Text copied!
CopyCompare
Kisin Kiraan Kitabuna - Maraka

Maraka 16

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Matabu Lɔxɔn to dangu, Mariyama Magadala kaan nun Mariyama, Yaki nga nun Salome yi latikɔnɔnna sara alogo e xa sa a sa Yesu binbin ma.
2Xatin xɔtɔnni sogen te waxatini, e yi sigama gaburu dɛɛn na,
3e yi e bode maxɔdin, e naxa, “Nde gɛmɛn makutukutuma, a yi a ba gaburun dɛ ra en xa?”
4E fa e yɛɛn nakelɛ, e yi a to a gɛmɛn bata yi makutukutu, a ba gaburun dɛ ra. Na gɛmɛn yi gbo han!
5E yi so gaburun kui, e banxulan doma fixɛ kanna nde to dɔxi yiifanna ma, e gaxu kati!
6A yi a fala e xa, a naxa, “Ɛ nama gaxu, ɛ Yesu Nasarɛti kaan nan fenma naxan gbangban wudin ma. A mi be, a bata keli sayani! E a sa be nin.
7Koni ɛ siga, ɛ sa a fala a xarandiine nun Piyɛri xa, ɛ naxa, ‘A sa ɛ lima Galile yamanani, ɛ sa a toma nɛn na yi, alo a fala ɛ xa kii naxan yi.’ ”
8E kui fuxin yi siga e giyɛ keli gaburun kui, e xuruxurunma. Koni e mi sese fala muxu yo xa amasɔtɔ e yi gaxuxi han!
9Yesu to keli sayani xatin subaxani, a mini Mariyama Magadala kaan nan singe xa kɛnɛnni, a ɲinan soloferen kedi naxan fɔxɔ ra.
10Mariyama yi sa na xibarun nali Yesu fɔxɔrabirane ma, naxanye yi wugama Yesu ɲan feen na.
11Awa, e to a mɛ a Yesu niin mɔn bata bira a yi, a Mariyama bata a to, e mi la a ra.
12Na xanbi ra, Yesu yi a yɛtɛ yita e tan muxu firinna nde ra kii gbɛtɛ yi kiraan xɔn ma, e yi sigan tima burunna ra waxatin naxan yi.
13E yi xɛtɛ, e sa na fala bonne xa, koni e mi la e ra.
14Na xanbi ra, Yesu yi mini kɛnɛnni xarandii fu nun kedenne xa, e yi e dɛgema waxatin naxan yi. A yi e maxadi e dɛnkɛlɛyatareyaan nun e bɔɲɛ xɔdɛxɛyana fe ma amasɔtɔ naxanye a to a niini, e mi la ne ra.
15A yi a fala e xa, a naxa, “Ɛ siga dunuɲa yiren birin yi, ɛ n ma falan Xibaru Faɲin kawandin ba daala birin xa.
16Naxan na dɛnkɛlɛya, a rafu igeni, na kisima nɛn. Xa naxan mi dɛnkɛlɛya, na yalagima nɛn.
17Naxanye na dɛnkɛlɛya, e taxamasenni itoe ligama nɛn n xinli: E ɲinanne kedima nɛn, e yi xui gbɛtɛ nɛnɛne fala,
18e yi saɲine suxu e yiine ra, e dabarin don, sese mi liga e ra. E yiin sama nɛn furetɔne ma, e yi e rakɛndɛya.”

19Marigi Yesu yelin falan tiyɛ e xa waxatin naxan yi, a te ariyanna yi a sa dɔxɔ Ala yiifanna ma.
20E yi siga kawandin badeni yiren birin yi. Marigin yi walima e xɔn, a yi a falan sɛnbɛ so taxamasenne ra.