Text copied!
CopyCompare
Buk Baibel long tokples Motu - MAREKO

MAREKO 5

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Idia na gohu unukahana ai, Gerasa taudia edia tano ai, eha kau.
2Bena vanaḡi amo dihona ai lauma dikadia ese e boloa tauna ta midava amo ia dekenai e lasi.
3Ena noho gabuna korikori be midava; tau ta ia iḡuina asi dibana, auri gadeana danu dia heḡereḡere.
4Badina be nega momo auri bona gadea amo e ḡuiava, to gadea bona auri e hamotuva; ta asi goadana ia baine hamanadaia.
5Hanuaboi ai, dina ai, ia na midava ai bona ororo ai e lolova, bona nadi amo sibona e heivava.
6Ia ese Iesu dauhai e itaia, bena e heau, e toma henia diho,
7e lolo mai gao badana ida, eto, Iesu e, Dirava Herea Mikamika Natuna e, egu ai dahaka bo karamu? Dirava ladana ai na hamaoromumu, basio hahisigu.
8Badina be Iesu ese vada e hereva henia, eto, Lauma dika e, ena tau ena amo a raka lasi.
9Bena Iesu ese e nanadaia, eto, Oi ladamu be daika? Ia na e haere, eto, Ladagu na Tuari Oreana; badina be ai na hutuma.
10Bena e noia goadagoada, una tano amo basine luludia lasi.
11Una ororo ḡabana ai, boroma seri badana ta e nuanuava.
12Bena idia ese e noia, eto, Ba siaimai, boroma lalodiai baia vareai.
13Bena e siaidia. Taunabunai, lauma dikadia na e lasi, boroma lalodiai e vareai; bena seri idoinai hagahaga amo e rourou hekei gohu ai, iboudiai na daha-rua sisivana; bena gohu ai e maloa bou.
14A ireḡudia taudia na e heau, hanua lalonai bona uma gabudia ai harina e piua. Bena taunimanima e aru ela, e vara ḡauna bae itaia eto.
15Bena Iesu enai e kau, hari lauma dikadia ese e boloa tauna e itaia, e helai mai dabuana bona mai darana; bena idia na e gari.
16A kara e itaia taudia ese kava tauna sivaraina bona boroma sivaraidia e hamaorolaidia;
17bena idia ese Iesu e noia, edia tano amo baine raka oho eto.
18Ia na vanaḡi ai e guiva ai, lauma dikadia ese e rakatania tauna ese ia e noia, baine bamoa eto.

19To e gwaua tao, eto, Emu ruma taudia ba lou henidia, Dirava ena kara bona ena hebogahisi emu ai ba hamaorolaidia.
20Bena ia na ela, Hanua Gwauta tanona idoinai Iesu ena kara ienai e harorolai; taunabunai taunimanima iboudiai e hoa.
21Iesu vanaḡi ai ma e gui, e heau hanai, gohu kahana ai ma eha kau, bena hutuma bada ia dekenai ma e hebou kone ai.
22Dubu biaguna ta, ladana lairo, ela, Iesu e itaia, bena aena badinai e goru diho,
23e noia goadagoada, eto, Natugu kekenina vada be masemu: mani aitala, enai ba dau kau, bena baine mauri.
24Raruosi ela, bena hutuma bada ese ia murinai e raka, e rakaia biribiri.
25Hahine ta, ena gorere na rara moru, laḡani gwauta-rua unu e goreretomava:
26muramura taudia ese e hahisihisiava bona idume ai ena kohu vada e ore, a ia na se namova, ena gorere na e bada e laova.
27Ia ese Iesu sivaraina e kamonai, bena hutuma bogaragidiai ia murinai e raka, ena dabua ai e dau kau.
28Badina be ia eto, Ena dabua ai mo bama dau kau bena bama mauri.
29Bena ena rara moru vada e doko, bona tauna ai mamina e abia ena gorere vada e namo.
30A Iesu be dibana hahemauri siahuna na iena amo vada e lasi, bena hutuma bogaragidiai e gini kerehai, e henanadai, eto, Daika ese e daugu toho?
31Ena hahediba e haere, eto, Hutuma e raka hesedehesedemu o itadiamu, matona o henanadaimu, o tomu “Daika ese e daugu toho?”
32A ia na e roharoha, enai e dau kau tauna e tahua.
33Hahine na enai e vara karana dibana, bena mai garina bona mai heudeheudena ida ia vairanai e goru diho, ena kara e hamaorolaia.
34Iesu ese e hamaoroa, eto, Natugu e, emu abidadama ese e hamaurimu; mai mainomu ida aola, emu gorere vada eme doko vaitani.
35Ia dounu e herevava ai, dubu biaguna ena ruma amo hereva ta e mailaia, eto, Natumu vada eha mase; dahaka dainai hahediba tauna doini o haturiaiamu?
36A Iesu ese una hereva e dadaraia, bona dubu biaguna e hereva henia, eto, Asio gari, bavabidadama henigu.

37Bena ia ese e gwaudia tao, basie bamoa, a Petro bona lakobo bona Ioane, Iakobo tadina, idia tatoiosi mo.
38Dubu biaguna ena ruma ai e kau, taunimanima e itadia, e helogoheloḡova, e tai lolova.
39Bena ruma lalonai e raka vareai, e hamaorodia, eto, Dahaka dainai o heloḡoheloḡomu bona o taitaimu? Kekeni na se mase, ia na mahuta.
40Idia ese e kirikirilaia. A ia ese e doridia lasi, bena kekeni tamana bona sinana bona ia mai barnona tatoiosi ida kekeni ena hekure gabuna ai e raka vareai.
41Bena ia ese kekeni imana e abia, e hereva henia, eto, Talita kumi, (anina be “Kekeni e, na haḡanimumu, a tore isi”).
42Bena kekeni na maoromaoro e tore isi, e raka eva-eva. Ia laḡanina na gwauta-rua. Iboudiai e hoa dikadika.
43Bena ia ese etamanudia, sivarai basie piua eto. Bona e hamaorodia, kekeni ana bae henia.