Text copied!
CopyCompare
Buka Helaga - MAREKO

MAREKO 13

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Dubu Helaga Iesu ia rakatania neganai, iena diba tahua tauna ta ese ia hereva henia, ia gwau, “Hadibaia tauna e, oi itaia, inai nadi badadia bona ruma badadia be namo herea.”
2Iesu ia hereva ia dekenai, ia gwau, “Inai ruma badadia oi itaia, a? Nadi ta, nadi ta latanai do ia noho lasi, ibounai do idia hamorua diho.”
3Iesu ia helai Olive Ororo dekenai, Dubu Helaga kahanai neganai, Petero, Iamesi, Ioane bona Andrea sibona ese idia nanadaia, idia gwau,
4“Mani oi hamaoroa ai dekenai, inai gau ibounai edena negai do idia vara? Do idia mai kahirakahira toana be dahaka?”
5Iesu ia haere henia, ia gwau, “Umui naria, tau ta ese umui ia hakaua kerere garina.
6Badina taunimanima momo lauegu ladana dekenai do idia mai, do idia gwau, ‘Lau be Keriso.’ Taunimanima momo do idia hakaua kerere.
7“Tuari sivarai do umui kamonai, bona tuari idia gwauraia loaloa hereva kava do umui kamonai neganai, umui gari lasi. Badina inai gaudia do idia vara, to dokona be gabeai.
8Badina bese do idia tuari bese dekenai, bona gavamani do idia tuari gavamani dekenai. Gabu momo dekenai tano do ia marere bada, hitolo bada negana danu do ia vara. Inai gaudia dekenai, nega dikana do ia matamaia.
9“To umui sibona dekenai do umui naria namonamo, badina be idia ese umui do idia hakaua lao kaunsolo edia vairanai, bona dubu edia lalonai do idia dadabaia umui. Lau dainai do umui gini gavana bona king taudia edia vairanai, idia dekenai hereva momokani do umui hedinaraia totona.
10To Sivarai Namona bese ibounai dekenai be do idia haroro henia guna.
11Idia ese umui idia hakaua kota taudia vairanai neganai, umui laloa guna lasi dahaka do umui gwauraia, hereva inai neganai do lau henia umui dekenai, badina be umui sibona do umui gwauraia lasi, to Lauma Helaga ese do ia hereva.
12Kakana ese tadina do ia samania, ia mase, tamana danu natuna dekenai unai bamona do ia karaia, natudia danu ese tamadia sinadia do idia samania, idia mase.
13Lauegu ladana dainai, taunimanima ibounai do idia badu henia umui dekenai, to ia gini auka ela bona dokona tauna, be mauri do ia davaria.
14“To umui ese dika rohoroho gauna umui itaia neganai, iena gabu lasi dekenai ia gini — namo duahia tauna ese inai hereva anina ia diba namonamo — unai neganai Iudea noho taudia namo idia heau lao ororo dekenai.
15Ruma ena guhi latanai noho tauna, be namo ia diho lasi ruma lalonai, iena gau abia totona.
16Uma lalonai noho tauna, namo ia giroa lou lasi, iena dabua abia totona.
17Unai neganai rogorogo hahine taudia bona hahine taudia, mai rata inua natudia, madi nega dika do idia davaria!
18Umui guriguri, inai nega dika do ia mai lasi keru neganai.

19Badina unai neganai be nega dika bada, idaunegai Dirava ese tanobada ia karaia ia mai bona harihari, dika unai bamona be lasi, gabeai danu dika unai bamona do ia vara lou lasi.
20Bema unai nega dikadia Lohiabada ese ia hakwadogia lasi, taunimanima ta ia mauri lasi, to ia abia hidi taudia ia laloa dainai, do ia hakwadogia.
21“Bema tau ta ia hamaoroa umui, ‘Umui itaia, Keriso be iniseni,’ o, ‘Umui itaia, ia be unuseni,’ umui abidadama henia lasi.
22Badina be Keriso koikoidia bona peroveta koikoidia do idia vara, toa karadia bona hoa karadia do idia hedinaraia, kahirakahira Dirava ena abia hidi taudia do idia hakaua kerere.
23Umui naria namonamo. Inai gabeai do idia vara gaudia ibounai, be hari lau hedinaraia vadaeni umui dekenai.
24“Unai neganai, nega dikana ia ore murinai, dina do ia dibura, hua danu do ia diari lasi.
25Hisiu guba dekena amo do idia moru, bona guba dekenai idia noho siahu gaudia do idia mareremarere.
26Unai neganai Taunimanima ena Natuna do idia itaia, ori latanai do ia mai, mai siahu bada, mai hairai bada danu.
27Ia ese iena aneru do ia siaia, lai 4 gabudia dekena amo, iena abia hidi taudia do idia haboua, tanobada gabudia ibounai, bona guba gabudia ibounai dekena amo.
28“Umui ese fig au parabole ta, do umui laloa, fig ena rigi maragina ia tubu, bona iena rau toana ia hedinaraia neganai, umui diba lahara negana ia kahirakahira.
29Unai dainai, inai gaudia idia vara umui itaia neganai, umui diba nega be ia kahirakahira, ia ginidae vadaeni iduara dekenai.
30Momokani lau hamaoroa umui, inai nega noho taunimanima idia do mase ore lasi,ela bona inai gaudia ibounai do idia vara vadaeni.
31Guba bona tanobada do idia ore, to lauegu hereva do idia ore lasi.
32“To unai dina bona dina gauna, tau ta ia diba lasi, aneru guba dekenai idia diba lasi, Natuna danu ia diba lasi, to Tamana sibona ia diba.
33“Umui naria namonamo, umui noga noho, badina be inai gaudia idia mai nega umui diba lasi.
34Ia be tau ta hanua daudau dekenai ia lao bamona, iena ruma ia rakatania, iena hesiai taudia dekenai siahu ia henia, idia ta ta mai edia gaukara. Bona ruma biaguna ese iduara naria tauna dekenai ia hamaoroa, ia naria namonamo.
35Unai dainai, umui naria noho, badina umui diba lasi edena negai ruma biaguna do ia mai, adorahi, o hanuaboi momokani, o kokoroku boiboi negana, o dabai.
36Ia mai haraga garina, bona umui mahuta neganai ia ese umui ia davaria garina.

37Inai hereva lau hamaoroa umui, taunimanima ibounai dekenai danu lau hamaoroa, lau gwau, ‘Umui naria noho.’ ”