Text copied!
CopyCompare
Luda yã takada kↄ̃n Bokobaru yão - MALAKI

MALAKI 3

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Mamↄma Dii Zĩ̀kpɛde ma bè: À ma! Mɛ́ ma zĩ̀ri gbarɛ à dↄmɛ aɛ à zɛ́ kɛkɛmɛ. Dii kɛ̀ eè à kii wɛtɛ é gɛ̃ a kpɛ́n kãndo. À ma, ma bà kuunaao Malaika kɛ̀ a pↄↄ dↄa pì e mↄↄ!
2Mↄde dé bé eé à mↄ́gurↄↄ fↄ̃ↄ? Tó à bↄ̀ gupuraaa, dé bé eé fↄ̃ à zɛɛ? Zaakɛ eégↄ̃ dɛ lán mↄ̀baasari tɛ́ bàmɛ, lán pↄ́pipiri mↄsↄrↄ gbãaa bà.
3Eé vɛ̃ɛ à gbɛ̃nↄ baasa à ń gbãsĩ bↄ. Eé gbãsĩ bↄ Levi boriinↄn lán wè kɛ vura kↄ̃n kondogionɛ nà, gbɛ̃nↄ é gbasa wà mↄ́ Diinɛ kↄ̃n gbaanↄ a zɛ́a.
4Zĩ pìa Yerusalɛmudeenↄ kↄ̃n Yudanↄ ń píngi gbaa é ká Diinɛ lán yãa bà, lán à zii bà.
5Mamↄma Dii Zĩ̀kpɛde ma bè: Mɛ́ mↄ́azi yãkpaɛkɛkiia mɛ́gↄ̃ wãa mà gbɛ̃ kɛ̀ aↄ̃ↄ ma vĩa vĩroonↄ bↄbↄ ń dàn: Pↄ́dammarinↄ kↄ̃n zinakɛrinↄ kↄ̃n gbɛ̃ kɛ̀ aↄ̃è la da ɛgɛyã musunↄ kↄ̃n gbɛ̃ kɛ̀ aↄ̃è gbãaa mↄ ń zĩkɛrinↄnɛ kↄ̃n gyaanↄnↄ kↄ̃n tonɛnↄ kↄ̃n bↄ̀amↄnↄ.
6Mamↄma Dii mɛɛ̀ liɛro. Beee yãnzin a Yakubu boriinↄ ée kaatɛro.
7Mamↄma Dii Zĩ̀kpɛde ma bè: Zaa a dezinↄ gurↄↄa a pã ma yãnɛ á tɛ́ziro. À aɛ dↄma, mɛ́ aɛ dↄawa. Eè be, dian wé aɛ dↄmmaa?
8Gbɛ̃ntee è kpãi o Ludaaↄ́? Mↄde ée kpãi ooma. Eè be, bↄ́ musun ée kpãi oomaa? A pↄ́ kuride kↄ̃n a gbaanↄ yã musumɛ.
9A bori píngi gↄ̃̀ láari pↄ́ ũ kɛ̀ ée kpãi ooma yãnzi.
10À mↄ́ kↄ̃n pↄ́ kurideeo píngi à ká ma auzikikaɛkiin, lɛ pↄ́blee gↄ̃ kú ma kpɛ́n. Mamↄma Dii Zĩ̀kpɛde mámbe má ò. À ma lɛ́ beee musu à gwa, tó mɛ́ɛ musu zɛ́ wɛ̃ ma aubarika pìsiare a kora à kákiiziro.
11Mamↄma Dii Zĩ̀kpɛde ma bè: Mɛ́ kpá a bura pↄ́ yàkarinↄnɛ lɛ aↄ̃ton a pↄ́nↄ kaatɛro. A geepi línↄ nɛ́ é wororo.
12Bori píngi é be aubarikadeenↄn a ũ, zaakɛ a bùsu égↄ̃ nna. Mamↄma Dii Zĩ̀kpɛde mámbe má ò.
13Mamↄma Dii ma bè: A yã pãsĩ ò ma musu. Eè be, bↄ́ yãn wá ò n musuu?
14A bè zↄ̀blena Ludanɛ nɛ́ yã pãamɛ. Kɛ̀ wa zĩi kɛ̀ Dii Zĩ̀kpɛde yãa bensↄ̃ wa pↄsia utanↄ dà à yãnzi, bↄ́ àren wá è?
15Tia la eè be wadadeenↄn aubarikadeenↄ ũ. Ée daa zaakɛrinↄ bé wèe kãsãa pɛɛɛ, gbɛ̃ kɛ̀ è be Luda pita wà ↄsi ká sↄ̃, yãke è à lero.
16Ben gbɛ̃ kɛ̀ aↄ̃ↄ Dii vĩa vĩinↄ yã ò kↄ̃o, ben à swã kpà ń yãzi à mà. Ben wà gbɛ̃ kɛ̀ aↄ̃ↄ Dii vĩa vĩi kɛ̀ aↄ̃è laasuu lɛ́anↄ tↄ́ kɛ̃̀ dↄngu takadan à aɛ.
17Mamↄma Dii Zĩ̀kpɛde ma bè gurↄↄ kɛ̀ ma bↄ kↄ̃n yão, aↄ̃égↄ̃ dɛ ma pↄ́ ũ ma auziki ũ. Mɛ́ sùu kɛńyo lán gbɛ̃ è sùu kɛ kↄ̃n a nɛ́ kɛ̀ èe zĩi kɛɛnɛo nà.
18É gbɛ̃ maaanↄ kↄ̃n gbɛ̃ zaaanↄ dↄ̃kↄ̃zi sa, gbɛ̃ kɛ̀ aↄ̃ↄe dↄↄ Ludazinↄ kↄ̃n gbɛ̃ kɛ̀ aↄ̃ↄe dↄↄziroonↄ.