Text copied!
CopyCompare
Kisin Kiraan Kitabuna - Karamɔxɔna

Karamɔxɔna 6

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1N gbalo fena nde toxi nɛn dunuɲa yi, naxan adamadiin tɔrɔma han!
2Muxuna nde na yi, Ala nafunla nun hɛrisigɛn nun binyen fixi naxan ma, sese mi dasaxi naxan ma, a waxi naxan birin xɔn, koni Ala mi tinxi a xa a nafunla don, muxu gbɛtɛ yi e don. Na nan findixi fe fuun na e nun gbalo gbeena.
3Xa muxuna nde dii kɛmɛ bari nun, a mɔn yi siimaya xunkuyen sɔtɔ, a na fori ki yo ki, na birin tɔnɔn nanse ra a ma, xa a mi sɛwan sɔtɔ a se kanyani, a yi maluxun binyeni? N na a falɛ nɛn, n naxa, “Diin naxan faxa a nga kui, na fisa na kanna xa.”
4Bayo na diin daxi nɛn fuu, a mɔn dangun dimin nin, a xinla yi lu wundoni.
5Hali na diin mi sogen toxi, a mi fefe kolonxi, na bɔɲɛ xunbelixi dangu bonna ra.
6Hali a ɲɛɛ wuli firin sɔtɔ siimayaan na, xa a mi sɛwan sɔtɔ a se kanyani, na tɔnɔn nanse ra? E birin mi sigama yire kedenna xan yi ba?
7Adamadina wanla birin kɛma a dɛge feen nan na, anu a mi wasɛ mumɛ!
8Nanse fekolonna danguxi xaxilitaren na? Yiigelitɔɔn na sigati ki kɛndɛn kolon a dunuɲa yi gidini, na tɔnɔn nanse ra?
9Yɛɛn bata seen naxan to, na fisa se xɔnla xa muxun naxan mirixi. Fe fuun nan mɔn na fan na alo muxun na kata foyen sagatandeni.
10Seen birin xinla na. Adamadiin findixi naxan na, na kolonxi. Naxan sɛnbɛn dangu a tan na, a mi nɔɛ na matandɛ.
11Falan nɛma gboma ayi, fe fuune fan wuyama ayi. En nanse sɔtɔma na yi?
12Awa, nde a kolon naxan fan adamadiin xa a dunuɲa yi gidini, a nɛma a siimaya yi genli, naxan danguma alo nininna? Nde nɔɛ a falɛ adamadiin xa naxan ligama a xanbi dunuɲa yi a na faxa waxatin naxan yi?