Text copied!
CopyCompare
Kisin Kiraan Kitabuna - Maraka

Maraka 11

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1E to maso Yerusalɛn taan na, e yi so Betifage nun Betani taadine yi, Oliwi Geyaan dɛxɔn ma. Yesu yi a xarandii firin nasiga e yɛɛ ra.
2A yi a ɲungu e ma, a naxa, “Ɛ siga banxidɛɛn na ɛ yɛɛ ra. Ɛ na na li tun, ɛ sofalidina nde toma nɛn xidixi, muxe munma dɔxɔ naxan fari singen. Ɛ a fulun, ɛ fa a ra be.
3Xa muxuna nde ɛ maxɔdin fa fala, ‘Ɛ na ligama nanfera?’ Ɛ a fala a xa, ɛ naxa, ‘Marigin makona a ma,’ na kanna a soma ɛ yii nɛn mafurɛn.”
4Nanara, e yi siga, e sa sofalidin to xidixi kiraan dɛ banxina nde dɛ ra. E yi a fulunma waxatin naxan yi,
5muxun naxanye yi tixi na yi, na ndee yi e maxɔdin, e naxa, “Ɛ sofalidini ito fulunma nanfera?”
6E yi e yabi alo Yesu a fala e xa kii naxan yi, e yi tin e xa siga.
7E yi fa sofalidin na Yesu fɛma, e yi e domane yifulun sofalidin fari, Yesu yi dɔxɔ a fari.
8Muxu wuyaxi yi e domane yifulun kiraan xɔn ma, bonne yi ɲɔxɔndene magira, e yi e sa kiraan xɔn ma a binya feen na.
9Naxanye yi sigama a yɛɛ ra e nun naxanye yi biraxi a fɔxɔ ra, ne yi lu sɔnxɔɛ, e naxa, “Ala tantun! Naxan fama Marigin xinli, Ala xa na baraka!
10En benba Dawudaa mangayaan naxan fama, Ala xa na baraka! Ala tantun kore xɔnna ma pon!”
11Yesu yi so Yerusalɛn taani, a siga Ala Batu Banxini. A yi banxin kui seene birin mato, koni a li kɔɛ bata so, a yi siga Betani taani e nun a xarandii fu nun firinne.
12Na xɔtɔn bode, e yi kelima Betani taani waxatin naxan yi, kamɛn yi Yesu suxu.
13A yi xɔdɛ binla to wulani a dɛɛne ɲingixi a ma. A yi siga na alogo a xa sa a bogina ndee fen a kɔɛ ra. Koni a to na li, a mi a bogi yo to, fɔ a dɛɛne amasɔtɔ xɔdɛn bogi waxatin munma yi a li.
14Yesu yi a fala xɔdɛ binla ma, a naxa, “Muxu yo mi fa i tan bogin donma!” A xarandiine yi a fala xuiin mɛ.
15E Yerusalɛn li waxatin naxan yi, Yesu yi siga Ala Batu Banxini. Naxanye yi sare matiin nun sare soni mɛnni, a ne kedi fɔlɔ. A yi gbeti masarane tabanle rafelen, e nun ganba matine gbɛdɛne.
16A mi yi tinma muxu yo xa goronna radangu Ala Batu Banxin tanden ma.
17A yi yamaan xaran, a naxa, “A sɛbɛxi Kitabun kui, Ala naxa, ‘N ma Banxin xili bama nɛn, Ala maxandi banxina siyane birin xa.’ Koni ɛ tan bata a findi muɲadene luxunden na!”
18Saraxarali kuntigine nun sariya karamɔxɔne na mɛ waxatin naxan yi, e yi Yesu faxa fɛrɛn fen fɔlɔ. Bayo e yi gaxuxi a yɛɛ ra nun, amasɔtɔ yamaan birin bata yi kabɛ a xaranna ma.

19Ɲinbari soxina, Yesu nun a xarandiine yi keli taani.
20Na xɔtɔn bode subaxani, e yi sigama kiraan xɔn ma waxatin naxan yi, e yi na xɔdɛ binla to xaraxi han a salenne.
21A fe yi rabira Piyɛri ma. A yi a fala Yesu xa, a naxa, “Karamɔxɔ, i xɔdɛ binla naxan danga, a mato, a bata xara!”
22Yesu yi e yabi, a naxa, “Ɛ dɛnkɛlɛya Ala ma.
23N xa ɲɔndin fala ɛ xa, naxan na a fala geyani ito ma fa fala, ‘Siga, i sa bira fɔxɔ igeni,’ xa a mi sikɛ a bɔɲɛni, a yi dɛnkɛlɛya, fa fala a falan nakamalima nɛn, a ligama a xa nɛn.
24Na na a toxi, n na a falama ɛ xa, ɛ na Ala maxandi fena nde ma, xa ɛ la a sɔtɔ feen na, ɛ na sɔtɔma nɛn.
25Awa, ɛ nɛma Ala maxandɛ waxatin naxan yi, xa fena nde ɛ kui muxuna nde xili ma, ɛ xa a mafelu na ra. Nanara, ɛ Fafe Ala naxan ariyanna yi, na ɛ mafeluyɛ ɛ hakɛne ra.
26Xa ɛ mi bonne mafelu, ɛ Fafe Ala naxan ariyanna yi, na mi ɛ fan mafeluyɛ ɛ yulubine ra.”
27Awa, e mɔn yi so Yerusalɛn taani. Yesu yi a masiga tima Ala Batu Banxin tanden ma waxatin naxan yi, saraxarali kuntigine nun sariya karamɔxɔne nun yamaan fonne yi fa a fɛma.
28E yi a maxɔdin, e naxa, “I feni itoe ligama sɛnbɛn mundun yi? Nde i tixi itoe ligan na?”
29Yesu yi e yabi, a naxa, “N xa ɛ maxɔdin fe keden na, xa ɛ n yabi, naxan n tixi na feene ra, n na falama ɛ xa nɛn.
30Awa, ɛ a fala n xa, nde Yoni rafaxi a xa muxune rafu igeni e tubi xinla ma, a kelixi Ala nan ma ba, hanma muxune?”
31E yi falan ti fɔlɔ e bode tagi, e naxa, “Xa en na a yabi fa fala a kelixi Ala nan ma, a a falama nɛn nayi, a naxa, ‘Nanfera ɛ mi la Yoni ra?’
32Koni xa en na a fala fa fala a kelixi muxun nan ma, na di?” Amasɔtɔ, e yi gaxuxi yamaan yɛɛ ra bayo yamaan birin yi laxi a ra a nabiin nan yi Yoni ra.
33Nayi, e Yesu yabi, e naxa, “Nxu mi a kolon.” Yesu yi a fala e xa, a naxa, “N tan fan feni itoe ligama sɛnbɛn naxan yi, n mi na falama ɛ xa na yi.”