Text copied!
CopyCompare
Buka Helaga - MAREKO

MAREKO 12

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Parabole ta Iesu ia hamaoroa idia dekenai, ia gwau, “Tau ta vain uma ia hadoa, ara ia karaia, vain huahua moia gabuna ia geia, uma naria ruma ia karaia. Unai murinai uma ia henia naria taudia dekenai, vadaeni ia lao hanua daudau dekenai.
2Huahua idia mage neganai, hesiai tauna ta ia siaia uma naria taudia dekenai, vain anina abia totona.
3To idia ese hesiai tauna idia dogoatao, idia botaia, gabeai idia siaia lou imana kavakava.
4Hesiai tauna ta ma ia siaia, to idia haberoa kwarana dekenai, bona idia hahemaraia dikadika.
5Ta ma ia siaia, to idia alaia mase, momo danu ia siaia, to idia ese haida idia botaia, haida idia alaia mase.
6Gabeai tamona sibona ia noho, uma biaguna ena natuna, ia lalokau henia. Dokona neganai ia siaia lao idia dekenai, ia gwau, ‘Ia be lauegu natuna dainai be do idia kamonai henia.’
7To uma naria taudia idia herevahereva, idia gwau, ‘Inai be dohore uma gabuna ia abia tauna, umui mai, ita alaia mase, dohore ita sibona uma gabuna ita abia.’
8Idia dogoatao, idia alaia mase, uma ena murimuri dekenai idia negea.
9“Vain uma biaguna dahaka do ia karaia? Ia be do ia mai, uma naria taudia do ia alaia ore, vain uma gabuna be idau taudia dekenai do ia henia.
10Inai Buka Helaga hereva umui duahia lasi guna, a? Ia torea: “ ‘Ruma haginia taudia ese idia ura henia lasi nadi be, ruma ena kona nadi ia halaoa vadaeni.
11Inai be Lohiabada ena kara. Ita itaia, ita hoa.’ ”
12Vadaeni, dubu biagudia idia ura Iesu idia dogoatao, to idia gari taunimanima dekenai, badina be idia diba, unai uma parabole ia gwauraia idia dainai. Idia rakatania, idia raka siri.
13Farisea taudia, bona Heroda ena kahana taudia haida idia siaia Iesu dekenai, idia ura koia, iena hereva dekenai idia samania totona.
14Idia mai, idia hereva henia, “Hadibaia tauna e, ai diba oi hereva maoromaoro, oi gari lasi taunimanima dekenai. Oi laloa lasi daika tauna dekenai oi hereva, tau badana o tau maragina, to Dirava ena dala oi hadibaia hereva momokani dekenai. Takisi moni ai henia Kaisara dekenai, ia namo o lasi?
15Ai henia, o ai henia lasi?” Iesu ia diba edia koikoi, ia gwau, “Badina dahaka lau samania dala umui tahua? Siliva moni ta umui mailaia, lau itaia.”
16Idia mailaia. Ia nanadaia, ia gwau, “Inai be daika ena laulau bona ladana?” Idia gwau, “Kaisara ena.”
17Iesu ia hereva idia dekenai, ia gwau, “Kaisara ena gaudia umui henia Kaisara dekenai, Dirava ena gaudia umui henia Dirava dekenai.” Iena hereva dekenai idia hoa bada.
18Sadukea taudia idia lao Iesu dekenai, idia laloa mase taudia do idia toreisi lou lasi.

19Idia nanadaia, “Hadibaia tauna e, Mose ese inai taravatu ia henia ai dekenai, ‘Tau ta ena kakana ia mase neganai, bema iena adavana ia mauri noho, to natuna be lasi, vadaeni mase tauna ena tadina ese vabu do ia adavaia, bona natuna do ia havaraia, idia be iena kakana ena gwauraia.’
20Tadikaka be 7, vara guna tauna ese hahine ta ia adavaia, gabeai ia mase, natuna be lasi.
21Tau namba 2 ese vabu ia adavaia, ia danu mase, natuna lasi, tau namba 3 danu unai bamona.
22Tadikaka 7 unai bamona, ibounai inai hahine tamona idia adavaia, idia mase, natudia be lasi. Gabeai hahine danu ia mase.
23Toreisi lou neganai, ia be daika ena adavana, badina be tau 7 ese idia adavaia vadaeni?”
24Iesu ia hereva idia dekenai, ia gwau, “Umui emui kerere be inai, Buka Helaga umui diba lasi, bona Dirava ena siahu umui diba lasi.
25Badina mase dekena amo toreisi lou taudia idia headava lasi, idia be guba dekenai noho aneru bamona.
26“To mase taudia toreisi lou hereva Mose ena Buka lalonai umui duahia lasi, a? Au ginigini sivaraina lalonai, Dirava ese Mose dekenai ia hamaoroa, ia gwau, ‘Lau be Aberahamo ena Dirava, Isako ena Dirava, Iakobo ena Dirava.’
27Ia be mase taudia edia Dirava lasi, ia be mauri taudia edia. Unai dainai, umui be kerere bada.”
28Taravatu hadibaia tauna ta ia mai, idia edia herevahereva ia kamonai, ia diba Iesu ia hereva maoromaoro idia dekenai, ia nanadaia, ia gwau, “Taravatu ibounai dekenai, edena be taravatu badana?”
29Iesu ia haere henia, ia gwau, “Ginigunana be inai, ‘Israela taudia e, umui kamonai, Lohiabada iseda Dirava be Lohiabada tamona.
30Lohiabada oiemu Dirava oi ura henia, mai oiemu kudouna ibounai, mai oiemu lauma ibounai, mai oiemu lalona ibounai, bona mai oiemu goada ibounai.’
31Namba 2 be inai, ‘Oiemu dekena tauna do oi ura henia, oi sibona oi ura henia bamona.’ Taravatu haida ese inai rua idia hereaia diba lasi.”
32Taravatu hadibaia tauna ia hereva henia, ia gwau, “Hadibaia tauna e, oi hereva momokani, oiemu hereva be maoromaoro. Dirava ia tamona, ta lasi, ia sibona.
33Tau ta ese Dirava dekenai do ia ura henia mai ena kudouna ibounai, mai ena lalona ibounai, mai ena goada ibounai, iena badibadinai tauna danu do ia ura henia, ia sibona ia ura henia bamona, unai kara ese boubou karadia ibounai ia hereaia.”
34Iesu ia diba ia hereva mai aonega danu, vadaeni ia hamaoroa, ia gwau, “Oi bona Dirava ena Basileia be daudau lasi.” Unai murinai idia be hegeregere lasi hereva ta idia nanadaia lou.
35Dubu Helaga lalonai Iesu ia hadibaia neganai, ia gwau, “Taravatu hadibaia taudia be edena bamona idia gwauraia, Keriso be Davida ena natuna?
36Lauma Helaga ena aonega dekenai Davida ia gwau: “ ‘Lohiabada ese egu Lohiabada dekenai ia hamaoroa, ia gwau: Lauegu imana idiba kahana dekenai do oi helai, ela bona oi dekenai idia tuari henia taudia ibounai, be oiemu aena henunai gaudia idia do lau halaoa.’

37“Bema Davida ese Keriso ia gwauraia, ‘Lohiabada,’ edena bamona Keriso be Davida ena natuna sibona?” Taunimanima momo ese Iesu ena hereva idia kamonai mai moale danu.
38Iena hadibaia hereva lalonai Iesu ia gwau, “Taravatu hadibaia taudia umui naria namonamo, idia ura bada dabua lata, bona idia ura hoihoi gabudia dekenai taunimanima ese idia hanamoa bona saluti idia dekenai,
39bona dubu lalonai idia ura helai gaudia namodia dekenai idia helai, aria neganai danu inai bamona.
40Idia ese vabu edia rumadia idia henaoa, bona guriguri lata herea idia gwauraia koikoi. Inai taudia edia dika davana bada herea do idia davaria.”
41Iesu ia helai moni udaia maua badinai, ia itaia taunimanima ese moni idia udaia, moni bada taudia momo idia mai, moni bada idia udaia.
42Vabu ogogamina ta ia mai, moni maragimaragi rua ia udaia, hegeregere toea rua bamona.
43Iesu ese iena diba tahua taudia ia boiria, ia hamaoroa, “Momokani lau hamaoroa umui, unai vabu ogogamina ese ia udaia moni be bada, idia ibounai udaia moni be maragi.
44Badina be idia edia moni bada dekena amo sisina sibona idia udaia. To inai vabu ese iena moni ibounai ia henia vadaeni, iena aniani hoia moni danu.”