Text copied!
CopyCompare
Luda yã takada kũ Bisã yão - MALAKI

MALAKI 3

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Makũ Dikiri Zĩ̀karide ma pì: À ma! Mani ma Zĩ̀ri gbarɛ à domɛnɛ arɛ à zɛ́ kɛkɛmɛnɛ. Dikiri kũ adì a kĩnaa wɛtɛ ni gɛ̃ a kpɛ́n kãnto. À ma, ma bàka kunna kãáo Malaika kũ á pↄ dↄaa pì tɛn su!
2Ama dí mɛ́ ani a sugↄrↄ fↄ̃ↄ? Tó à bò gupuraa, dí mɛ́ ani fↄ̃ à zɛɛ? Zaakũ anigↄ̃ de lán mↄ̀baasari tɛ́ bàmɛ, lán pↄ́pipirii mↄsↄnↄ gbãna bà.
3Ani vutɛ à gbɛ̃nↄ baasa à gbãsĩ bońnɛ. Ani gbãsĩ bo Levi burinↄnɛ lákũ òdi kɛ wura kũ andurufuuoonɛ nà, gbɛ̃nↄ ni gbasa ò su Dikirinɛ kũ gbanↄ a zɛ́a.
4Gↄrↄ birea Yurusalɛmudenↄ kũ Yudanↄ ń pínki gba ni ká Dikirigu lán yã bà, lán a zĩ bà.
5Makũ Dikiri Zĩ̀karide ma pì: Mani suái yãkpatɛkɛkia manigↄ̃ wãna mà gbɛ̃ kũ ò ma vĩna vĩronↄ bobo ń dàn: Pↄ́dammarinↄ kũ zinakɛrinↄ kũ gbɛ̃ kũ òdi la da ɛ́kɛyã musunↄ kũ gbɛ̃ kũ òdi gbãna mↄ ń zĩkɛrinↄnɛ kũ gyaanↄnↄ kũ tonɛnↄ kũ bòasunↄ.
6Makũ Dikiri madì litɛro. Abire yãin ákↄ̃nↄ Yakubu burinↄ ádi kakatɛro.
7Makũ Dikiri Zĩ̀karide ma pì: Zaa á dizinↄ gↄrↄa a pã ma yãnɛ á tɛ́iro. À arɛ dↄma, mani arɛ dↄáwa. Adì pi, deran óni arɛ dↄmmaa?
8Bisãsiri dì kpãni o Ludaa yá? Ama átɛni kpãni oma. Adì pi, bↄ́ musun átɛn kpãni omaa? Á pↄ́ kuride kũ á gbanↄ yã musumɛ.
9Á buri sĩnda pínki gↄ̃̀ láari pↄ́ ũ kũ átɛn kpãni oma yãi.
10À su kũ pↄ́ kurideo pínki à ká ma aruzɛkɛkatɛkin, de pↄ́ble gↄ̃ kú ma kpɛ́n. Makũ Dikiri Zĩ̀karide makũ mɛ́ ma ò. À ma lɛ́ abire musu à gwa, tó mádi musu zɛ́ wɛ̃ ma arubarikaa pìsiárɛ a kura a kákakiiro.
11Makũ Dikiri Zĩ̀karide ma pì: Mani kpá á burapↄ yàkarinↄnɛ de òsun á pↄ́nↄ kakatɛro. Á geepi línↄ nɛ́ ni wororo.
12Buri sĩnda pínki ni pi arubarikadenↄn á ũ, zaakũ á bùsu nigↄ̃ nna. Makũ Dikiri Zĩ̀karide makũ mɛ́ ma ò.
13Makũ Dikiri ma pì: A yã pãsĩ ò ma musu. Adì pi, bↄ́ yãn o ò n musuu?
14A pì zↄ̀blena Ludanɛ bi yã pãmɛ. Kũ o zĩ kɛ̀ Dikiri Zĩ̀karide yãa akũsↄ̃ o uta kasanↄ dà a yãi, bↄ́ àreen o lèe?
15Tera lán dí bà adì pi ĩadãrinↄn arubarikadenↄ ũ. Átɛn da yãvãnikɛrinↄ mɛ́ òtɛn zĩni pɛ́tɛ, gbɛ̃ kũ àdi pi Luda kipa ò ↄsi ká sↄ̃, yãke dì a lero.
16Akũ gbɛ̃ kũ ò Dikiri vĩna vĩnↄ yã ò kũ kↄ̃o, akũ à sã kpà ń yãi à mà. Akũ ò gbɛ̃ kũ ò Dikiri vĩna vĩ kũ òdi laasun lɛ́anↄ tↄ́ kɛ̃̀ dↄngu takadan a arɛ.
17Makũ Dikiri Zĩ̀karide ma pì gↄrↄ kũ ma bo kũ yão, onigↄ̃ de ma pↄ́ ũ ma aruzɛkɛ ũ. Mani sùru kɛ kũńwo lákũ gbɛ̃ dì sùru kɛ kũ a nɛ́ kũ àtɛn zĩ kɛnɛɛo nà.
18Áni gbɛ̃ mananↄ kũ gbɛ̃ vãninↄ dↄ̃kↄ̃nɛ sà, gbɛ̃ kũ òtɛn do Ludainↄ kũ gbɛ̃ kũ òtɛn doironↄ.