Text copied!
CopyCompare
Wolaytta Bible - Milkkiyaasa

Milkkiyaasa 3

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ubbaappe Wolqqaama GODAI hagaadan yaagees; “Be7ite, ta biyo ogiyaa giigissanaadan, taani kiittiyo asa kasetada yeddana; qassi intte koyiyo Godaikka intte qoppennan de7ishin, ba Beeta Maqidasiyaa puttu gaana. Intte naagiyo, ta maachchaa kiitaa ekkidi yiya ta kiittiyoogeekka yaana” yaagees.
2SHin i biraanne worqqaa seerissidi geeshshiya tamaa malanne maayuwaa meecciyo saamunaa mala gidiyo gishshau, i yiyo gallassi danddayanai oonee? Qassi i qoncciyo wode a sinttan eqqanau danddayiyai oonee?
3I biraanne worqqaa geeshshiyaagaadaaninne tigiyaagaadan uttidi, Leewa zareta geeshshana; eti GODAASSI likke yarshshuwaa yarshshana gakkanaashin, i eta geeshshana.
4Yaatobare beni wodetuugaadaaninne aadhdhida laittatuugaadan, Yihudaa asainne Yerusalaame asai yarshshiyo yarshshoi GODAA ufaissiyaagaa gidana.
5Ubbaappe Wolqqaama GODAI hagaadan yaagees; “Hegaappe guyyiyan, taani pirddaa pirddanau inttekko yaana; yaada murunniyaageetu bolli, shaaramuxiyaageetu bolli, wordduwan caaqqidi markkattiyaageetu bolli, oosanchchatussi bessiya damoozaa immennan diggiyaageetu bolli, azinai haiqqido am77iyoonne aaya aawu haiqqido naata tuggayiyaageetu bolli, betiyaa pirddaa geellayiyaageetu bollinne taayyo yayyennaageetu bolli eesuwan markkattana” yaagees.
6Qassikka Ubbaappe Wolqqaama GODAI hagaadan yaagees; “Taani GODAI laamettikke; hegaa gishshau, inttenoo Yaaqooba zaretoo, intte xayibeekketa.
7Intte maizza aawatu wodiyaappe doommidi, intte ta wogaappe wora simmideta; akka naagibeekketa. Ha77i taakko simmite; taanikka inttekko simmana” yaagees. SHin intte, “Nuuni waani simminoo?” yaagidi oichcheeta.
8GODAI, “Asi Xoossa wuuqqii? Wuuqqenna, shin intte tana wuuqqeeta” yaagees. Qassikka intte, “Nuuni nena waati wuuqqiyoonii?” yaageeta. Ubbaappe Wolqqaama GODAI hagaadan yaagees; “Intte asirataaninne imotan tana wuuqqeeta.
9Intte Israa7eela asai ubbai tana wuuqqiyo gishshau, intte qanggettidaageeta.
10Ta Beeta Maqidasiyan qumi de7anaadan, asirata ubbaa gootaran yeggite. Yaatidi taani saluwaa maskkootiyaa dooyada anjjuwaa intteyyo palahissada gussana xayikko, tana hegan paaccite.
11Intte biittai mokkiyo kattaa meennaadan, taani intte gishshau qunuwaa seerana; gaden de7iya woiniyaa aifeekka qoqqofettenna. Taani Ubbaappe Wolqqaama GODAI hagaa odais.
12Intte biittai de7anau ufaissiya biitta gidiyo gishshau, kawotettati ubbai inttena, ‘Anjjettidaageeta’ yaagana” yaagees.
13GODAI hagaadan yaagees; “Intte ta bolli xala qaalaa haasayideta. “Yaatidi qassi, ‘Nuuni ne bolli woigi haasayidonii?’ yaagidi oichcheeta.
14“Qassikka intte, ‘Xoossaassi oottiyoogee hada. A azazuwaa naagiyoogaaninne Ubbaappe Wolqqaama GODAA sinttan azzaniiddi hemettiyoogan nuuni ai go7ettiyoonii?
15Nuuni otorettiyaageeti anjjettishin be7eettees; iitaa oottiyaageetikka ishalidi de7iyoogaa xalla gidennan, Xoossaa paaccidikka kessi ekkoosona’ yaageeta” yaagees.
16He wode GODAASSI yayyiyaageeti issoi issuwaara haasayidosona; GODAIKKA ezggidi siyiis. GODAASSI yayyidaageetinne a sunttaakka bonchchidaageeti dogettennaadan, eta hassayissiya maxaafai a sinttan xaafettiis.
17Ubbaappe Wolqqaama GODAI hagaadan yaagees; “Eti tabaa gidana; taani oottiyo gallassi eti taassi dummatida asa gidana; aawai baassi oottiya ba na7aa maariyoogaadan, taani eta maarana.
18He wode intte zaarettidikka xilluwaappenne nagaranchchaappe gidduwan de7iya zawaanne Xoossaassi azazettiyaageetuppenne azazettennaageetuppe gidduwan de7iya zawaa be7ana” yaagees.