Text copied!
CopyCompare
Kisin Kiraan Kitabuna - Maraka

Maraka 15

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Subaxani saraxarali kuntigine nun yamaan fonne nun sariya karamɔxɔne nun kitisa yamaan birin yi a feen nagidi. E yi Yesu xidi, e yi a xali Pilati fɛma.
2Pilati yi a maxɔdin, a naxa, “Yahudiyane mangan nan i tan na ba?” Yesu yi a yabi, a naxa, “I bata a fala.”
3Saraxarali kuntigine yi Yesu kansun fe wuyaxi ra.
4Nanara, Pilati mɔn yi a maxɔdin, a naxa, “I mi e yabin ba? A mato, e bata i kansun fe wuyaxi ra.”
5Yesu mi tin fala yo tiyɛ. Pilati yi kabɛ na ma kati!
6E yi darixi nɛn kasorasa keden beɲinɲɛ sali lɔxɔni, yamaan na naxan ma fe fala.
7Na waxatini xɛmɛna nde yi na naxan yi xili Baraba, a yi kasoni e nun muxu murutɛxin naxanye keli mangan xili ma, e faxan ti.
8Yamaan yi fa Pilati mafan, a xa a dari feen liga e xa.
9Pilati yi e maxɔdin, a naxa, “Ɛ waxi a xɔn ma n xa Yahudiyane mangan beɲin ɛ xa?”
10Amasɔtɔ a yi a kolon a saraxarali kuntigine Yesu soxi a yii xɔxɔlɔnyaan nan ma.
11Koni saraxarali kuntigine yi yamaan nadin, alogo Pilati xa Baraba nan beɲin.
12Pilati mɔn yi falan ti yamaan xa, a naxa, “Ɛ naxan xilima fa fala a Yahudiyane mangana, n xa nanfe liga a ra?”
13E yi sɔnxɔ, e naxa, “A gbangban wudin ma!”
14Koni Pilati yi e maxɔdin, a naxa, “A fe ɲaxin mundun ligaxi?” Koni e sɔnxɔn yi siga gboɛ ayi, e naxa, “A gbangban!”
15Pilati yi tin a xa yamaan nafan feen naba. Nanara, a yi Baraba beɲin e xa. A yi yamarin fi a Yesu xa bulan, e yi a gbangban wudin ma.
16Yamana kanna sofane yi Yesu xali yamana kan banxini, sofane ganla birin yi e malan.
17E yi doma mamiloxin nagodo a ma, e wudi yii ɲali kanne dɛnbɛ kɔmɔtin na mangaya taxamasenna ra, e yi a so a xunna.
18E yi lu a magelɛ, e naxa, “I xɔnyɛ, Yahudiyane mangana!”

19E yi tamina nde tongo, e lu a bɔnbɛ a xunna ma, e yi e dɛgen namini a ma, e yi e xinbi sin a yɛtagi, e a binya mageleni.
20E to yelin a magelɛ, e doma mamiloxin ba a ma e mɔn yi a maxidi a gbee dugine yi. Na xanbi ra, e yi siga a ra a gbangbandeni wudin ma.
21E yi lan xɛmɛna nde ra naxan yi xili Simɔn Sirɛni kaana, Alesandire nun Rufu fafe. A yi kelima xɛɛn ma siga taani. E yi a karahan a xa Yesu faxa wudin tongo.
22E yi siga Yesu ra han na yireni dɛnaxan xili Gologota, naxan bunna nɛɛn, “xun xɔri yirena.”
23E yi mirihi nun manpaan basanxin so Yesu yii alogo a xa a min, nde yi ba tɔrɔyaan na, koni a mi tin a rasuxɛ.
24Awa, e yi a gbangban wudin ma, e yi masɛnsɛnna ti lan a dugine yitaxun feen ma.
25E yi a gbangban wudin ma soge raxɛnxɛn waxatini.
26E yi a kansun kɛdin sɛbɛ fa fala “Yahudiyane Mangan nan ito ra.”
27E yi muɲade firin gbangban wudine ma Yesu fɛma, keden a yiifanna ma, keden a kɔmɛnna ma.
28Kitabuna falan bata kamali nayi, a naxa, “A yatɛ nɛn alo fe ɲaxi rabane.”
29Dangu muxune yi a makonbi e yi e xunni maxa, e naxa, “Ee! I tan naxan Ala Batu Banxin kalama, i yi a ti soge saxan bun ma,
30awa, iki, godo i keli wudin kɔɛ ra, i yi i yɛtɛ rakisi!”
31Saraxarali kuntigine nun sariya karamɔxɔne fan yi Yesu magele na kiini, e yi a fala e bode xa, e naxa, “A bata bonne rakisi, koni a mi nɔɛ a yɛtɛ rakisɛ!
32Nxu xa Alaa Muxu Sugandixina, Isirayila mangan to godɛ iki keli wudin ma alogo nxu xa dɛnkɛlɛya a ma!” Muxun naxanye yi gbangbanxi wudin ma a fɛma, ne fan yi a makonbi han!
33Dimin yi so yiren birin xun na yanyi tagini han se din waxatin yi maso.
34Na waxatini, Yesu yi gbelegbele a kon xuini lengben, a naxa, “Eli, Eli, lama sabakitani?” Na bunna nɛɛn fa fala, “N ma Ala, n ma Ala, i n nabeɲinxi nanfera?”
35Muxuna ndee yi tixi na yi, na ndee yi a xuiin mɛ, e naxa, “Ɛ tuli mati, a Nabi Eli xilima!”
36E tan nde yi dugi dungin tongo, a siga a giyɛ, a sa a sin minse muluxunxini, a yi a so wudin xun na, a yi a ti Yesu xa. A yi a lan Yesu dɛɛn ma, a naxa, “A mamɛ, nxu xa a to xa Nabi Eli a ragodɛ keli wudin kɔɛ ra!”

37Yesu yi a xuini te fangan na, a faxa.
38Dugin naxan yi singanxi Ala Batu Banxin tagi, na yi bɔ firinna ra, fɔlɔ a xunna ma han a labena.
39Sofa Kuntigin naxan yi tixi wudin yɛtagi nun, na yi Yesu xuiin mɛ, a yi a faxa kiin to, a naxa, “Alaa Dii Xɛmɛn nan yi a ra yati!”
40Ɲaxanla ndee yi tixi wulani, e a matoma. Mariyama Magadala kaan yi ne yɛ nun, e nun Mariyama, Yaki xuri nun Yose nga e nun Salome.
41Ne nan yi biraxi a fɔxɔ ra Galile yamanani nun a malideni. Ɲaxalan wuyaxi gbɛtɛye fan yi na naxanye fan fa a fɔxɔ ra Yerusalɛn taani.
42Ɲinbanna bata yi a li. Yuma lɔxɔn nan yi a ra Matabu Lɔxɔn nan yi na xɔtɔn bode.
43Yusufu Arimate kaan yi fa, muxu gbeen nan yi a ra kitisane malanni, naxan fan yi Alaa mangayaan mamɛma, na yi susu sigɛ Pilati fɛma a maxɔdindeni Yesu binbina fe ma.
44Pilati na mɛ waxatin naxan yi fa fala a Yesu bata faxa, a yi tɛrɛna na falan na. A sofa kuntigin xili, a yi a maxɔdin xa Yesu bata faxa.
45Pilati to sofa kuntigina falan mɛ, a yi yamarin fi, a e xa Yesu binbin so Yusufu yii.
46Yusufu yi kasangenna sara, a yi a binbin nagodo, a yi a kasangen, a sa a maluxun gaburun na fanye kui gexini alo faran yili. Na xanbi ra, a gɛmɛ gbeen makutukutu gaburun dɛ ra.
47Mariyama Magadala kaan nun Mariyama bonna, Yose nga, ne yi a matoma e Yesu sa dɛnaxan yi.