Text copied!
CopyCompare
Buk Baibel long tokples Motu - MAREKO

MAREKO 3

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Dubu ai ma e dae kau, irna heveri tauna ta na unuseni ai.
2Bena idia ese e itaia tao, Dina Helaḡa ai baine harnauria eiava, bena bae habadelaia eto.
3A ia na ima heveri tauna e hamaoroa, eto, Ini a raka mai.
4Bena e nanadaidia, eto, Edena namo, Dina Helaḡa ai baita hahenamo eiava baita hahedika? Baita hahemauri eiava baita heala? A idia na asie hereva.
5Taunabunai, mai baduna ida e haḡeredia, bona mai lalohisihisina ida, edia lalo-duhu dainai. Bena una tau e haduaia, eto, Imamu a toia roro.E haroroa, bena imana vada e namo.
6Bena Farisea taudia e raka lasi, Herod ena orea taudia ida e henega hebou, ia ialana dalana e tahuava. Gorere taudia ma e hamauridia
7Iesu ena hahediba ida kone ela, bena hutuma Galilea amo ia murinai e raka; bona hutuma bada danu Iudea arno,
8bona Ierusalem amo, bona Idumea amo, bona loridane sinavaina unukahana amo, bona Turo Sidono kahadia amo ema; badina be ia harina e kamonai.
9Bena ia ese ena hahediba e hamaorodia, vanaḡi auta bae abia heḡaeḡae, hutuma ese bae biria na garina.
10Badina be ia ese gorere taudia hutuma vada e hamauridia dainai gorere taudia iboudiai e aru ela, ienai bae dau kau eto.
11Bena lauma dikadia ese ia e itaiava ai na vairanai e goru diho, e lolo, eto, Oi na Dirava Natuna.
12A ia ese e tamanudia, basie hahedinaraia.
13Una murinai ia na ororo e dara dae, e ura henidia taudia na e boiridia; bena idia na ia dekena ela.
14Bena ia ese gwauta-rarua e abidia hidi, iabae bamoa, bona baine siaidia bae haroro,
15bona siahu baine henidia, lauma dikadia bae luludia oho.
16Simona e nemaia Petro;
17Iakobo Sebedeo, tadina Ioane ida, e nemaidia Boanere (anina be “guba e rahurahuamu natuna”);
18bona Andrea; bona Filipo; bona Batolomeo; bona Mataio; bona Toma; bona Iakobo Alfeo; bona Tadeo; bona Simona, Selote tauna;

19bona Iuda Iskariote, ia na taona itorena tauna.
20Ia na ruma ai ma e dae kau; a, hutuma ma e hebou lou dainai, idia na asi edia dala bae aniani.
21Varavarana ese ia harina e kamonai, bena idabai-taona ela, eto, Ia na vada e kavaia.
22Itorena taudia Ierusalem amo ema, eto “Ia na mai Beel-sebul” bona “Lauma dikadia biagudia siahuna ai ia ese lauma dikadia e luludia ohomu”.
23Bena ia ese e boiridia, hereva heḡereḡerena ta e henidia, eto, Satana ese Satana ede baine lulua oho toma?
24Basileia ta bema parara, una basileia basinema gini diba;
25bona iduhu ta bema parara, una iduhu basinema gini diba;
26bona Satana na sibona bema hetuari heni, bema parara; ia na basinema gini, a bema ore.
27Tau ta ese goada tauna ena ruma ai basine dae kau diba, ena kohu basine dadi diba, ela bona goada tauna do baine ḡuia guna, ma murinai ena ruma kohuna baine dadi.
28Na hamaoromui momokanimu, na tomu, taunimanima natudia edia kara dika iboudiai bae hegwau tao, bona edia hereva dikadia iboudiai danu;
29a tau ta ese Lauma Helaḡa dikana baine gwauraia, iena dika na basine hegwau tao, a do baine mia hanaihanai.
30Badina be idia na e tomava “Ia na mai lauma-dikana”.
31Gabeamo ia tadina bona sinana ia dekena ela, murimuri ai e gini, bena ta na ia iboirina e siaia.
32Hutuma ese ia e helaia heḡeḡe, bena idia ese e hamaoroa, eto, Sinamu bona tadimu na unu murimuri ai gigini, oi e tahumumu.
33Ia na e haere, eto, Sinagu bona tadigu be daidia?
34Bena e helaia heḡeḡe taudia na e haḡeredia, eto, Sinagu bona tadigu buni:
35Diravra ena ura e karamu taudia, idia hari tadigu, bona taihugu, bona sinagu.