Text copied!
CopyCompare
Beebaa Dabu - Mark

Mark 11

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1I di nadau lloo adu gi Jerusalem, hoohoo gi nia waahale Bethphage mo Bethany, digaula ne dau i di Gonduu Olib, gei Jesus ga hagau ana dama agoago dogolua gii hula gi mua,
2ga helekai gi meemaa, “Hula gi di waahale dela i golo i gulu mua. Goolua ma gaa dau i golo, ga gidee tama ‘donkey’, digi hana tangada nonua, e daula i golo. Wwedee ina, dagia mai.
3Maa tangada ga heeu boloo, ‘Goolua e hai di gulu aha?’ Gei goolua helekai boloo, ‘Tagi e hiihai e hai hegau ai di maa, ga laha mai laa hagalee duai.’”
4Gei meemaa gaa hula, ga gidee di ‘donkey’ digi madua loo e daula i di ngudu di bontai di hale i taalinga di ala, gaa wwede di maa.
5Hunu daangada i digaula nogo tuu i golo ga heeu gi meemaa, “Goolua e wwede di ‘donkey’ eimaha?”
6Gei meemaa ga helekai nia helekai a Jesus ne hai, gei nia daane aalaa ga dumaalia gi meemaa gii hula ginaadou.
7Gei meemaa gaa dagi tama ‘donkey’ gi Jesus, gaa gahu di manu gi di gahu, gei Jesus gaa gaga gi hongo di maa.
8Digau dogologo gaa holo nadau gahu gi hongo di ala, gei hunu daangada e duuduu mai nadau manga laagau, e magamaga laa hongo di ala, e haaligi di ala.
9Digau ala e hula i mua mono gau ala e dagi mai muli, ga momoogo, “Hagaamuina a God, God gi hagahumalia ina tangada dela e hanimoi i di ingoo o Dimaadua.
10God gi hagahumalia ina tenua o tadau damana go David dela ga dau mai. Hagaamuina a God!”
11Jesus ga ulu gi lodo Jerusalem, gaa hana gi lodo di Hale Daumaha, ga madamada gi nia mee huogodoo ala i lodo. Ga hiahi ia di mee, gei Mee gaa hana gi daha mo di gowaa deelaa, gaa hana gi Bethany mo ana dama agoago dilongoholu maa lua.
12Dono daiaa, gei digaula ga hagatanga labelaa i Bethany, gei Jesus gu hiigai.
13Gei Mee ga gidee di laagau ‘fig’ haga mogowaa, e dau logo ono lau, ga hanadu ginai belee mmada be Ia e gida ana golee i di maa. Gei dono dau adu, nia lau hua ala i golo, idimaa, ma hagalee di madagoaa e huwa ai nia ‘fig’.
14Jesus ga helekai gi di laagau ‘fig’, “Tangada e gai labelaa dana golee mai i di goe ai.” Gei ana dama agoago gu longono ginaadou a Mee.
15I di nadau dau adu hua gi Jerusalem, gei Jesus gaa hana gi lodo di Hale Daumaha, ga hagabagi digau huogodoo ala e huihui mo di huihui gi daha nadau mee. Mee ga hulihuli gi lala nia deebele digau wawaaheei bahihadu, mo nia lohongo o digau huihui mwuroi.
16Gei Mee gu hagalee dumaalia gi tei dangada gi dagidagia ana mee i lodo di Hale Daumaha.
17Mee ga agoago gi digaula, “Ma guu hihi i lodo di Beebaa Dabu bolo God gu helekai, ‘Dogu Hale Daumaha le e haga ingoo bolo di hale hai dalodalo ni digau henuailala huogodoo.’ “Gei goodou guu hai di maa di lohongo hai gaiaa!”
18Nia dagi hai mee dabu, mono gau haga donudonu haganoho ga longono ginaadou nnelekai aanei, gei digaula ga daamada ga halahala di nadau hai belee daaligi a Jesus. Gei digaula e mmaadagu, idimaa, nia daangada dogologo e hagalabagau huoloo nia agoago a Maa.

19Ga hiahi ia di mee, Jesus mo ana dama agoago ga hagatanga gi daha mo di waahale.
20Hagaluada loo dono daiaa, i di nadau hula i hongo di ala, ga gidee di laagau ‘fig’ deelaa, la guu mae aga i lala.
21Peter ga langahia ga helekai gi Jesus, “Tangada Agoago, mmada gi di laagau dela ne haga halauwa Kooe, guu mae!”
22Jesus ga helekai, “Hagadonu ina a God.
23Au e hagi adu gii donu goodou bolo tangada ma ga helekai gi di gonduu deenei boloo, ‘Hana, doo gi lodo di moana,’ geia hagalee manawa logo, e haga donu hua bolo ma gaa hai hua be ana helekai, gei di maa gaa gila.
24Deenei laa, Au e hagi adu bolo goodou ma ga dalodalo e madau di godou mee, hagadonu ina bolo goodou ga hai mee gi di mee dela e madau ai, gei di maa ga dugu adu gi goodou.
25Malaa, goodou ma gaa tuu ga dalodalo, dumaalia gi nia hala o tangada ne hai adu. Gei di godou Damana i di langi ga dumaalia adu gi godou ihala.
26Maa goodou hagalee dumaalia gi nia hala digau ala i golo, di godou Damana dela i di langi hagalee dumaalia gi godou ihala.”
27Digaula gaa dau adu labelaa gi Jerusalem. Di madagoaa hua o Jesus e hanadu gi lodo di Hale Daumaha, gei nia dagi aamua hai mee dabu, mo digau haga donudonu haganoho, mo nia dagi mmaadua ga lloomoi,
28ga heeu, “Ma di mogobuna dagi mai hee dela e hai ai au mee aanei? Ma koai ne dugu adu di mogobuna deenei?”
29Jesus ga helekai, “Au gaa hai dagu heeu hua e dahi, maa goodou ga hagi mai, gei Au ga hagi adu di mogobuna dagi ni ooi dela e hai ai agu mee aanei:
30Hagia mai, di mogobuna a John dela e hai ana babdais, la mai baahi o God, be mai baahi nia daangada?”
31Digaula ga daamada ga lagamaaloo i nadau mehanga boloo, “Gidaadou la ga helekai bolo aha? Maa gidaadou ga helekai, ‘Mai baahi o God’, gei Mee ga helekai, ‘Malaa e aha goodou hagalee hagadonu a John?’
32Maa gidaadou ga helekai boloo, ‘Mai hua nia daangada...’” (Digaula e mmaadagu i nia daangada, idimaa, e dogologo e hagadonu bolo John la di soukohp e donu.)
33Malaa, digaula ga helekai gi Jesus, “Gimaadou e de iloo.” Jesus ga helekai gi digaula, “Au hogi hagalee hagi adu di mogobuna mai hee dela e hai ai agu mee aanei.”