Text copied!
CopyCompare
Buka Helaga - MAREKO

MAREKO 8

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Unai neganai taunimanima momo idia hebou lou, edia aniani be lasi. Iesu ese iena diba tahua taudia ia boiria, idia dekenai ia hereva, ia gwau,
2“Lau bogahisihisi taunimanima dekenai, badina dina toi lau dekenai idia noho, idia be aniani lasi.
3Bema idia lau siaia lao, idia lao mai hitolo danu, sedira dala dekenai idia moru, hitolo dainai, badina haida be daudau gabuna dekena amo idia mai.”
4Iena diba tahua taudia idia haere henia, idia gwau, “Inai be aniani lasi gabuna, bona hoihoi lasi gabuna, edena bamona aniani ita henia idia dekenai?”
5Iesu ia nanadaia idia dekenai, ia gwau, “Umui emui aniani gaudia be hida?” Idia gwau, “Paraoa 7.”
6Vadaeni taunimanima dekenai Iesu ia hamaoroa, tano dekenai idia helai diho. Bona paraoa 7 ia abia, ia tanikiu henia, bona ia makohia, iena diba tahua taudia dekenai ia henia, idia henia taunimanima dekenai.
7Edia gwarume maragidia haida idia noho, vadaeni Dirava dekenai Iesu ese ia tanikiu henia, gabeai ia gwau, idia danu taunimanima dekenai idia henia.
8Ibounai idia ania, idia boga kunu. Gabeai idia ania lasi gaudia idia haboua. Bosea 7 idia hahonua.
9Aniani idia ania tatau be 4000 bamona. Iesu ese idia ia siaia lao.
10Unai murinai ia bona iena diba tahua taudia ese vanagi dekenai idia guia, idia lao Dalamanuta kahana dekenai.
11Farisea taudia idia mai, Iesu danu idia herevahereva, idia ura toa ta guba dekena amo ia hedinaraia. Idia ura diba, iena siahu be ia bada o lasi.
12Iesu ena lalona ia hisihisi, ia gwau, “Inai nega taudia be dahaka dainai toa ta idia tahua? Momokani lau hamaoroa umui, toa ta inai taudia do idia itaia lasi.”
13Ia rakatania, vanagi dekenai ia guia lou, idau kahana dekenai ia heau lao.
14Diba tahua taudia ese aniani idia mailaia lasi, idia laloaboio, vanagi dekenai paraoa tamona sibona ia noho.
15Ia sisiba goada henia idia dekenai, ia gwau, “Umui naria namonamo, Farisea taudia bona Heroda edia paraoa hatubua gauna umui abia garina.”
16Idia sibona idia herevahereva, “Aniani ita mailaia lasi dainai inai bamona ia hereva.”
17Iesu ese idia edia laloa ia diba, vadaeni idia ia gwau henia, ia gwau, “Badina dahaka umui herevahereva aniani lasi dainai? Umui diba lasi bona laloa namonamo lasi, a? Umui emui lalona be ia koua noho, a?
18Mai matana rua umui noho, to umui itaia lasi, a? Mai taiana rua umui noho, to umui kamonai lasi, a? Umui laloatao lasi, a?

19Paraoa 5 lau makohia bona 5000 dekenai lau henia neganai, ania lasi gaudia dekenai bosea hida umui hahonua?” Idia gwau, “12.”
20“Paraoa 7 lau makohia bona 4000 dekenai lau henia neganai, ania lasi gaudia dekenai bosea hida umui hahonua?” Idia gwau, “7.”
21Ia hereva idia dekenai, ia gwau, “Anina umui do diba lasi, a?”
22Betesaida hanua dekenai idia ginidae. Taunimanima ese matakepulu tauna ta idia hakaua lao Iesu dekenai, idia noia iena imana ia atoa iena latanai.
23Ia ese matakepulu tauna ena imana ia abia, ia hakaua lao hanua murimuri dekenai. Unuseni Iesu ese tau ena matana dekenai ia kanudi, bona iena imana be tau ena latanai ia atoa, ia nanadaia, ia gwau, “Oi itaia dahaka?”
24Matakepulu tauna ese iena matana ia negea, bona ia gwau, “Lau itaia taunimanima, idia be au bamona, idia loaloa.”
25Iesu ese iena imana ia atoa lou tau ena matana dekenai. Iena matana ia negea lou namonamo, vadaeni ia namo lou, bona gau ibounai ia itaia namonamo.
26Iesu ese tau ia siaia lao ena ruma dekenai, ia gwau, “Hanua taudia ta oi hamaoroa lasi.”
27Iesu mai ena diba tahua taudia danu idia lao Kaisarea Filipi kahana hanuadia dekenai. Dala dekenai idia raka neganai, iena diba tahua taudia dekenai ia nanadaia, ia gwau, “Taunimanima idia gwau lau be daika?”
28Idia haere henia, idia gwau, “Taunimanima haida idia gwau oi be Ioane Bapatiso, to haida idia gwau Elia, bona haida idia gwau peroveta tauna ta.”
29Ia nanadaia lou, ia gwau, “Umui laloa, lau be daika?” Petero ia haere henia, ia gwau, “Oi be Keriso.”
30Iesu ese idia ia hamaoroa inai hereva idia gwauraia lasi, bona tau ta do idia hamaoroa lasi.
31Iesu ese diba tahua taudia ia hadibaia, ia gwau, “Taunimanima ena Natuna ese hisihisi momo do ia abia, hanua tau badadia, dubu biagudia, bona taravatu hadibaia taudia ese dohore idia hadikaia, do idia alaia mase, bona dina toi murinai do ia toreisi lou.”
32Inai hereva ia hedinaraia namonamo. Vadaeni, Petero ese ia hakaua siri, ia gwau henia hamatamaia.
33To Iesu ia giroa, iena diba tahua taudia ia itaia, bona ia ese Petero dekenai ia gwau henia, ia gwau, “Satani e, oi lao, Dirava bamona oi laloa lasi, taunimanima bamona sibona oi laloa!”
34Iesu ese taunimanima ia boiria, bona ena diba tahua taudia danu, vadaeni ia hereva henia, ia gwau, “Bema tau ta ia ura lauegu murinai ia raka, ia sibona kopina ena namo do ia laloa lasi, to iena satauro do ia abia isi, bona lauegu murinai do ia mai.
35Badina be ia sibona ena mauri dogoatao tauna ese iena mauri dohore ia halusia, to iena mauri ia halusia lau dainai, bona Sivarai Namona dainai tauna ese iena mauri do ia davaria.
36Tau ta bema tanobada ibounai ia abia, to iena mauri ena lauma ia halusia, dahaka namo dohore ia abia?

37Tau ta be dahaka davana do ia henia iena mauri ena lauma hoia totona?
38Bema tau ta lau dainai ia hemarai, o lauegu hereva dainai ia hemarai, inai Dirava ura lasi bona kara dika taunimanima edia vairanai, Taunimanima ena Natuna danu be unai tau dekenai do ia hemarai, iena giroa mai neganai, iena Tamana ena siahu, mai aneru helagadia danu.”