Text copied!
CopyCompare
Buka Helaga - MAREKO

MAREKO 6

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Iesu ese unai gabu ia rakatania, vadaeni ia lao iena hanua korikori dekenai. Iena diba tahua taudia ia danu idia lao.
2Sabati Dina neganai dubu lalonai ia hadibaia. Taunimanima momo ese Iesu ena hereva idia kamonai, bona idia hoa bada, idia gwau, “Inai tau ese inai gau edeseni ia davaria? Inai be dahaka aonega ia abia? Daika ese ia henia ia dekenai? Bona inai siahu karadia be edena bamona ia karaia?
3Inai be kamuta tauna, a? Maria ena natuna, Iamesi bona Iose bona Iuda bona Simona edia kakana, a? Iena taihuna idia danu ita dekenai idia noho, a?” Edia laloa be sisina dika Iesu dekenai.
4Iesu ia hereva idia dekenai, ia gwau, “Taunimanima haida idia laloa peroveta tauna be tau badana, to iena hanua korikori, iena iduhu, bona iena ruma taudia idia laloa ia be tau badana lasi.”
5Unai gabu dekenai siahu karadia ia karaia diba lasi, to gorere taudia tamona tamona sibona edia latanai iena imana ia atoa, edia gorere ia hanamoa.
6Iesu ia hoa bada, edia abidadama lasi dainai. Gabeai ia lao hanua maragi ibounai dekenai, ia hadibaia karaia.
7Bona iena taudia 12 ia boiria, idia mai ia dekenai, bona rua rua dekena amo idia ia siaia lao. Lauma dikadia lulua siahu ia henia idia dekenai.
8Ia hadibaia, ia gwau, “Laolao gaudia umui abia lao lasi, raka durua au sibona, puse lasi, aniani lasi, moni lasi.
9Tamaka umui atoa, to dabua rua umui atoa lasi.”
10Ia hamaoroa, “Ruma ta dekenai umui daekau neganai, unuseni umui noho ela bona unai hanua umui rakatania.
11Bema gabu haida dekenai idia ura lasi umui, bona emui hereva idia kamonai lasi, umui rakatania neganai, emui aena kahu do umui negea oho, edia kara dika hedinaraia totona.”
12Vadaeni, idia lao, idia haroro, edia haroro anina be, taunimanima edia lalona idia giroa.
13Idia ese danu lauma dikadia momo idia lulua murimuri dekenai, bona gorere taudia momo edia latanai dehoro idia atoa, idia namo lou.
14King Heroda ese inai kara ena kiki ia kamonai, badina be Iesu ena kara namo sivarai taunimanima momo idia diba. Haida idia gwau, “Inai be Ioane Bapatiso, mase dekena amo ia toreisi, bona siahu karadia idia vara iena lalonai.”
15To haida idia gwau, “Inai be Elia,” Haida idia gwau, “Inai be peroveta tauna ta, peroveta gunadia bamona.”
16To Heroda ia kamonai neganai, ia gwau, “Inai be Ioane, guna iena kwarana lau utua oho, to hari mase dekena amo ia toreisi.”
17Heroda be unai bamona ia hereva, badina be guna ia ese iena taudia haida ia siaia lao, Ioane idia dogoatao, dibura ruma lalonai idia atoa. Inai be Herodia ena ura. Herodia be Heroda ena kakana Filipo ena adavana, to Heroda ese ia adavaia.
18Guna Ioane ese Heroda ia gwau henia, ia gwau, “Taravatu be, oiemu kakana ena adavana oi headava lasi.”

19Unai dainai Herodia ia badu Ioane dekenai, ia ura ia alaia mase, to dala be lasi,
20badina be Heroda ia gari Ioane dekenai. Ia gari, badina be ia diba Ioane be kara maoromaoro tauna, bona helaga tauna, bona Heroda ese Ioane ia naria namonamo. Nega momo Ioane ena hereva be Heroda ia kamonai, bona ia daradara momo, to ia ura dikadika ia kamonaia.
21Heroda ena vara laloatao dinana ia ginidae neganai, aria badana ia karaia, hanua lohiadia bona tuari lohiadia bona Galilea kahana tau badadia ia boiria, idia mai. Vadaeni, inai be Herodia ena nega namona.
22Herodia ena natuna kekeni ia raka vareai, ia mavaru, Heroda mai ena vadivadi taudia danu idia moale bada. Heroda ese kekeni dekenai ia hereva, ia gwau, “Oiemu ura oi gwauraia, dohore lau henia oi dekenai.”
23Ia gwauhamata metauna karaia, ia gwau, “Dahaka gau oi noinoi lau dekenai, dohore lau henia oi dekenai. Bema lauegu basileia kahana oi noia danu, do lau henia oi dekenai.”
24Kekeni ia lao murimuri dekenai, iena sinana ia nanadaia, ia gwau, “Dahaka lau noinoi?” Ia gwau, “Ioane Bapatiso ena kwarana.”
25Karaharaga ia raka vareai lou king dekenai, ia noia, ia gwau, “Lauegu ura be harihari Ioane Bapatiso ena kwarana oi henia lau dekenai, mereki latanai.”
26Heroda ena lalona ia hisihisi bada, to iena gwauhamata dainai, bona iena vadivadi taudia dainai, inai noinoi koua dala ia diba lasi.
27Heroda ese karaharaga iena tuari tauna ta ia siaia, ia hamaoroa Ioane Bapatiso ena kwarana ia utua oho, ia mailaia. Ia lao dibura ruma lalonai, Ioane Bapatiso ena kwarana ia utua oho.
28Ioane ena kwarana mereki latanai ia mailaia, kekeni dekenai ia henia. Gabeai kekeni ese sinana dekenai ia henia.
29Ioane ena diba tahua taudia ese inai sivarai idia kamonai neganai, idia lao, iena tauanina idia loahaia, guria gabuna lalonai idia atoa.
30Aposetolo taudia idia haboua lou Iesu dekenai, idia karaia gaudia, bona hadibaia gaudia idia hamaoroa totona.
31Taunimanima momo idia mai idia lao dainai, Iesu bona iena diba tahua taudia edia aniani nega be lasi. Unai dainai idia ia hamaoroa, ia gwau, “Umui mai, taunimanima noho lasi gabuna dekenai ita lao, ita laga-ani sisina.”
32Idia guia vanagi dekenai, taunimanima noho lasi gabuna dekenai idia lao.
33To idia lao neganai, taunimanima momo ese idia itaia. Vadaeni hanua ibounai dekena amo, aena dekenai idia heau lao, idia ginidae guna.
34Iesu ia ginidae, taunimanima momo ia itaia neganai ia bogahisihisi idia dekenai, badina idia be mamoe hegeregere, bona naria tauna lasi. Vadaeni, ia ese mauri sivarai momo ia hadibaia.
35Kahirakahira dina ia diho, iena diba tahua taudia idia lao Iesu dekenai, idia gwau, “Inai be aniani lasi gabuna, hanuaboi be kahirakahira ia mai.
36Taunimanima oi siaia lao namo, idia lao uma, bona hanua maragidia, aniani haida idia hoia, idia ania.”

37Iesu ia haere, ia gwau, “Umui sibona ese aniani umui henia idia dekenai.” Idia gwau, “Be, edena bamona? 200 kina ai abia, paraoa ai hoia, bona ai henia idia dekenai, idia ania, a?”
38Iesu ia nanadaia, ia gwau, “Umui emui aniani gaudia hida? Umui lao itaia.” Idia tahua, gabeai idia gwau, “Paraoa 5, bona gwarume rua sibona.”
39Iesu ese taunimanima ibounai ia hamaoroa rei matamata gabuna idia helai diho.
40Idia helai diho, haida 100 dekena amo, haida 50 dekena amo.
41Aniani gaudia paraoa 5 bona gwarume rua Iesu ese ia abia, iena matana ia negea gubai, ia guriguri, Dirava dekenai ia tanikiu, gabeai paraoa ia makohia, diba tahua taudia dekenai ia henia, idia henia taunimanima dekenai. Gwarume danu ia makohia, bona ia henia taunimanima ta ta dekenai.
42Idia ibounai idia aniani, idia boga kunu.
43Gabeai idia ania lasi paraoa bona gwarume idia haboua, bosea 12 idia hahonua.
44Paraoa ania tatau be 5000.
45Vadaeni nega tamona Iesu ese iena diba tahua taudia ia hamaoroa, vanagi dekenai idia guia, idia hanaia lao guna Betesaida hanua kahanai, to ia sibona do ia noho, taunimanima do ia siaia lao.
46Ia siaidia lao murinai, ia daekau ororo dekenai, ia guriguri.
47Adorahi neganai vanagi be davara huanai, to ia sibona tano dekenai ia noho.
48Ia itaia, idia bara hekwarahi bada, badina lai be edia vaira dekenai ia mai. Bona hanuaboi lalonai, daba kahanai, idia dekenai davara ena kopina latanai Iesu ia raka lao. Ia ura vanagi ia hanaia.
49Idia itaia, davara kopina latanai ia raka neganai, idia laloa ia be lauma ta, bona idia boiboi dikadika.
50Badina be ibounai idia itaia, bona idia gari dikadika. To karaharaga Iesu ia hereva idia dekenai, ia gwau, “Umui goada abia, umui gari lasi, inai be lau.”
51Ia lao idia dekenai, vanagi dekenai ia guia, bona nega tamona lai ia doko. Vadaeni, idia hoa bada.
52Badina be paraoa hoa kara idia itaia, to ena anina idia diba namonamo lasi, edia laloa be koua.
53Davara idia hanaia, vadaeni Iesu bona iena diba tahua taudia idia kamokau Genesareta kone dekenai.
54Vanagi dekena amo idia diho neganai, nega tamona taunimanima idia itaia ia be Iesu.

55Vadaeni unai kahana taudia ibounai idia heau lao, idia ese gorere taudia edia geda latanai idia abia lao Iesu ena noho gabunai.
56Bona edena gabu ia lao, hanua maragidia, hanua badadia, bona uma gabudia, ariara bona hoihoi gabudia dekenai, gorere taudia idia atoa. Gorere taudia idia noinoi Iesu dekenai, iena dabua ena duduna sibona do idia dogoatao, bona dogoatao taudia ibounai ese mauri idia davaria.