en i belhat na i putim em long han bilong ol man bilong givim pen long em, inap em i bekim olgeta dinau bilong en.
35“Olsem tasol Papa bilong mi i stap long heven, em bai i mekim wankain pasin tasol long yupela sapos yupela i no lusim tru ol rong ol brata i mekim long yupela.”