Text copied!
CopyCompare
Buk Baibel long tokples Motu - MAREKO

MAREKO 13

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ia na Dubu Helaḡa amo e raka lasi ai, ena hahediba ta ese e hereva henia, eto, Hahediba taumu e, ini nadi oromadia bona ini ruma hairaidia mani a ita.
2A Iesu ese ia e haere henia, eto, Ini ruma badadia o itamu a? Nadi ta nadi ta latanai basine mia; iboudiai bae heḡiḡi dobi.
3Ia na Olive ororona ai, Dubu Helaḡa hegaga hehenina ai, e helai. Bena Petro bona Iakobo bona Ioane bona Andrea ese e nanadaia hehuni, eto,
4Mani a hamaoromai, hari ḡau be edena nega ai bae vara? Bona bae vara negana toana be dahaka?
5Iesu ese e haere henidia, eto, Umui na nahuamui ba toho, ta ese baine koimui na garina.
6Badina be hutuma lau ladagu ai baema, bena baeto “Tauna bina lau”; bena dia gagadoi do bae koidia.
7To umui ese tuari haridia bona tuari iratana lavadia ba kamonai, lalomui basie daradara. Ini ḡau bae vara guna, a dokona be do vairai.
8Badina be bese ta bese ta ida bae heala-ala heheni, bona basileia ta basileia ta ida bae tuari. Gabu idau-idau ai tano bae laga: doe danu bae vara: to ununa hisi matamana mo.
9Sibomui ba henari. Badina be idia ese kaunsil vairadiai bae hakaumui, bona dubu lalodiai bae dadabamui. Lau daigu ai gavana bona pavapava vairadiai do ba gini, idia ediai egu hereva ihamomokanilaidia taumui ai baola.
10A sivarai namo na bese loḡora iboudiai bae harorolai henidia guna.
11Hahemaoro taudia vairadiai bae hakaumui negadia ai na basio lalo haguhi guna, a negana baine gini dae ai do baine henimui herevadia na ba gwaurai; badina be igwauraina tauna na dia umui, a Lauma Helaḡa.
12Kakana ese tadina taona baine torea; tamana ese natuna taona baine torea; memero ese tamadia bae heai henidia, bae aladia mase.
13Lau ladagu dainai taunimanima iboudiai ese bae heiri-heiri heninlui; a bainehaheauka ela bona dokona tauna na do baine mauri.
14Umui ese ḡau dika-rohorohona, hekohutani badina, ba intaia, basinemagini gabuna ai do baine gini, (iduahina tauna na lalona baine parara), Iudea ai bae noho taudia na ororo bae heau lao;
15bona ruma guhina ai baine helai tauna na ruma lalonai basine raka vareai, ena kohu basine abi:
16bona uma ai baine ḡaukara tauna danu ena dabua iabina basine lou lao.
17Una negana ai, rogorogo hahinedia bona mararoto hahinedia madi ihabaidia.
18Ba ḡuriḡuri, keru negana ai na basio heau.

19Badina be unu dinadia ai hisi bada herea bae vara, Dirava ese tanobada e karaia negana amo hisi unuhetomadia asie vara ema bona harihari, gabeai danu unuhetomana ta basine vara lou.
20Unu dinadia na Lohiabada ese basinema hagadoi, taunimanima ta basinema mauri diba, to e abidia hidi taudia daidiai ia ese vada e hagadoi
21Unu dinadia ai ta baineto “A itaia, Keriso binai!” eiava “Keriso bunai!”, umui na basio kamonai.
22Badina be Keriso koikoidia bae hedinarai, toa bona hoa ḡaudia bae hahedinarai danu, e abidia hidi taudia ihahekwakwanaidia.
23To umui na ba henari, badina be bae vara ḡaudia iboudiai vada na hamaorolaimui gunamu.
24Unu dikadika bae ore murinai, dina do baine dibura, hua danu basine tara,
25bona hisiu na guba amo bae moru; guba siahudia danu bae heude-heude.
26Una negana ai idia ese Taunimanima Natuna bae itaia, ori latanai bainema, mai siahu-badana bona mai hairaina ida.
27Bena ia ese ena anerubaine siaidia lao, lai haniosi gabudia amo, bona tanobada dokona ela bona guba dokona amo, e abidia hidi taudia na bae gogodia.
28Hodava ena amo ina hereva heḡereḡerena ba diba: tuhutuhuna e kobo daemu, rauna e papamu, vada dibamui lahara vada eme kahira-kahira.
29Taunabunai, umui danu ini ḡau bae vara ba itadia, vada ba diba ia na vada eme kahira-kahira, iduara badibadinai.
30Na hamaoromui momokanimu, ina uru basine ore ela bona ḡau iboudiai do bae vara vaitani.
31Guba bona tanobada bae puki, a lauegu hereva na basine puki.
32Una dina, una hora, ta asi dibana, guba anerudia na asi dibadia, Natuna danu asi dibana, a Tamana sibona mai dibana.
33Umui na nahuamui ba toho: ba gima, ba ḡuriguri, badina be nega na asi dibamui.
34Tau ta heḡereḡerena, eha laolao, ena ruma e rakatania, ena hesiai taudia siahu e henidia, ta ta ena ḡaukara ena ḡaukara bae kara, iduara igimana tauna danu e haḡania, baine gima.
35Taunabunai, umui danu ba gima, badina be ruma biaguna baine lou mai negana na asi dibamui: adorahi ai, eiava malokihi ai, eiava kokoroku baine tai ai, eiava daba ai;
36baine mai helada, mahutamui ai baine davarimui na garina.

37Umui na hamaorolaimuimu herevana na taunimanima iboudiai danu na hamaorolaidiamu, na tomu: ba gima.