Text copied!
CopyCompare
Kisin Kiraan Kitabuna - Malaki

Malaki 3

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1“A mato, n nan n ma xɛraan nasigama nɛn, a yi kirani tɔn n yɛɛ ra. Nayi, sanɲa ma kedenni, ɛ marigin naxan fenma, na soma nɛn a batu banxini. Ɛ n ma xɛraan naxan mamɛma lan n ma layirin ma, na fama nɛn.” Alatala Sɛnbɛn Birin Kanna naxa na kiini.
2Anu, nde luyɛ a nii ra a fa lɔxɔni? Nde luyɛ tixi a na fa waxatin naxan yi? Bayo a luma nɛn alo xabuna sulun tɛɛna, alo dugin xana xɔsi ba safunna.
3A dɔxɔma nɛn alo xabun naxan wure gbeti fixɛn naxulunma a rasɛnsɛn xinla ma a yi a gbiin ba. A Lewine rasariɲanma nɛn alo xɛmaan nun wure gbeti fixɛn nasɛnsɛnma kii naxan yi, e findi saraxarali tinxinxine ra Alatala xa.
4Nayi, Yuda kaane nun Yerusalɛn kaane kiseene rafanma nɛn Alatala ma, alo waxati danguxine yi.
5“N nan n masoma nɛn ɛ ra kitisadeni. N yi sereyaan ba kɔɛramuxune nun yalundene xili ma mafurɛn, e nun naxanye e kɔlɔma wulen fari, e nun naxanye walikɛne saranna nun kaɲa gilɛne nun kiridine kansunma, e nun naxanye xɔɲɛne rabeɲinma, naxanye mi gaxuma n yɛɛ ra.” Alatala Sɛnbɛn Birin Kanna naxa na kiini.
6“N tan Alatala, n mi masaraxi. Nanara, ɛ tan Yaxuba bɔnsɔnne, ɛ mi raxɔrixi.
7Xabu ɛ benbane waxatini, ɛ bata ɛ xun xanbi so n ma tɔnne yi, ɛ mi e suxi. Ɛ mɔn xa xɛtɛ n ma, n fan yi n yɛɛ rafindi ɛ ma.” Alatala Sɛnbɛn Birin Kanna naxa na kiini. “Anu, ɛ a falama, ɛ naxa, ‘Nxu fa xɛtɛma Ala ma di?’
8Adamadiin nɔɛ Ala muɲɛ ba? Anu ɛ bata n muɲa. Ɛ n maxɔdinma, ɛ naxa, ‘Nxu i muɲaxi di?’ Ɛ to mi yaganna nun kise dɛfexine fima.
9Dangana ɛ tan yamanan muxune birin fɔxɔ ra amasɔtɔ ɛ n muɲama.
10Ɛ fa yaganne dɛfexin na se ramaradeni alogo balon xa lu n ma banxini waxatin birin.” Alatala Sɛnbɛn Birin Kanna naxa, “Ɛ n nakɔrɔsi feni ito yi iki, ɛ a mato, xa n mi kore xɔnna dɛɛn nabiyɛ ɛ xa, n baraka gbeen nagodo ɛ ma han a dangu ayi.”
11Alatala Sɛnbɛn Birin Kanna naxa, “N mi tinɲɛ se kalane yi ɛ sansine kala bɔxɔni, ɛ wudi binle mi luyɛ e bogitarene ra.
12Siyane birin a falama nɛn ɛ ma a dubadene, bayo ɛ yamanan ɲaxunma nɛn.” Alatala Sɛnbɛn Birin Kanna naxa na kiini.
13Alatala naxa, “Ɛ fala xɔlɛne ti nɛn n ma. Ɛ mɔn a falama, ɛ naxa, ‘Nxu nanse falaxi i ma?’
14Ɛ a fala nɛn, ɛ naxa, ‘Ala batun tɔnɔ yo mi na! Nxu nanse sɔtɔxi a sariya suxuni, nxu sunuxin yi lu sigan tiyɛ Alatala Sɛnbɛn Birin Kanna fe ra.
15Nxu fa a falama nɛn iki a sɛwan yɛtɛ yigboone nan xa. Fe ɲaxi rabane nan sabatixi yati! Hali naxanye Ala bunbama, e yɛtɛ sɔtɔma a ra.’ ”
16Nayi, naxanye gaxuxi Alatala yɛɛ ra, ne falan tima e bode tagi, Alatala tuli matixi e ra, a e xuiin namɛma. Muxun naxanye gaxuxi Alatala yɛɛ ra e a xinla binya, ne xinle yi sɛbɛ Ala yɛtagi alogo a xa a ɲɔxɔ lu e xɔn.
17Alatala Sɛnbɛn Birin Kanna naxa, “E findima nɛn n gbeen na. N na e findi n yɛtɛ gbee yamaan na lɔxɔ naxan yi, e kininkininna n suxuma nɛn alo dii fafan kininkininma a diin ma kii naxan yi naxan walima a xa.
18Nayi, ɛ mɔn tagi rabaan toma nɛn tinxin muxun nun muxu ɲaxin tagi, e nun Ala batu muxun nun naxan mi a batuma.”

19Amasɔtɔ Alatala Sɛnbɛn Birin Kanna naxa, “Na lɔxɔn fama tɛɛn nan na alo sulun tɛɛna. Yɛtɛ yigboone nun fe ɲaxi rabane birin findima sɛxɛ xaren nan na, na lɔxɔn yi findi tɛɛn na e xa. E salen mi luyɛ, hali e siyadina a mi luyɛ.
20Koni ɛ tan naxanye n xinla binyaxi, n ma tinxinyaan minima nɛn kɛnɛnni ɛ xa alo sogen na te, a kɛnɛnna yi ɛ rakisi, ɛ xɔrɔyama nɛn, ɛ yi tugan sɛwani alo ɲinge dii lugoxine.”
21Alatala Sɛnbɛn Birin Kanna naxa, “Nayi, ɛ muxu ɲaxine yibodonma nɛn, e lu alo xubena ɛ sanna bun, na lɔxɔni, n lɔxɔn naxan yitɔnma.”
22N sariyan naxanye so n ma walikɛɛn Musa yii Horebe geyani Isirayila kaane xa, n ma tɔnne nun yamarine, ne fe xa rabira ɛ ma.
23N tan yɛtɛɛn Nabi Eli rafama nɛn ɛ ma benun Alatalaa lɔxɔ gbee magaxuxin xa a li.
24A yi dii fafane bɔɲɛn nafindi e diine ma, a diine bɔɲɛn nafindi e fafane ma, alogo n nama fa ɛ bɔxɔn halagi.