Text copied!
CopyCompare
Buka Helaga - MAREKO

MAREKO 11

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Idia mai Ierusalema kahirakahira neganai, hanua maragi rua Betepage bona Betania dekenai idia ginidae, Olive Ororo ena badinai. Iesu ese iena diba tahua taudia rua ia siaia.
2Idia dekenai ia hereva, “Umui lao vairana hanua dekenai, umui raka vareai, kwatua doniki natuna ta do umui itaia, tau ta iena latanai helai lasi guna, umui ruhaia, umui mailaia.
3Bema tau ta ia hereva umui dekenai, ia gwau, ‘Dahaka umui karaia?’ umui gwau, ‘Lohiabada ese ia ura abia, bona nega sisina ia be do ia siaia lou oi dekenai.’ ”
4Idia lao neganai, doniki natuna idia davaria kwatua gabuna dekenai, vadaeni idia ruhaia.
5Unuseni gini taudia idia hereva, idia gwau, “Badina dahaka doniki natuna umui ruhaia?”
6Iesu ena hereva gauna idia dekenai idia hamaoroa, vadaeni unuseni gini taudia idia hereva, “Ia namo.”
7Idia ese doniki natuna idia hakaua lao Iesu dekenai. Idia edia dabua be doniki ena doruna dekenai idia atoa, vadaeni Iesu be doniki latanai ia helai.
8Taunimanima momo ese edia dabua idia atoa dala latanai, bona haida be au raurau idia utua, dala latanai idia atoa.
9Idia raka dala dekenai, Iesu ena vairanai bona ena murinai, idia boiboi goada, idia gwau, “Hosana! Lohiabada ena ladana dekenai ia mai noho tauna ita hanamoa!
10Iseda tamana Davida ena basileia ia mai, ita hanamoa! Hosana ia lao atai dekenai momokani!”
11Iesu be Ierusalema hanua dekenai ia ginidae, Dubu Helaga lalonai ia raka vareai. Dubu lalonai gau ibounai ia itaia. Gabeai, hanuaboi be kahirakahira dainai, ia bona iena diba tahua taudia 12 danu idia lao lou Betania dekenai.
12Kerukeru, Betania idia rakatania neganai, Iesu ia hitolo.
13Fig au ta sisina daudau ia itaia, mai raurau. Vadaeni Iesu ia lao, anina abia totona, to anina ia davaria lasi, raurau sibona mo, badina inai au ena huahua atoa negana be do lasi.
14Iesu ese inai au dekenai ia gwau henia, ia gwau, “Oiemu huahua tau ta do ia ania lasi ela bona hanaihanai.” Inai hereva be iena diba tahua taudia idia kamonai vadaeni.
15Idia mai Ierusalema dekenai, vadaeni Iesu ia raka vareai Dubu Helaga lalonai, hoihoi taudia ia lulua murimuri dekenai. Moni idia senisi taudia edia pata ia negea diho, bona pune manu idia hoia taudia edia helai gaudia ia bubua.
16Dubu Helaga lalonai idia hanaia lao kohu huaia taudia edia kara ia koua.
17Idia dekenai ia hadibaia, ia gwau, “Buka Helaga lalonai inai bamona ia torea vadaeni: ‘Lauegu Ruma be bese ibounai edia guriguri Rumana gwauraia?’ To umui be henaoa taudia edia noho ruma umui halaoa vadaeni.”
18Dubu biagudia bona taravatu hadibaia taudia ese inai hereva idia kamonai neganai, Iesu alaia mase dala idia tahua namonamo, badina ia dekenai idia gari. Idia edia gari ena badina be, taunimanima ibounai ese idia hoa bada, bona idia ura bada Iesu ena hadibaia hereva dekenai.

19Hanuaboi kahirakahira Iesu ese hanua badana ia rakatania.
20Dabai, dala dekenai idia raka lou, guna Iesu ia gwau henia fig au idia itaia, ibounai mai ramuna danu ia kakoro vadaeni.
21Petero ia laloa noho, vadaeni ia hereva Iesu dekenai, “Hadibaia tauna e, oi itaia, oiemu hereva dekenai oi hadikaia fig au ia kakoro vadaeni.”
22Iesu ia haere henia, ia gwau, “Dirava umui abidadama henia.
23Momokani lau hamaoroa umui, tau ta ese inai ororo ia hamaoroa, ia gwau, ‘Oi toreisi, oi moru davara lalonai.’ Bema ia daradara lasi iena lalona dekenai, to ia abidadama henia iena gwauraia gauna do ia vara, iena hereva gauna do ia davaria momokani.
24Unai dainai lau hamaoroa umui, dahaka gau umui ura, guriguri dekenai umui noia neganai, bema umui abidadama henia momokani be do umui abia, vadaeni, umui ese do umui abia.
25Umui guriguri gwauraia neganai, idia hadikaia umui taudia edia dika do umui gwauatao. Unai neganai umui emui gubai ia noho Tamana ese umui emui dika do ia gwauatao.
26To bema umui gwauatao lasi, umui emui gubai noho Tamana ese danu emui dika do ia gwauatao lasi.”
27Idia mai lou Ierusalema dekenai. Iesu be Dubu Helaga lalonai ia raka neganai, dubu biagudia bona taravatu hadibaia taudia bona hanua tau badadia idia mai ia dekenai.
28Idia nanadaia, “Dahaka siahu dekenai inai kara oi karaia? Daika ese inai siahu ia henia oi dekenai, inai gaudia oi karaia gwauraia?”
29Iesu ia hereva idia dekenai, ia gwau, “Lau danu hereva tamona lau nanadaia umui dekenai, bema umui haere lau dekenai, lau danu do lau hamaoroa daika ena siahu dekenai inai kara lau karaia.
30Ioane ena bapatiso kara be guba dekena amo ia mai gauna, o taunimanima dekena amo ia mai?”
31Idia sibona idia herevahereva, “Dahaka ita gwau? Bema ita hereva, ‘Guba dekena amo ia mai,’ ia be do ia gwau, ‘Badina dahaka umui abidadama henia lasi?’
32Sedira ita gwau, ‘Taunimanima dekena amo ia mai,’ ” — to idia gari bada taunimanima dekenai, badina ibounai idia gwau Ioane ia peroveta tauna momokani.
33Idia haere henia Iesu dekenai, idia gwau, “Ai diba lasi.” Vadaeni Iesu ia hereva, “Lau ese danu lau hamaoroa lasi daika ena siahu dekenai inai kara lau karaia.”