Text copied!
CopyCompare
Naꞌ Markus - Markus

Markus 15

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Mbi nok-nok anaꞌ, atoin afeek lasi ok-okeꞌ, sin maꞌakool he naꞌmaet Jesus. Nalail sin nfuut neik Jesus nnao he natae gubernur Pilatus.
2Olas sin nnaon ntenuk gubernur, in ntoit Jesus nak, “On mee? Maneꞌo-maneꞌo Ho leꞌ ii, atoni Jahudi in Uisf aa es leꞌ Ho?” Jesus natae mnak, “Hao. Ho muꞌuab nane namneo. Es leꞌ Au.”
3Oke te, ꞌnakaf akama Jahudi sin naꞌuab neu gubernur mnak, “Atoni ije In saant in nafau nok!” Ma sin natoon Jesus In saant in meseꞌ-meseꞌ.
4Nalail gubernur ntoti ntein Jesus mnak, “Ho ka mneen maan fa sin molok nae? Sin nasanat Ko namfa-faub ee. Ati Ho msuil maan sin feꞌ!”
5Mes Jesus ka natae naan fa lasi fuaf es, tal antee gubernur namkakan.
6Mbi toon-toon, atoni Jahudi kalu nmoꞌen fesat neu Pasku, gubernur biasa nfee sonaꞌ neu atoin amfaut in he sin nleek tuaf es mbi paꞌan, he nafeitn ee.
7Olas nane, nmuiꞌ atoin huuk es mbi paꞌan, in kanan, Barabas. Unuꞌ sin nhuku, fun in ntanhaiꞌ pah Roma in plenat, ma in naꞌmaet atoni msat.
8Fun natuin fesat Pasku nmoeꞌ he mpaumaak en, toob amfaut in nnaon neu gubernur Pilatus, ma nkoa mnak, “Paꞌ gubernur! Pasku he mpaumaak en! Kalu nabeiꞌ, gubernur mufetin maan tuaf es naꞌko paꞌan, on leꞌ toon-toon.”
9Nalali te, gubernur natae mnak, “Kalu on nane, au ufetin ꞌeu sikau? On mee, kalu au ufetin ꞌeu atoni Jahudi sin Usif? Hi mloem, ka?”
10Gubernur naꞌuab on nane te, fun in nahiin nalali ee, ꞌnakaf akama Jahudi sin neik Jesus neem neu ne, fun sin neek in nasꞌunu ꞌnaek neu Jesus.
11Mes ꞌnakaf akama sin naꞌkokeꞌ naꞌsekeꞌ atoin afaut in, he sin ntoit gubernur nak, “Hai ka mlomi fa! Mufeitn ahaa Barabas!”
12Nalail, gubernur ntotin ntein sin mnak, “Kalu he on nane, au he usaꞌan ꞌeu Jesus, es leꞌ sin nteek Ee, ‘Usif Jahudi’?”
13Mes sin ok-okeꞌ naꞌbaꞌan mnak, “Miꞌmate he! Mkuus Ee heꞌ neu hau nehe!”
14Nalail, gubernur ntoti mnak, “In nasanab saaꞌ? Au ꞌnoon ulail In saant in aa be, mes au ka ꞌiit ꞌaan fa In sanat naꞌko In tuan!” Mes sin ok-okeꞌ naꞌbaꞌan nahel-helan mnak, “Miꞌmate he! Mkuus Ee neuba hau nehe nai!”
15Fun natuin gubernur he namlileb atoin amfaut sin neek in, es on nane, in nafetin neu Barabas, natuin neu sin aꞌloemk in. Nalali te, in nleul atoin apaot in, he nnao nteop Jesus neik fleub.Nteop nalali, solaul sin neik Jesus, he nnaon nkuus naꞌmaet Ee neu hau nehe.
16Nalali te, solauls in nheel neik Jesus nnao neu sin kintal nanan. Mbi nane, sin noꞌen sin aok-biak in batalyon es he nabuab ok.
17Sin nsabaul Jesus neik sabalu ꞌnaek es, leꞌ mtaas-umub on leꞌ uisf in sin sabalu. Oke te, sin naꞌkanoꞌ soeb es neik kalilaꞌ. Ma sin nkekas soeb kalilaꞌ nane neu Jesus In aꞌnakan, he npiul naꞌmamoel Ee on leꞌ nait usif feꞌu ma maꞌsoeb noni.
18Nalali te, sin ok-okeꞌ nabees naꞌmamoel Ee mnak, “Salamat Usif Jahudi!”

19Oke te, sin asfaamb ok nabees he naseon Jesus. Ma nalail, sin mpulan hape neu In human haef-haef. Ma sin ntepo neik tes neu In aꞌnakan.
20Sin naꞌleꞌuf nalali, ma sin nhuis nain sabalu ꞌnaek nane. Ma natai nafain Ee, In sabalu. Nalali te, sin nheel neik Jesus mpoi naꞌko koot Jerusalem, he nnaon nkuus Ee neu hau nehe tala nmaet.
21Olas sin mpoi nnaon naꞌko Jerusalem, mbi lalan tnanan, sin naꞌeuk nok tuaf es naꞌko koot Kirene. In kana, ꞌnaef Simau. In leꞌ nane, Aleksander ma Rufus sin amaf. In fa niit sa ntaam neem neu Jerusalem, mes solauls in nhuuk nataub ee, ma naseek ee he nloiꞌ Jesus In hau nehe.
22Sin nheel neik Jesus nnao neu baal es, kana Golgota. (In aꞌnaona nak, ‘bale nuiꞌ nakaf’.)
23Mbi nane, sin he naꞌinut Jesus tua kaes maꞌninu leꞌ anselo nok malo, henati In npulai menas. Mes Jesus ka nloem fa he niun.
24Nalali te, sin nkuus naꞌpetiꞌ Jesus neu hau nehe. Ma sin naꞌhakeꞌ hau nehe nane, lof on leꞌ leuk sio nok-nokaꞌ. Oke te, solauls in nhosun ketaꞌ he sikau es manaaꞌ neik Jesus In bael abtais.
26Nalali te, sin nluul neu haub been es, nak, “Ije, atoni Jahudi sin Usif” Ma sin nkuus ee neu In fufun. Sin npaek laes fuaf ii, he nfani takaf he naꞌmaet Jesus.
27Mbi nane msat, sin nkuus naꞌmaet atoin abakat nua. Es mbi Jesus In banapan aꞌneꞌu, ma es mbi In banapan aꞌliij.
28On nane te, sin ntao natuin saaꞌ leꞌ es matuꞌi mnani mbi Uisneno In Sulat mnak, “Sin nmoeꞌ Ee on leꞌ atoin abakat.”
29Aleꞌ atoni mfaun leꞌ nnaon natuin lalan nane, sin napeen niit Jesus makusaꞌ mbi hau nehe. Ma sin nkiuꞌ niin ma namaeb Jesus mnak, “Hoi! Ho nteek naan Ko nak, Ho leꞌ ii nabeiꞌ mpukai main Uisneno In Uim Onen Uuf. Nalali te, nak mufeen mufaniꞌ mbij ahaa neno teun in nana, ka?
30Ati Ho msaun muꞌko hau nehe nane, ma muꞌsoin om kuum nai! Mmoeꞌ on nane, he niꞌ hai mpalsai Ko, mak Ho leꞌ ii, maneꞌo-maneꞌo Uisneno In Anah.”
31ꞌNakaf akama Jahudi sin amsat namaeb Jesus mnak, “In nabeiꞌ naꞌsoi atoni bian, mes In ka nabeiꞌ fa naꞌsoin on kuun!
32In nteek In tuan nak, ‘Kristus’, leꞌ Uisneno nleek nani naꞌko unuꞌ. Ma atoni bian nteke nak, In leꞌ ije, pah Israꞌel in Usif. Kalu he namneo on nane, ati In nsaon naꞌko hau nehe nane, he niꞌ hit tpalsai Je.” Atoin abakat sin nua leꞌ makusaꞌ sin ok-okeꞌ nok Jesus mbi hau nehe, sin namaeb Jesus amsat.
33Nalali te, meisꞌokan nꞌaom bale nane, naꞌko maans aa naheun tala ntee leuk tenuꞌ mamabeꞌ.
34Mbi leuk tenu mamabeꞌ, Jesus ankoaꞌ neik sin laes Aram mnak, “Eloi! Eloi! Lema Sabaktani?” (In aꞌnaonaꞌ nak, “Au Usiꞌ! Au Usiꞌ! Anasaaꞌ te Ho mnao musaitan Kau on ii?”)
35Nmuiꞌ atoni bian mbi nane, sin nnenan Jesus naꞌuab on nane. Ma sin nak, “Hoi! Ati mneen miit nae feꞌ. Jesus noꞌen Elia, Uisneno In mafefaꞌ unuꞌ!”
36Nalali te, tuaf es naen annao nait aniꞌteꞌi he nkeep ee neu tua kaes maꞌninuꞌ. Ma he mpuneꞌ neu tes in tunan, ma he nalamib neu Jesus In lulun he nmusi. Nalali te, atoni nane namolok mnak, “Ati tpao he tail tiet ee! Kais-kais naꞌi Elia neem nasaunt ee naꞌko hau nehe ii.”
37Nalali te, Jesus ankoaꞌ antein, ma In nmaet.

38Mbi Uim Onen Uuf, nmuiꞌ toli maꞌpiꞌi he nakiin naan Uisneno In Keꞌan Akninoꞌ. Namnees on leꞌ Jesus In snaas nanatfeek, ma toil enoꞌ nane natpius mbati nua, naꞌko tunan tala ntee haen.
39Mbi Golgota, nmuiꞌ solalus ꞌnaakf es leꞌ anhaken npao Jesus In hau nehe. Olas in niit Jesus anmaet, in namkaak, ma in naꞌuab nak, “Haes! Atoni ije maneꞌo-maneꞌo Uisneno In Aan Mone!”
40Ma nmuiꞌ bifeel sin fafauk leꞌ napeen niit naꞌko ꞌloꞌo Jesus In aꞌmaten. Sin leꞌ nane, es unuꞌ nhae neu Jesus sin mbi Galilea. Sin leꞌ nane, es leꞌ bi Salome, bi Maria naꞌko kuan Makdala, ma nok bi Maria es antein (naꞌ Yakobus abaut ma nok naꞌ Yoses sin enaf), ma nok bifeel namfau msat leꞌ sin neem ok-okeꞌ nok Jesus mbi Jerusalem.
42Nalali te, nmuiꞌ tuaf es naim lalan he nasanut Jesus In aon taꞌun naꞌko hau nehe nane. Atoni nane, in kanan naꞌ Yusuf. In naꞌko kuan Arimatea. In atoin afeek lasi akama Jahudi msat. In atoin alekot. Ma in mpao plenat Uisneno leꞌ he neem. Jesus nmaet nok neon nimaꞌ. Mbi in nmeu-nokaꞌ nane, atoni Jahudi sin neon onen. Es on nane te, mbi neon nimaꞌ naan, naꞌ Yusuf he nasanut nahuun Jesus In aon nitun. Nalail in nahelan in nekan, ma nnao ntoit Jesus In aon nitun naꞌko gubernur Pilatus.
44Olas gubernur nneen naꞌ Yusuf in haan totis on nane, in namkaak. Ma naꞌuab nak, “Hoe! Atoni nane nmaet sabake, he! Au ꞌakat feꞌ ka nmaet!” Ma in nleul atoni he noꞌen solaul aꞌnakaf nane, ma in ntoti mnak, “On mee? Jesus nane, nmaet nalali, ka, aiꞌ feꞌ kah?”
45Solalus ꞌnakaf nane, natae mnak, “Namneo. In nmaet naꞌko lelo, Amaꞌ.” Gubernur nneen on nane te, in nafetin naiꞌ Yusuf he nnao nait Jesus In aon nitun.
46Nalali te, naꞌ Yusuf nnao neu Golgota. Ma in nasanut Jesus In aon nitun naꞌko hau nehe. Ma in nꞌaum nane neik toil feꞌu leꞌ maꞌupaꞌ. Olas nane, sin fa niit sa ntoiꞌ nalail bool fatu neu amates. Ma sin nasnoon nataam Jesus In aon nitun neu bool fatu nane. Oke te, sin nahuil fatu ꞌnaek es neu bola nane in nesun, he naꞌeke lek-leok. Nalail, naiꞌ Yusuf sin nnaon nfanin.
47Olas nane, bi Maria naꞌko kuan Makdala, nok bi Maria bian antein (naꞌ Yoses in enaf), sin nnaon natuin ntenuk nane msat. Sin nua sin natakaꞌ lek-leok bale leꞌ sin nataam Jesus In aon nitun.