Text copied!
CopyCompare
Buk Baibel long tokples Motu - MAREKO

MAREKO 1

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Iesu Keriso na Dirava Natuna, ena sivarai namo matamana binai.
2Isaia, peroveta tauna, ena buka ai e torea heḡereḡerena, eto, A itaia, lau ese egu gwaukau tauna oi vairamu ai name siaia, Emu dala ilailaina.
3Gado ta tano ḡaḡaena ai e boi lolomu, e tomu, Lohiabada ena dala ba lailaia, Ena laolao dalana ba hamaoromaoroa.
4Bena Ioane Bapatiso tano ḡaḡaena ai vada e hedinarai, bapatiso e harorolaiava, helalo-kerehai taudia edia dika igwautaodia toana.
5Iudea taudia bona Ierusalem taudia iboudiai ia dekena e laova, edia dika e gwaurai hedinaraiva, bena ia ese loridane sinavaina ai e bapatisodiava.
6Ioane ena dabua na kamelo huina, ena gaba ḡauna na boromakau kopina, ana aniani be kwadi bona bada ranuna.
7E haroro, eto, Tau ta lau murigu ai be maimu, ena siahu ese lauegu e hereaiamu; lau na dia namo ena tamaka varona iruhana baina igo diho.
8Lau ese ranu amo na bapatisomuimu, a ia ese Lauma Helaḡa arno baine bapatisomui.
9Unu dinadia ai Iesu na Nasaret, Galilea hanuana ta, amo ela, bena loane ese Ioridane sinavaina ai e bapatisoa.
10Bena ranu amo e dae kau negana ai, ia ese guba e itaia, e parara, bona Lauma e diho, pune na heto, ia tubuana ai e kau.
11Bona gado ta guba amo e boi dobi, eto, “Oi na lau Natugu, egu lalokau; lau ese oi na lalo namo henimumu”.
12Una negana ai Lauma ese tano ḡaḡaena e siaia lao.
13Dina hari-ahuitano ḡaḡaena ai e nohova, Satana ese e dibaḡaniava. Ia na hekori boromadia ida e nohova, to aneru ese ia isiaina e lao heniva.
14Ioane dibura rumana ai e koua murinai Iesu na Galilea ela, Dirava ena sivarai namo e harorolaiava,
15eto, Negana vada eme gini dae, Dirava ena basileia eme kahira-kahira; ba helalo kerehai, bona sivarai namo nalalomui ai bavabia dae.
16la na Galilea gohu konena ai e rakava ai, Simona, tadina Andrea ida, e itadia, idia na reke gohu ai e tore, badina be idia na haoda taudia.
17Bena Iesu ese e boiridia, eto, Murigu ai a raka; lau ese taunimanima ihaoda-henidiataumui ai baina halaomui.
18Bena idia ese edia reke e rakatani, ia murinai e raka.

19Asie raka daudau, ia ese lakobo Sebedeo, tadina Ioane ida, e itadia, vanaḡi ai edia reke e laumeva.
20la ese e boiridia, bena idia ese tamadia Sebedeo, ena ḡaukara memerodia ida, vanaḡi ai e rakatanidia, ia murinai ma e raka.
21Idia na Kaperanaum ai e kau; bena Dina Helaḡa ai ia na dubu ai e hahediba.
22Bena idia ese ena hahediba herevadia e hoalai, badina be ena hereva na mai siahuna, dia itorena taudia edia hereva heḡereḡeredia.
23Una dubu ai tau ta na lauma dikana ese e boloa tauna,
24bena e boi lolo, eto, E Iesu Nasaret taumu e, dahaka emai ai o karamu? Oi ialamai totona oma a? Lau dibagu oi na Dirava ena Helaḡa Tauna.
25Bena Iesu ese e gwau henia, eto, Eremu, iena amo a raka lasi.
26Bena hari lauma dikana ese una tau e hatororo-tororoa, bena mai ḡabana ida e lasi.
27Iboudiai e hoa dikadika, e hereva heheni, eto, Ina dahaka? Hahediba matamatana binai! Ia ese lauma dikadia e haḡanidiamu mai siahuna ida, bona idia ese ia erena e kamonaimu.
28Bena asi vanahana ia harina e piua Galilea kahana idoinai.
29Dubu amo e didi dobi, bena Simona bona Andrea edia ruma ai e dae kau, lakobo bona Ioane ida danu.
30Simona ravana hahinena e gorerea, tauna e siahu; bena idia ese Iesu e hamaoroa.
31Bena ia ela, imana e abia, e hahelaia tore; bena ena gorere e doko, e tore isi, idia isiaidia e lao heni.
32Dina kerekerena ai, idia ese gorere taudia iboudiai, bona lauma dikadia ese e bolodia taudia, na ia dekena e laohaidia.
33Bona hanua taudia iboudiai na ena iduara ai e hebou.
34Bena gorere idau-idau taudia hutuma ia esee hamauridia, bona lauma dikadia e luludia lasi; a lauma dikadia na e gwaudia tao, basie hereva, badina be idia dibadia ia.
35Daba kahana ai, daba do se kinia, vada e tore isi, gabu ḡaḡaena ela, eha ḡuriḡuri.
36Bena Simona mai bamona ida ese e ḡavaia,

37e davaria, e hamaoroa, eto, Taunimanima iboudiai na oi e tahumumu.
38Ia eto, Aitala hanua kahikahidia, unuseni ai danu baina haroro, badina be egu mai badina bunai.
39Bena ia ela, Galilea kahana hanuadia iboudiai edia dubu ai e haroro, bona lauma dikadia e luludia lasi.
40Lepra tauna ta ia dekena ela, tuina e hadaia, e noia, eto, Boma ura, boma haḡoevagu.
41Bena lesu ese e bogaia hisi, imana e toia roro, e daua toho; bena eto, Na uramu, vada a ḡoeva.
42Bena ena lepra e doko, vada e ḡoeva vaitani.
43Bena e siaia, to e sisiba henia guna,
44eto, Ina kara na tau ta basio hamaorolaia; aola, hahelaḡa tauna ese baine itamu, bona haheḡoeva ḡauna, Mose ese e gwauraia heḡeregerena, ba henia, taunimanima ihadibalaidia.
45To ia na ela, una kara harina vada eha piua rohoroho; taunabunai Iesu na hanua ta ai asine raka vareai diba, a tano ḡaḡaena ai a nohova, unuseni ai taunimanima ese idau gabu idau gabu amo ia e lao heniava.