Text copied!
CopyCompare
परमप्रभु यावे आ लोव़ - मलाकी

मलाकी 3

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1परमप्रभुमी “नेनीन, गो आं लोव़ पाइब आं ङोंइती सोइक्‍नुङ। मेकोमी आं ङोंइती आं लां सेल्‍चा माल्‍ब। इन माल्‍शो प्रभु रीब पा आ खिंम जाक्‍ब। मेको इन माल्‍शो कबल ङा लोव़ चोक्‍ब बाक्‍ब। गे मेको कली शुश दाक्‍नीनी” दे मुर नेल्‍ल आन परमप्रभु यावेमी देंत। मत्ती ११:१०; मर्कूस १:२; लूका १:१७
2मिनु मेकोमी “तन्‍न आ जाक्‍ची नाक्‍त सु फाल्‍ने चाप्‍बा ङा? आ ग्रूची ना सु राप्‍शा बाक्‍ने चाप्‍बा ङा? मारदे हना मेको तुप्‍तीलमी मुइश्‍शो मी नु वा मुरब आ वा बुश सेल्‍तीक खोदेंशो बाक्‍ब। यसैया १:२५
3मेको चांदी यपाइश्‍शा रिम्‍शो सेल्‍ब खोदेंशो पा निसाफ पाइब बाक्‍ब। लेवी आ चच युइ आन कली सुन चांदी खोदेंशो पा यपाइश्‍शा रिम्‍शो सेल्‍ब। नोले मेकोपुकीमी परमप्रभु यावे कली ठीक पा चढ़ेनीम। जकरिया १३:९
4मेना परमप्रभु यावेमी यहूदा नु यरूसलेममी चढ़ेशो साइ ङोंइती ङा खोदेंशो पा ब्राइब” देंत।
5तन्‍न मेको क्‍येङा ङोंइती “गो निसाफ पचा कली इन बाक्‍तीकेमी जाक्‍नुङ। गो टुना मुना पाइबपुकी, मुर आन मीश वोंइश नु इप्‍बपुकी, जोल पा कसम जाइबपुकी, गेय पाइब आन कली गाल्‍च मगेबपुकी, वोंइश बेक्‍शो मीश मुर, रोम रोइक्‍च, नु अर्को रागी ङा मुर आन कली निसाफ पा मगेबपुकी नु आं क्‍येङा महिंब नेल्‍ल आन कली निसाफ पथ जाक्‍नुङ” दे मुर नेल्‍ल आन परमप्रभु यावेमी देंत।
6मिनु मेकोमी “गो, परमप्रभु यावे, गेनायो मफांइसीनुङ। मोपतीके गे याकूब आ चच युइ मुल सम्‍म ब्रोंइशो बाक्‍नीनी।
7इन किकी पिपी आन बाक्‍ची ना रे आं फुल्‍लुम मुशा ब्रेक्‍शो लोव़ मटिथु, हेंथे लां खोइक्‍तीनी। आं गे लेतीन। मिनु गो इन गे लेत्‍नुङ” दे मुर नेल्‍ल आन परमप्रभु यावेमी देंत। तन्‍न गेपुकीमी “गो दोपा लेत्‍चा?” देंतीनी। जकरिया १:३
8परमप्रभुमी “मार, मुरपुकीमी परमप्रभु आ मार मार खुइ पने चाप्‍नीमी ङा? तन्‍न गेपुकीम आं के खुइ पशो बाक्‍नीनी। मो हना यो गेपुकीमी ‘गोपुकीमी इन के मार खुइ पका ङा?’ देंनीनी। इन १० भाग ङा भाग का नु मार मार चढ़ेतीकेमी खुइ पशो बाक्‍नीनी। प्रस्‍थान २५:२
9गे सराप रशो दुम्‍तीनी। मारदे हना गे आं मार मार खुइ पाइब बाक्‍नीनी। गे इस्राएल नु मुर नेल्‍लेमी आं कली रोइक्‍ताक्‍यीनी। हाग्‍गै १:५-६
10गे नेल्‍लेमी इन १० भाग ङा भाग का वोइक्‍तीकेमी चाक्‍कीन। मिनु आं खिंमी जचा थोव़क बाक्‍ल। मोपा आं कली नाक्‍शा, कोव़ङीन। गो स्‍वर्ग ङा लाप्‍चो रोक्‍शा, इन कली शुश आसीक गेबाक्‍ङा, कों, मगेबाक्‍ङा” दे मुर नेल्‍ल आन परमप्रभु यावेमी देंत।
11मिनु “गो इन रू ङा बाली नाली खतम मसेल्‍चा ङा पा माले आन कली हुइक्‍नुङमी। इन रूम बाक्‍शो अङगुर सिश्‍शा ग्रेल्‍नीम” दे मुर नेल्‍ल आन परमप्रभु यावेमी देंत। योएल १:४
12मिनु “रागी रागी ङा मुर नेल्‍लेमी इन पर्बम ‘आसीक रशा, ग्‍येरशो मुर बाक्‍नीमी’ देंनीम। मारदे हना इन रागी थम आसीक रशो रागी दुम्‍ब” दे मुर नेल्‍ल आन परमप्रभु यावेमी देंत।
13मिनु परमप्रभु यावेमी “गे आं पर्बम मरिम्‍शो लोव़ पाइतीनी हना यो ‘इन कली मार मरिम्‍शो लोव़ पका ङा?’ देंतीनी।
14गेपुकीमी ‘परमप्रभु आ गेय पचा, मोशीन बाक्‍ब। आ शेंशो लोव़ पचा नु बेक्‍शो मुर आ पर्बम रोंका पशो खोदेंशो पा मुर नेल्‍ल आन परमप्रभु यावे आ ङोंइती रोंका पचा, मोशा बाक्‍ब। भजन संग्रह ७३:१३-१४; जकरिया ७:३,५
15मुल गो ठेयब लेश्‍शो मुर आन कली रिम्‍शो मुर बाक्‍नीम, देंनीकी। मारदे हना मरिम्‍शो पाइबपुकी दारनीम। परमप्रभु कली मरिम्‍शो पाइब ब्रोंइशा बाक्‍नीम’ देंनीनी” देंत।
16मिनु परमप्रभु यावे क्‍येङा हिंब आन दातेमी लोव़ पाम्‍तेक्‍म। मिनु परमप्रभु यावेमी नोफा दाइश्‍शा, मेको आन लोव़ नेंतु। मिनु आ ङोंइती आ कली मान पा हिंब, आ नें ठेयब सेल्‍ब आन पर्बम मिम्‍तीक किताब ब्रेक्‍शो बाक्‍त।
17मिनु मुर नेल्‍ल आन परमप्रभु यावेमी “मेको आं मुर दुम्‍नीम। आं निसाफ पतीक नाक्‍त आं नेक्‍था ङा मुर दुम्‍नीम। दोपा मुरुमी आंम कली गेय पाइब तौ कली शिशी पा वोइक्‍बा, मोपा गो मेको आन कली शिशी पा वोइक्‍नुङ। प्रस्‍थान १९:५
18मेको नाक्‍त ठीक पाइब नु परमप्रभु आ अरेशो मटीब खाल का ङा मदुम्‍नीम। मेको ताइनीनी। परमप्रभु कली गेय पाइब नु गेय मपाइब खाल का ङा मदुम्‍नीम। मेको यो ताइनीनी” देंत।