Text copied!
CopyCompare
Kisin Kiraan Kitabuna - Maraka

Maraka 9

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1A mɔn yi a fala e xa, a naxa, “N xa ɲɔndin fala ɛ xa: Ndee be, ne mi faxɛ fɔ e Alaa Mangayaan to fɛ a sɛnbɛni.”
2Xii sennin danguxina, Yesu yi Piyɛri nun Yaki nun Yoni tongo, a siga e ra e danna geya gbeen fari. A kɛɲaan yi masara e yɛɛ ra yi.
3A dugin yi lu mayilenɲɛ, a fixa ayi fefe! Dugi xaan mi dunuɲa yi naxan nɔɛ dugin fixɛ na kiini.
4Nabi Eli nun Nabi Musa yi mini kɛnɛnni e yɛtagi, e yi lu falan tiyɛ Yesu xa.
5Piyɛri yi a fala Yesu xa, a naxa, “Karamɔxɔ, a lanxi bayo nxu be. Nxu xa gage saxan ti be, i gbeen keden, Nabi Musa gbeen keden, Nabi Eli gbeen keden.”
6A mi yi fa a kolon a naxan falama, amasɔtɔ gaxun bata yi e suxu han!
7Kundaan yi godo e xun ma, fala xuiin yi keli na kundani, a naxa, “N nafan Dii Xɛmɛn nan ito ra, ɛ tuli mati a xuiin na!”
8E yi e yɛɛ rakoɲin e rabilinni mafurɛn, koni e mi muxu yo to e fɛma fɔ Yesu kedenna!
9E yi godoma geyaan na waxatin naxan yi, Yesu yi e yamari, a e feen naxan toxi, e nama na fala muxu yo xa fɔ a tan Muxuna Dii Xɛmɛn na keli sayani.
10E yi na falan namara, koni e yi falan ti fɔlɔ e bode tagi, e naxa, “Keli fena sayani, na bunna di?”
11E yi Yesu maxɔdin, e naxa, “Sariya karamɔxɔne a falama nanfera fa fala Nabi Eli nan singe fama?”
12A yi e yabi, a naxa, “Nabi Eli nan singe fama yati, a yi feene birin yitɔn. Koni nanfera Kitabuna a falama a Muxuna Dii Xɛmɛn tɔrɔma nɛn kati, muxune yi e mɛ a ra?
13Koni n xa a fala ɛ xa, Nabi Eli bata yelin fɛ. E yi e rafan feene birin liga a ra alo Kitabuna a fe falaxi kii naxan yi.”
14E to fa xarandiin bonne fɛma, e yi yama gbeen to e rabilinni. E nun sariya karamɔxɔna ndee yi e bode matandima.
15Yamaan to Yesu to, e yi kabɛ kati! E siga e giyɛ a ralandeni, e yi a xɔntɔn.
16Yesu yi a xarandiine maxɔdin, a naxa, “Ɛ bode matandima nanfera?”
17Muxu keden yi a yabi yamaan yɛ, a naxa, “Karamɔxɔ, n bata fa n ma dii xɛmɛn na i fɛma amasɔtɔ yinnana a fɔxɔ ra. A mi nɔɛ falan tiyɛ.
18Yinnan na keli a ra waxati yo yi, a a rabirama nɛn bɔxɔni. A dɛ xunfanna yi lu minɛ, a lu a ɲinna raxinɲɛ. A xara ayi. N bata i ya xarandiine mafan, alogo e xa yinnani ito kedi, koni e mi nɔxi a kedɛ.”

19Yesu yi a fala e xa, a naxa, “Ɛ tan dɛnkɛlɛyatarene, n luma ɛ fɛma han waxatin mundun yi? N xa diɲa ɛ xa han waxatin mundun yi? Ɛ fa diin na n fɛma.”
20E yi fa a ra Yesu fɛma. Yinnan to Yesu to, a yi banxulanna raxuruxurun keden na, a yi bira bɔxɔni, a yi lu a makutukutɛ, a dɛ xunfanna yi lu minɛ.
21Yesu yi banxulanna fafe maxɔdin, a naxa, “Xabu waxatin mundun ito ligama a ra?” A fafe yi a yabi, a naxa, “Xabu a dii ɲɔrɛna.
22Yinnan bata kata a faxa feen na sanɲa ma wuyaxi. A bata yi a rabira tɛɛn nun igeni. Xa i nɔɛ a ligɛ, kininkinin nxu ma, i yi nxu mali.”
23Yesu naxa, “I tan naxa, ‘Xa i nɔɛ.’ Naxan na dɛnkɛlɛya, na nɔɛ feen birin ligɛ nɛn.”
24Banxulanna fafe yi a xuini te sa, a naxa, “N dɛnkɛlɛyaxi, koni n mali n ma dɛnkɛlɛyatareyani.”
25Yesu yi a to, yamaan yi masoma e ra. Nanara, a yinna ɲaxin yamari, a naxa, “I tan yinnan bobo tuli xɔrina, n bata i yamari, xɛtɛ diidini ito fɔxɔ ra, i nama fa a tɔrɔ sɔnɔn!”
26Yinnan yi gbelegbele. A banxulanna raxara ayi ken! A xɛtɛ a fɔxɔ ra. Banxulanna yi liga alo faxa muxuna. Muxune birin yi a fala, e naxa, “A bata faxa.”
27Koni Yesu yi banxulanna suxu a yiin ma. A yi a rakeli, a ti.
28Yesu so banxini waxatin naxan yi, a xarandiine yi a maxɔdin e danna, e naxa, “Nanfera nxu tan mi nɔxi na yinnan kedɛ?”
29Yesu yi e yabi, a naxa, “Na sifan mi kedɛ Ala maxandin xanbi.”
30E yi keli mɛnni, e dangu Galile yamanani. Yesu mi yi waxi a xɔn ma muxune xa a yire kolon,
31amasɔtɔ a yi a xarandiine nan xaranma. A yi a fala e xa, a naxa, “N tan Muxuna Dii Xɛmɛn yanfama nɛn, e yi n so muxune yii, e yi n faxa. Koni soge saxan na dangu, n mɔn kelima nɛn sayani.”
32Koni, e mi na falan bunna kolon, e mɔn yi gaxu a maxɔdinɲɛ.
33E Kapɛrunan taan li waxatin naxan yi, e so banxini. Yesu yi a xarandiine maxɔdin, a naxa, “Ɛ yi ɛ bode matandima kira yi nanfe ma?”
34Koni e yi dundu amasɔtɔ e bata yi e bode matandi kira yi nun fa fala nde gbo birin xa e yɛ.
35Yesu yi dɔxɔ, a yi a xarandii fu nun firinne xili, a yi a fala e xa, a naxa, “Xa muxu yo waxi findi feni xunna ra, na xa a yɛtɛ lu a raɲanna ra, a findi birin ma walikɛɛn na.”
36A yi diidina nde rakeli, a yi a ti e birin yɛtagi. A yi a tongo, a yi a fala e xa, a naxa,

37“Naxan na diidini ito nde yisuxu n xinli, na bata n tan yisuxu. Naxan na n tan yisuxu, na mi n tan xan tun yisuxi, fɔ naxan n xɛxi.”
38Yoni yi a fala Yesu xa, a naxa, “Karamɔxɔ, nxu bata xɛmɛna nde to ɲinanne kedɛ i xinli, nxu yi a raxɔlɔ, a xa a lu amasɔtɔ a mi yi en tan fɔxɔ ra.”
39Yesu yi e yabi, a naxa, “Ɛ nama a raxɔlɔ amasɔtɔ muxun naxan kabanako feen ligama n xinli, na mi nɔɛ n ma fe ɲaxin falɛ.
40Amasɔtɔ naxan mi kelixi en xili ma, na en xa nɛn.
41N xa ɲɔndin fala ɛ xa, muxu yo igen so ɛ yii amasɔtɔ Alaa Muxu Sugandixin gbeen nan ɛ tan na, na barayin sɔtɔma nɛn!”
42Yesu naxa, “Diidin naxanye dɛnkɛlɛyaxi n ma itoe ra, muxu yo na nde keden bira yulubini, a yi fisa nun gɛmɛ gbeen yi xidi na kanna kɔɛ ra, a woli tilinna ma.
43Xa i yii nan i birɛ yulubini, a sɛgɛ a ra. A fisa i yii keden kanna xa so habadan nii rakisini, benun i yii firin kanna xa so yahannama tɛ tutareni,
44‘kunle nun tɛɛn mi ɲanɲɛ dɛnaxan yi habadan!’
45Xa i sanna nan i birɛ yulubini, a sɛgɛ a ra. A fisa i san keden kanna xa so ariyanna yi benun i san firin kanna xa so yahannama yi,
46‘kunle nun tɛɛn mi ɲanɲɛ dɛnaxan yi habadan!’
47Xa i yɛɛn nan i birɛ yulubini, a ba na. A fisa i yɛɛ keden kanna xa so Alaa Mangayani benun i yɛɛ firin kanna xa so yahannama yi,
48‘kunle nun tɛɛn mi ɲanɲɛ dɛnaxan yi habadan!’
49Amasɔtɔ tɛɛn sama muxun birin ma nɛn mɛnni alo i na fɔxɔn so suben ma.”
50“Fɔxɔn fan, koni xa a mɛxɛmɛxɛnna ba ayi, a fa ramɛxɛmɛxɛnma nanse ra nayi? Ɛ kɛwali faɲine xa lu ɛ dunuɲa yi gidini alo fɔxɔn naxan donse ɲaxumɛni, ɛ lu bɔɲɛ xunbenli ɛ bode xɔn.”