Text copied!
CopyCompare
GODE EA SIA: IDA:IWANE GALA - Malagai

Malagai 3

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Hina Gode Bagadedafa da agoane adole iaha, “Na da Na sia: sia:na ahoasu dunu, Na logo fodoma:ne, amo asunasimu. Amasea, Hina Gode amo dilia hogoi helesa, E da hedolodafa Ea Debolo diasuga doaga:mu. Amo sia: sia:na ahoasu dunu dilia ba:mu hanai gala, amo da misini, Na gousa:su amo dilima sisia:mu.
2Be e da masea, nowa da moloiwane leloma:bela:? E da aliaguda:lalebe ba:sea, nowa da mae bogole esaloma:bela:? E da nigima: doga:su liligi gasa bagade agoai ba:mu, amola lalu bagade amo da silifa amola gouli ledo fadegasu agoane ba:mu.
3E da dunu amo da silifa amola gouli amoga ledo doga:su, amo defele e da fofada:musa: misunu. Amo silifa amola gouli hahamosu dunu da silifa amola gouli amoga ledo doga:sa, amo defele Hina Gode Ea sia: sia:na ahoasu dunu da gobele salasu dunu ilima ledo doga:sea, ilia da gobele salasu noga:idafa bu gaguli misunu.
4Amasea, Yelusaleme moilai bai bagade dunu amola Yuda fi dunu huluane da Hina Godema gobele salasu liligi gaguli masea, Hina Gode da musa: agoane iasu amoma hahawane ba:mu.
5Hina Gode Bagadedafa da amane sia:sa, “Na da dilima aliaguda:lalebe ba:sea, fofada:mu galebe. Na da wadela:i hamosu dunuma fofada:mu amo fefedoasu dunu, inia uda adole lasu dunu, ogogosu dunu, nowa da ea hawa: hamosu dunuma ea bidi imunu sia:i amo hame iaha, nowa da didalo, guluba: mano amola ga fi ilima wadela:le hamosu dunu amola Nama hame nodosu dunu, amo huluane ilima Na da fofada:mu,” Hina Gode da amane sia:sa.
6“Na da Hina Godedafa! Na da hame afadenesa. Amaiba:le, dilia Ya:igobe egaga fi mogili da hame fisi, esalebe ba:sa.
7Dilia da dilia aowalali defele, Na Sema amo higabeba:le, wadela:lesi dagoi. Be wali dilia Nama sinidigima. Amasea, Na amola da dilima sinidigimu. Be dilia da Nama adole ba:sa, ‘Ninia da habodane Dima sinidigima:bela:?’
8Na da dilima agoane adole ba:sa, ‘Godema ogogosu hamomu da defeala:?’ Hame mabu! Amo da defea hame galebe. Be dilia da Nama ogogosu hou hamonana. Be dilia da Nama adole ba:sa, ‘Ninia da Dima habodane ogogosu hou hamosala:?’ Na da dilima bu adole iaha, ‘Dilia Nama iabe, amo ‘daide’ (dilia gagui nabuane momogili, afae Nama iaha), amola hahawane udigili iasu hou amo ganodini Nama ogogosa.’
9Isala:ili dunu fi huluanedafa da Nama ogogole hedebeba:le, Na gagabusu da ilima aligisa.
10Be dilia ogogosu hedesu fisili, “daide” liligi huluanedafa amo Debolo diasuga gaguli misa. Amasea, Debolo diasu ganodini, ha:i manu defele agoane da ba:mu. Nama adoba:le ba:ma. Amasea, Na da Hebene logo doasili, hahawane dogolegesu hou bagadedafa amo dilima gugudili sogadigimu. Amasea, dilia da liligi noga:idafa labeba:le, lelegesu diasu da baligili nabaidafa ba:mu.
11Na da sia:beba:le, danuba: da dilia ha:i manu bugi amo hame wadela:lesimu. Amola dilia waini efe da waini fage bagohame legebe ba:mu.
12Amasea, osobo bagade fifi asi gala dunu huluane da dilia da Gode Ea hahawane dogolegei fi amo sia:mu. Bai dilia soge da fimu noga:i soge ba:mu.
13Hina Gode da amane sia:sa, “Dilia da Na hou amoma lasogole bagadewane sia:su. Be dilia da agoane adole ba:sa, ‘Ninia da Dia hou olelema:ne adi sia:bela:?’
14Dilia da amane sia:su, ‘Gode Ea hawa: hamosu hamomu da hamedei. Ninia Hina Gode Bagadedafa Ea sia: amoga fa:no bobogemu amola Ema sinidigima:ne fofada:ne, asigi sia: sia:mu da hamedei liligi agoai galebe.
15Ninia ba:loba, gasa fi dunu ilia fawane da hahawane esala. Wadela:i dunu da hahawane liligi bagade gagusa. Amola, ilia da Godema wadela:i adoba:su hou hamonana, amola Gode da ilima se hame iaha,’ dilia da agoane sia:sa.”
16Amasea, Hina Godema beda:iwane dawa:su dunu da gilisili sia: dasu. Amola Hina Gode da ilia sia: dasu nabi dagoi. Amola E ba:ma:ne, a:igele dunu da buga ganodini, dunu amola uda huluane da Hina Godema beda:iwane dawa:su amola Ema nodosu, ilia dio huluane dedei dagoi.
17Amola Hina Gode Bagadedafa da amane sia:i, “Amo dunu amola uda da Na fidafa esalumu. Na eso Bagadedafa da doaga:sea, ilia da Na dunudafa esalebe ba:mu. Osobo bagade ada da ea mano amo da ea hawa: hamosa, ilima asigiba:le gogolema:ne olofosa, amo defele Na da amo dunu ilima asigimu amola gogolema:ne olofomu.
18Amola Na fi dunu da Na houdafa bu ba:mu. Amola hou da fa:no moloidafa dunu amoga doaga:mu da hou hisu amola hou da wadela:i hamosu dunu amoma doaga:mu da hou hisu, amo ilia da ba:mu. Amola Nama hawa: hamosu dunu ilia da hou hisu ba:mu, amola Nama fa:no bobogemu higa:i dunu ilia da hou hisu ba:mu, amo ilia da dawa:mu.