Text copied!
CopyCompare
Buka Helaga - MAREKO

MAREKO 15

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Daba maragi neganai, dubu biagudia bona hanua tau badadia bona taravatu hadibaia taudia bona kaunsolo taudia ibounai idia herevahereva, vadaeni gabeai Iesu idia guia, idia hakaua lao, Pilato dekenai idia henia.
2Pilato ese Iesu ia nanadaia, ia gwau, “Oi be Iuda taudia edia King, a?” Ia haere henia, “Gauna be, oi gwauraia hegeregere.”
3Dubu biagudia be koikoi hereva momo idia gwauraia, hakererea totona.
4Pilato ese ia nanadaia lou, ia gwau, “Oi haere henia lasi, a? Hereva momo dekenai idia samania oi, oi kamonai?”
5Iesu ia haere henia lasi, hereva ta ia gwauraia lasi, unai dekenai Pilato ia hoa.
6Unai aria neganai, Pilato ena kara ta be, ia ese dibura tauna ta, edena tauna taunimanima ese idia gwauraia, be do ia kokia dibura dekena amo.
7Dibura lalonai tau ta ladana Baraba ia noho, guna heatu neganai ia ese taunimanima ia alaia vadaeni.
8Taunimanima ese Pilato idia noia, iena hanaihanai kara ia karaia lou.
9Vadaeni Pilato ese idia dekenai ia nanadaia, “Umui ura Iuda edia King do lau ruhaia?”
10Badina ia diba dubu biagudia sibodia edia mama dainai, Iesu idia abia lao kota dekenai.
11To dubu biagudia idia hereva goada taunimanima momo dekenai, idia gwau, “Pilato dekenai umui noia, Baraba do ia ruhaia.”
12Pilato be idia dekenai ia hereva, ia gwau, “Dahaka lau karaia inai umui gwauraia Iuda taudia edia King dekenai?”
13Idia boiboi goada, idia gwau, “Kokoa satauro dekenai!”
14Pilato ia gwau, “Badina dahaka, iena dika be dahaka?” To idia boiboi lou dikadika, “Kokoa satauro dekenai!”
15Pilato ia ura unai taunimanima momo edia ura ia karaia dainai, ia ese Baraba ia ruhaia. To Iesu be tuari taudia edia imadia dekenai ia atoa, idia dadabaia, gabeai satauro dekenai do idia kokoa totona.
16Tuari taudia ese Iesu idia hakaua lao gavana ena ruma lalonai, bona edia orea taudia idia haboua.
17Iena kopina dekenai dabua kakakaka idia atoa, bona au ginigini dekenai kwara gauna idia karaia, iena kwarana latanai idia atoa.
18Bona idia hevaseha henia, idia hanamoa koikoi. Idia gwau, “Oi namo? Iuda taudia edia King!”

19Bona au dekenai iena kwarana idia botaia, idia kanudi henia, gabeai idia tui diho, idia tomadiho koikoi.
20Inai hadikaia kara idia haorea murinai, unai dabua kakakaka idia kokia oho, bona iena dabua korikori ma idia atoa lou. Gabeai Iesu idia abia lao, idia kokoa satauro dekenai totona.
21Kurene tauna ta, ladana Simona, Alesana bona Rufo edia tamana, gunika dekena amo ia mai, idia hamaoroa Iesu ena satauro ia huaia.
22Idia ese Iesu idia hakaua lao gabu ta ladana Gologota dekenai, ladana ena anina be, Kwara Koukouna Gabuna.
23Uaina bona muro idia mikisi, bona Iesu dekenai idia henia, to ia inua lasi.
24Iesu idia kokoa satauro dekenai. Bona kasi idia gadara, iena dabua idia haria karaia taunimanima ta ta dekenai.
25Dabai dina gauna 9 neganai idia kokoa satauro dekenai.
26Satauro latanai inai samania hereva ia noho, torea hereva be, “Iuda taudia edia King.”
27Henaoa taudia rua ia danu nega tamona idia kokoa satauro dekenai, ta ena idiba kahanai, ta ena lauri kahanai.
28Unai dainai Buka Helaga hereva ia momokani vadaeni, torea hereva be, “Ia be kerere karaia taudia danu idia duahia nega tamona.”
29Raka hanaia taudia ese iena ladana idia hadikaia, bona idia hevaseha henia, idia gwau, “Oi be Dubu Helaga oi ura makohia ore, bona dina toi murinai haginia lou tauna, a?
30Oi sibona oiemu mauri dala oi karaia, bona satauro dekena amo oi diho mai!”
31Dubu biagudia bona taravatu hadibaia taudia danu idia kiri, bona idia hereva, idia gwau, “Idau taudia ia hamauria, to ia sibona ia hamauria diba lasi!
32Keriso, Israela taudia edia King, mani satauro dekena amo oi diho mai, ai itaia oi, bona ai be do ai abidadama henia oi!” Iesu danu nega tamona idia atoa satauro dekenai taudia ruaosi danu ese idia hereva dika henia.
33Dina gauna 12 neganai ela bona dina gauna 3, unai tano ibounai be ia koua dibura dekenai, hanuaboi bamona.
34Dina gauna 3 neganai Iesu ia boiboi bada, “Eloi, Eloi, lama sabakatani?” Hereva ena anina be, “Lauegu Dirava e, lauegu Dirava e, dahaka dainai oi rakatania lau?”
35Ia kahirakahira gini noho taudia haida idia kamonai, idia gwau, “Ia be Elia dekenai ia boiboi.”
36Tau ta ia heau, sipanisi ta vinega dekena amo ia hahonua, bona au latana ta ena duduna dekenai ia atoa, bona Iesu dekenai ia henia, ia inua totona. Ia gwau, “Mani ita naria, bona ita itaia, bema Elia dohore ia mai bona abia diho, o lasi.”

37Iesu ia boiboi bada, bona ia mase vadaeni.
38Dubu Helaga ena koua dabua helagana badana ia darea, ataiai dekena amo ia lao bona henunai, kahana rua ia lao.
39Tuari taudia edia biaguna be ia gini kahirakahira, ia itaia inai bamona Iesu ia mase neganai, ia gwau, “Momokani, inai tau be Dirava ena Natuna!”
40Hahine taudia haida danu idia itaia noho, sisina daudau idia gini. Idia haida be Maria Magadala, bona Maria, Iamesi maragina bona Iose edia sinana, bona Salome.
41Inai hahine taudia ese Iesu ia noho Galilea neganai iena murinai idia raka, bona idia durua. Bona Iesu danu Ierusalema dekenai idia daekau mai hahine taudia momo danu be unuseni.
42Adorahi neganai, Iosepa, Arimatea hanua tauna, ia mai. Ia be kara maoromaoro kaunsolo tauna ta, ia danu Dirava ena Basileia ia mai dinana ia naria noho. Kerukeru be Sabati Dina, bona hari be Sabati totona karaia hegaegae dinana. Vadaeni Iosepa ese, mai gari lasi danu, ia raka lao Pilato ena vairanai, ia noia, Iesu ena tauanina do ia henia.
44Iesu ia mase vadaeni herevana Pilato ia kamonai neganai ia hoa. Ia ese tuari taudia edia biaguna ia boiria. Ia nanadaia edena negai Iesu ia mase.
45Tuari biaguna ese Iesu ena mase ia hamomokania murinai, Pilato ese Iesu ena tauanina ia henia Iosepa dekenai.
46Iosepa ese dabua namona ia hoia, bona Iesu ena tauanina ia abia diho, ia kumia dabua dekenai, bona ia atoa guria gabuna lalonai. Inai guria gabuna be matu, nadi badana dekena amo idia geia gauna. Vadaeni Iosepa ese nadi badana ia keia lao, guria gabuna ena iduara ia koua.
47Maria Magadala, bona Maria, Iose ena sinana, ese Iesu ena tauanina atoa gabuna idia itaia.