Text copied!
CopyCompare
Uwait nugau Ze Naliu - Mak

Mak 15

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Em wagena, umaseu, Uwait ula dacanemen dudu banban, Zuda dudu banban, kasai ze tapaimaranem dudu, kaunsel dudu unum abai ereg agen Yesus webi, noumabun ze patemen. Go Yesus us sil ebeg kiai maimai, Pailot nugau ebeg ebu mabun imai betemen.
2Betena, Pailot nug Yesus kanabai aureun “Na Zuda agal gumarabun du banou ta?” Yesus nug koli aureun “Go na anem gotal.”
3Uwait ula dacanemen dudu banban agen gonugau enib ebu polu ze asiu memen.
4Guzenina, Pailot nug kolital kanabai aureun, “Na koli ze mabun einen utem? Na ze go nait enim ebu mem, na duab tam ta?”
5Bo, Yesus nug ze tub koli aurab tam. Guzenina, Pailot go dabeleu asiu oun.
6Agal Imabun Ziwas Zobu wanib Pasowa ebu, Rom agal gumaraneu du banou nug wai tutak tutak ziwas go ebu du tub hiacaranem zau oug dacaneu utena, unaneu. Duailel agtal alai gotulaimai, du tub utena, unabun aurina, go du utena, unacaneu.
7Ziwas go ebu, du tub gonugau wanib Barabas go hiacaranem zau oug dareun. Getal uzan go dudu agal gumaraneun du banou abai alalina, Barabas nug du tub wina, noumeun. Guzenaimai, go hiacaranem zau oug hina dareun.
8Duailel asiu agen zoimai, Pailot guzenai kanabemen “Na Pasowa imabun ziwas umkoskos du tub hiacaranem zau oug dareun utena, unaneu. Ulis na igul go guzental guzenamam.”
9Guzenai aurina, Pailot nug koli awareun, “Iz Zuda agal gumaraneu du banou utemin, ag abai bitamau en dabelemen ta?”
10Pailot go abiu Uwait ula dacanemen dudu banban go Yesus nugau igul naliu en aiag sisilina, gonun, go waugab imai alemen. Guzenaimai, gonug ze go kanabareun.
11Bo, Uwait ula dacanemen dudu banban agen duailel dabuiag pataimai, awaremen, “Pailot auran, ‘Barabas utemen, unamau.’ guzenai auran.”
12Guzenina, Pailot nug kolital kanabareun, “Du e go Zuda agal gumaraneu du banou anem, iz erunai?”
13Goagen gusig ulemen “Go a gegeulanau ebu noumabun asai men.”
14Pailot nug awareun, “Einen? Go ein igul eg meun?” Goagen kagagai, ulaimai, enemen, “Go a gegeulanau ebu asai men!”
15Duailel agal oiagab naliu usalabun Pailot nug Barabas utena, waneun. Guzenaimai, go nug Yesus malai dudu agal ebeagab ebu mina, goagen esalau sul oimai, malai dudu ipal maren, agen mui go a gegeulanau ebu asai mabun imai betemen.
16Malai dudu agen Yesus Pailot nugau zaueim, wanib Pretoriam, imai beteimai, malai dudu ipal zaueim dacanemen ereg ularen, alai gotulemen.
17Guzenaimai, malai dudu agen tibur galau epeu pet tub tugai moroimai, kulam us huiau tub oimai, kukotoimai, gonugau gagalig ebu mai moromen.
18Goagen gusig auremen, “Na Zuda agal gumaranem du banou, ig nait wanim ulapwag mem.”

19Goagen kabit sil gonugau gagalig koli koli waimai, enib ebu sino oromen. Go go waugab taubib waimai, du banou sul gonugau wanib wag pet memen.
20Go guzenai ze biabial kuai auraimai, koli tibur galau epeu go ebuan oi heimai, gonugau tibur galau koli arugai moromen. Guzenaimai, go go a gegeulanau ebu asai mabun imai betemen.
21Rom agal malai dudu agen Yesus a gegeulanau ebu wai mabun abu ebu imai bete betena, du tub go Sairini uzanan, Aleksanda zaug Rupus al go agal memeag, ban uzan siabun aleun. Gonugau wanib Saimon. Go go abu ebu tuloroimai, gusig pataimai, Yesus nugau a gegeulanau oimai, Saimon gamai morona, go Yesus sesamorai beteun.
22Go Yesus em tub wanib Golgota imai betemen. Go em wanib zebigeg enai ‘eb gagalig gulam’.
23Guzenaimai, goagen wain ze tub marasin munug wanib ‘mair’ mui, maimai, kekulaimai, Yesus zimaun aimai murabun emen. Bo, Yesus go zab uteun.
24Guzenaimai, goagen Yesus a gegeulanau ebu asai memen. Gonugau tibur galau ecesab mui go doumai wabun aimai onanem aiwag oimai, onemen.
25Am zuna, amameg sai naliu (9) sul, go go a gegeulanau ebu noumabun asai memen.
26Ze go duailel agen getal gonugau wanib ebu ze memen, gonugau gagalig tabaugab guzenai sikut wai memen, ‘Zuda agal gumaraneu du banoug.’
27Goagen dudu aliag go igul eg memen imaraimai, du tub Yesus nugau ebeg naliu eiman asai memen, tub ebeg nanai eiman asai memen.
28Guzenaimai, Uwait nugau Ze getal sikut weun go iboreun, “Goagen dudu eg abai ereg tularai memen.” Ze go petak usaleun.
29Duailel agen abu eiman beten zonen aimai, go uligaimai, gagaliag kunkunaimai, ze biabial kuai auraimai, enemen, “A! Na guzenai anem, na Uwait ecesab muranemen zau banou tigalaimai, ziwas ainarai sag koli zau awau mai.
30Guzenanem, nagtal koli nait enim isanoroimai, a gegeulanau ebuan utei non!”
31Uwait ula dacanemen dudu banban mui, kasai ze tapaimaranem dudu mui, agen han guzental ze biabial kuai auremen, “Go duailel ipal isanareun, go nugtal koli gonugau enib isanorabun iborain tam!
32Go Kristus, Zuda agal gumaraneu du banou king zob, go a gegeulanau ebuan utei nuba, ig go peimai, igual oigeb go en petak mamam zob.” Zob dudu aliag go han go guzental ze biabial kuai awaremen.
33Am ban, am ameg ula ebu, am ilab tam, em unum umutai sul usalai betei amameg ainarai una una umusig meun.
34Guzenai daren daren, am ameg ainarai mabun ina, Yesus nug guzenai uleun, “Eloi, Eloi, lama sabaktani.” Ze go bigeg enai ‘Izal Uwait, izal Uwait, na einen iz utilem?’
35Guzenina, duailel ipal go ebu tapai daremen, goagen ul go doimai, enemen “Ag go don! Du gue go Elaiza ulorou.”
36Guzenaimai, du tub nug pigai beteimai, e tub ambig sul oimai, wain ze munug oug maimai, ait kabit ebu maimai, Yesus zimau en aimai murabun dabeleimai, duailel awareun, “Ig gumei damun, Elaiza nug alai, go a gegeulanau ebuan imai numau ta, uligai dab.”

37Ziwas go ebutal, Yesus nug gusig ulaimai, go nugtal gonugau dorog utei wanena, noumeun.
38Guzenina, laplap Uwait ecesab muranemen zau banou zaueim asai memen dareun, ulatal bigagai noi betei, aliag usaleun.
39Malai gumaraneu du banou go Yesus waugab eregtal tapai daimai, gonugau ul eun doimai, go noumeun igul uligaimai, gonug eneun, “Petak pet, du go gue Uwait nugau Nag!”
40Ailel ipal agen tubaiman tapai daimai, uligai daremen. Go ailel ula, air tub gonugau wanib Maria go Magdala uzanan, air tub gonugau wanib Maria go Zems zaug Zosep goagal anaiag, (Zems go ginampet ananem), air tub gonugau wanib Salome mui, daremen.
41Ailel go getal Yesus Galili agaig daren, go isanorabun sesamorai bitanemen. Ailel ipal asiu go Yesus dual ereg Zerusalem uzaneim alemen, go han ereg daremen.
42Go Fraide, ecesab kasarabun ziwas. Ginam Zobu go Zuda agal imabun ziwas. Guzenaimai, umusig mina, du tub gonugau wanib Zosep go Arimatea uzanan, go Zuda gumaraneun dudu banban agal salau zaiag, go nug Uwait em e gumabun koli alamau aimai gumei dacaneun. Go Pailot uminurab tam, waugab beteimai, Yesus nugau noumeun enib oimai, aizau ob oug hiabun kanabeun.
44Pailot nug Yesus pigai noumeun ze doimai, go esilakeun. Go dudu ipal palautaren, malai gumaraneu du banou alai aurina, go alina, Pailot nug kanabeun, “Yesus noumeun ta?”
45Malai du gonug io aurina, Pailot nug Zosep aureun, “Iboi, na eb noumeun enib oi unamam.”
46Guzenina, Zosep nug tibur galau ipal ausiau gau maimai, Yesus nugau noumeun enib a gegeulanau ebuan oimai, tibur galau sil kuloroi maimai, aizau ob oug meun. Guzenaimai, aiwag banou oimai, aizau ob ogusau tapelai meun.
47Maria go Magdala uzanan, Maria go Zosep nugau anag dual go Aramatia uzanan Zosep nug Yesus go aizau ob oug meun pemenin.