Text copied!
CopyCompare
Kisin Kiraan Kitabuna - Maraka

Maraka 8

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Na waxatini, yama gbeen mɔn yi malan. Donse to mi yi na, Yesu yi a xarandiine xili a fɛma, a yi a fala e xa, a naxa,
2“N bata kininkinin yamani ito ma, amasɔtɔ e bata soge saxan ti n fɛma. Donse yo mi fa e yii iki.
3Xa n na e kamɛtɔne rasiga e konne yi, e sa fugama a ra nɛn kira yi amasɔtɔ e tan ndee kelideni kuya.”
4A xarandiine yi a yabi, e naxa, “Donseen sɔtɔn minɛn yi wulani ito yi naxan e lugɛ?”
5Yesu yi e maxɔdin, a naxa, “Buru xun yoli ɛ yii?” E yi a yabi, e naxa, “Solofere.”
6A yi a fala yamaan xa, a e xa dɔxɔ bɔxɔni. A yi na buru xun soloferen tongo, a barikan bira Ala xa, a yi e yigira, a yi e so a xarandiine yii, a e xa e yitaxun yamaan na. Awa, xarandiine yi a liga na kiini.
7Yɛxɛdina ndee fan yi e yii. Yesu yi barikan bira ne fan ma fe ra. A yi a fala xarandiine xa, a naxa, a e xa ne fan yitaxun yamaan na.
8Muxune birin yi e dɛge, e yi lugo ken! Xarandiine yi na dɔnxɛ dungi dungine matongo, e debe solofere rafe ne ra.
9Xɛmɛne gbansanna, e muxu wuli naanin nan ɲɔxɔn yi a ra. Nayi, Yesu yi e rasiga.
10Na waxatin yɛtɛni, e nun a xarandiine yi so kunkin kui, e siga Dalamanuta yamanani.
11Farisi muxuna ndee yi fa, e Yesu tandi fɔlɔ. E yi waxi a bunba feni, e yi a maxɔdin, a xa taxamasenna nde liga sa keli ariyanna yi.
12Yesu yi kutun sununi ki faɲi, a yi a fala e xa, a naxa, “Nanfera to muxune taxamasenna nde maxɔdinma? N xa ɲɔndin fala ɛ xa, e mi taxamaseri yo toma.”
13Na xanbi ra, a yi keli e fɛma, a mɔn yi te kunkin kui, a yi dangu daraan bode fɔxɔn na.
14Nba, xarandiine yi ɲinan, e mi siga buru ra e yii fɔ buru xun keden pe, na nan yi kunkin kui.
15Yesu yi e yamari, a naxa, “Ɛ a liga ɛ yeren ma Farisi muxune nun Herode a muxune buru rate sena fe yi.”
16E yi falan ti e bode tagi, e naxa, “A ito falan nɛn bayo buru mi en yii.”
17E yi naxan falama, Yesu yi na kolon. Nanara, a yi e maxɔdin, a naxa, “Ɛ falan tima nanfera fa fala buru mi en yii? Ɛ mɔn munma a yɛɛ to ɛ munma xaxili sɔtɔ? Ɛ bɔɲɛn nan xɔdɔxɔ ba?
18Yɛɛna ɛ ma ba, ɛ mi sese toma? Ɛ tunla na koni ɛ mi fefe mɛɛn ba? Ɛ bata ɲinan ba,

19n to muxu wuli suulunna dɛge buru xun suulunna ra, ɛ debe yoli rafe a dungi dungi dɔnxɛne ra?” E yi a yabi, e naxa, “Fu nun firin.”
20Yesu mɔn naxa, “N to muxu wuli naaninna dɛge buru xun soloferen na, ɛ debe yoli rafe a dungi dungi dɔnxɛne ra?” E yi a yabi, e naxa, “Solofere.”
21A yi e maxɔdin, a naxa, “Ɛ munma a famu ba?”
22Nba, Yesu nun a xarandiine to sa Betasada taan li, muxuna ndee yi fa xɛmɛ danxutɔɔn na Yesu fɛma. E yi a mafan, a xa a yiin sa danxutɔɔn ma.
23Yesu yi danxutɔɔn yiin suxu, a yi siga a ra taa xanbin na, a yi a dɛgen sa xɛmɛn yɛɛne ma, a yi a yiine sa a ma, a yi a maxɔdin, a naxa, “I sena nde toma ba?”
24Xɛmɛn yi a yɛɛn nate, a naxa, “N muxune toma, koni e luxi alo wudi binle nan sigan tima.”
25Yesu mɔn yi a yiine sa xɛmɛn yɛɛne ma. A yɛɛne yi rabi, a yi seene yigbɛ ki faɲi!
26Yesu yi a rasiga a konni, a naxa, “I nama fa xɛtɛ taani sɔnɔn de!”
27Na xanbi ra, Yesu nun a xarandiine yi siga Sesariya rabilinna taane yi Filipi yamanani. Yesu yi a xarandiine maxɔdin kira yi, a naxa, “Yamana a falama a nde n tan na?”
28E yi a yabi, e naxa, “Ndee naxa, a Yoni Marafu Tiina. Bonne naxa, a Nabi Eli nan i tan na, koni ndee gbɛtɛye fan naxa, a nabina nde nan i tan na.”
29Yesu yi e maxɔdin, a naxa, “Ɛ tan go? Ɛ tan naxa a di? Nde n tan na?” Piyɛri yi a yabi, a naxa, “Alaa Muxu Sugandixin nan i tan na.”
30Awa, Yesu yi e yamari, a e nama a fe fala muxu yo xa.
31Na xanbi ra, Yesu yi a xarandiine xaran fɔlɔ, a naxa, a fɛrɛ mi na fɔ a tan Muxuna Dii Xɛmɛn xa tɔrɔ wuyaxi sɔtɔ. A naxa, a yamaan fonne nun saraxarali kuntigine nun sariya karamɔxɔne e mɛma a ra nɛn, e yi a faxa. A soge saxandeni, a yi keli sayani.
32A yi ito yɛba e xa ki faɲi. Nanara, Piyɛri yi a ba bonne fɛma, a yi a maxadi fɔlɔ.
33Koni Yesu yi a yɛɛ rafindi e ma, a yi a xarandiine mato, a Piyɛri maxadi, a naxa, “Setana, fata n ma! I mi i mirima Alaa feene ma fɔ adamadiine.”
34Yesu yi yamaan xili a fɛma e nun a xarandiine. A yi a fala e xa, a naxa, “Xa muxu yo waxi bira feni n tan fɔxɔ ra, a xa a mɛ a yɛtɛ ra, a yi a faxa wudin tongo, a bira n fɔxɔ ra.
35Amasɔtɔ naxan waxi a niin nakisi feni, na bɔnɔma a yi nɛn. Koni naxan na bɔnɔ a niini n tan nun n ma falan Xibaru Faɲina fe ra, na kisima nɛn.
36Xa muxun dunuɲa birin sɔtɔ, a bɔnɔ a niini habadan, tɔnɔn mundun na ra?

37Muxun nɔɛ nanse fiyɛ, a mɔn yi a niin sɔtɔ?
38Awa, xa muxun yagi a tiyɛ n tan nun n ma fe falana fe ra hakɛ kanne nun nafigine yɛɛ ra iki, n tan Muxuna Dii Xɛmɛn fan yagima nɛn na kanna fe ra, nxu nun maleka sariɲanxine na fa waxatin naxan yi n Fafe Alaa binyeni.”